Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 25/07/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: V╚hicules des services de secours

2022/S 119-334722  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Cracovie: V╚hicules des services de secours 2022/S 119-334722 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Wojew█dzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Krakowie Adresse postale: ul. Zarzecze 106 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 30-134 Pays: Pologne Courriel: przetargi@straz.krakow.pl T╚l╚phone: +48 123713151 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Ordre et s╚curit╚ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
dostawa 5 samochod█w uprzywilejowanych w ruchu Num╚ro de r╚f╚rence: WZP.2370.14.2022
II.1.2) Code CPV principal 34144200 V╚hicules des services de secours
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: dostawa 5 samochod█w uprzywilejowanych w ruchu. Przedmiot zam█wienia zosta? podzielony na nast?puj?ce cz??ci:
   1.  Zadanie A ˝ Lekki samoch█d rozpoznawczo ˝ ratowniczy dla Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Bochni.
   2.  Zadanie B ˝ Lekki samoch█d rozpoznawczo ˝ ratowniczy dla Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Nowym Targu.
   3.  Zadanie C ˝ Lekki samoch█d rozpoznawczo ˝ ratowniczy dla Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Zakopanem.
   4.  Zadanie D ˝ Lekki samoch█d kwatermistrzowski dla Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w D?browie Tarnowskiej;
   5.  Zadanie E ˝ Lekki samoch█d operacyjny dla Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Chrzanowie. Samochody musz? by? fabrycznie nowe, nie u?ywane i musz? spe?nia? wymagania przepis█w o ruchu drogowym z uwzgl?dnieniem wymaga? dla pojazdu stra?y po?arnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 1 260 162.60 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie A ˝ Lekki samoch█d rozpoznawczo ˝ ratowniczy dla Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Bochni.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144200 V╚hicules des services de secours
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Samoch█d fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, nadwozie typu PICK UP, nap?d 4x4. Wymiary pojazdu: - d?ugo?? ca?kowita min. 5250 mm, - szeroko?? ca?kowita (bez lusterek) min. 1800 mm - wysoko?? ca?kowita (bez urz?dze? sygnalizacyjnych na dachu) min.1800 mm, - rozstaw osi ˝ min. 3050 mm. Parametry trakcyjne: a) k?t natarcia min. 20 . b) k?t zej?cia min. 20 . c) k?t rampowy min. 20 . d) prze?wit minimalny bez obci??enia min. 205 mm (mierzone do najni?szego punktu element█w nap?dowych pojazdu) e) g??boko?? brodzenia min. 500 mm. Nap?d - silnik wysokopr??ny o mocy co najmniej 180 KM - spe?niaj?cy wymagania w zakresie czysto?ci spalin, zgodne z wymogami obowi?zuj?cymi w czasie dostawy. Pojemno?? min. 2000 cm3. Skrzynia bieg█w ˝ automatyczna min. 6-cio biegowa lub manualna minimum 6-cio biegowa + wsteczny. Samoch█d wyposa?ony w nap?d obu osi z mo?liwo?ci? od??czenia jednej z osi oraz blokad? u?atwiaj?c? poruszanie si? w terenie. Reduktor, blokada tylnego mostu. a) O?wietlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygna?owa typu LED koloru niebieskiego i czerwonego (zapewniaj?ca mo?liwo?? poruszania si? pojazdu w kolumnie), z pod?wietlanym napisem po?rodku ĐSTRA?ţ, nie mo?e wystawa? poza obrys pojazdu i nie kr█tsza ni? 80% szeroko?ci dachu. b) dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu, c) dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z ty?u pojazdu, /mog? by? na zabudowie/, z mo?liwo?ci? odr?bnego w??czania do jazdy w kolumnie, d) urz?dzenie sygnalizacji ?wietlnej i d?wi?kowej pojazdu uprzywilejowanego uruchamiane manipulatorem zmontowanym w miejscu umo?liwiaj?cym obs?ug? przez kierowc? i dow█dc?. Manipulator z wbudowanym mikrofonem do podawania komunikat█w przez megafon-miejsce monta?u do uzgodnienia z zamawiaj?cym. Urz?dzenie d?wi?kowe (min. 3 modulowane tony). Poziom ekwiwalentny ci?nienia akustycznego generowanego przez urz?dzenie, mierzony ca?kuj?cym miernikiem poziomu d?wi?ku wg krzywej korekcyjnej ĐAţ, w odleg?o?ci 7 m przed pojazdem na wysoko?ci 1 m od poziomu powierzchni, na kt█rej stoi pojazd, musi wynosi? min. od 110 dB(A)do 118 dB(A). Poziom ekwiwalentny ci?nienia akustycznego generowanego przez urz?dzenie, mierzony ca?kuj?cym miernikiem poziomu d?wi?ku wg. krzywej korekcyjnej ĐAţ w kabinie pojazdu, przy w??czonej sygnalizacji d?wi?kowej nie mo?e przekroczy? 85 dB(A) dla ka?dego rodzaju d?wi?ku o zmiennym tonie. Samoch█d musi by? fabrycznie nowy, nie u?ywany i musi spe?nia? wymagania przepis█w o ruchu drogowym z uwzgl?dnieniem wymaga? dla pojazdu stra?y po?arnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p█?n. zm.). Dokumenty niezb?dne do zarejestrowania pojazdu jako uprzywilejowanego w ruchu maj? by? dostarczone najp█?niej na dzie? odbioru faktycznego. Samoch█d musi spe?nia? wymagania polskich przepis█w o ruchu drogowym, z uwzgl?dnieniem wymaga? dotycz?cych pojazd█w uprzywilejowanych, zgodnie z ustaw? z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z p█??. zm), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p█?n. zm.). Samoch█d musi by? oznakowany numerami operacyjnymi Pa?stwowej Stra?y Po?arnej zgodnie z zarz?dzeniem nr 1 Komendanta G?█wnego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Pa?stwowej Stra?y Po?arnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 oraz z 2021 r. poz. 4).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne- moc silnika / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne- automatyczna skrzynia bieg█w / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne - powierzchnia przestrzeni ?adunkowej / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: gwarancja / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 203 252.03 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferta powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: zadanie ĐAţ - w wysoko?ci 3 000,00 PLN (s?ownie: trzy tysi?ce z? 00/100). Zamawiaj?cy ??da? b?dzie wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3 % warto?ci brutto oferty. Zabezpieczenie winno by? wniesione najp█?niej na dzie? podpisania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie B ˝ Lekki samoch█d rozpoznawczo ˝ ratowniczy dla Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Nowym Targu
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144200 V╚hicules des services de secours
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Samoch█d fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, nadwozie typu PICK UP, liczba miejsc do siedzenia ˝ 5, ilo?? drzwi ˝
   4.  Silnik z zap?onem samoczynnym, moc min. 150 KM, pojemno?? silnika min. 1,9 l, maksymalny moment obrotowy min. 360 Nm., silnik produkowany seryjnie, bez przer█bek. Silnik spe?niaj?cy obowi?zuj?ce normy emisji spalin. Skrzynia bieg█w manualna 6 biegowa lub automatyczna. Nap?d 4x4, z mo?liwo?ci? od??czenia jednej z osi, reduktor, blokada tylnego mechanizmu r█?nicowego. Wymiary pojazdu: - d?ugo?? ca?kowita min. 5260 mm, - rozstaw osi min. 3080 mm - prze?wit pod osiami min. 220 mm. - k?t natarcia min. 20 st. - k?t zej?cia min. 20 st. - d?ugo?? przestrzeni ?adunkowej min. 1520 mm - szeroko?? przestrzeni ?adunkowej min. 1530 mm Pojazd wyposa?ony minimum w: - uk?ad kierowniczy ze wspomaganiem. - immobiliser - system zapobiegaj?cy blokowaniu k█? podczas hamowania ABS, - ostrzeganie o awaryjnym hamowaniu. - ostrzeganie przed niezamierzon? zmian? pasa ruchu, - ostrzeganie przed kolizj? z przodu pojazdu, - wspomaganie nag?ego hamowania, - zapobieganie opuszczenia pasa ruchu, - system stabilizacji toru jazdy, - system kontroli trakcji, - system ostrzegania przed kolizj? (piesi, rowerzy?ci, pojazdy), - system automatycznego powiadamiania o wypadku E-Call, - automatyczne ?wiat?a drogowe, - system wspomagania ruszania pod g█r?, - system kontroli pr?dko?ci zjazdu ze wzniesienia, - tempomat, - automatyczne wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu, - klimatyzacja, Samoch█d musi by? fabrycznie nowy, nie u?ywany i musi spe?nia? wymagania przepis█w o ruchu drogowym z uwzgl?dnieniem wymaga? dla pojazdu stra?y po?arnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p█?n. zm.). Dokumenty niezb?dne do zarejestrowania pojazdu jako uprzywilejowanego w ruchu maj? by? dostarczone najp█?niej na dzie? odbioru faktycznego. Samoch█d musi spe?nia? wymagania polskich przepis█w o ruchu drogowym, z uwzgl?dnieniem wymaga? dotycz?cych pojazd█w uprzywilejowanych, zgodnie z ustaw? z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z p█??. zm), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p█?n. zm.). Samoch█d musi by? oznakowany numerami operacyjnymi Pa?stwowej Stra?y Po?arnej zgodnie z zarz?dzeniem nr 1 Komendanta G?█wnego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Pa?stwowej Stra?y Po?arnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 oraz z 2021 r. poz. 4).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne - moc silnika / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne - automatyczna skrzynia bieg█w / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne - powierzchnia przestrzeni ?adunkowej / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: gwarancja / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 203 252.03 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferta powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: zadanie ĐBţ - w wysoko?ci 3 000,00 PLN (s?ownie: trzy tysi?ce z? 00/100). Zamawiaj?cy ??da? b?dzie wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3 % warto?ci brutto oferty. Zabezpieczenie winno by? wniesione najp█?niej na dzie? podpisania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie C - Lekki samoch█d rozpoznawczo ˝ ratowniczy dla Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Zakopanem
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144200 V╚hicules des services de secours
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Samoch█d fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, nadwozie typu PICK UP. Liczba miejsc do siedzenia ˝ min.
   5.  Ilo?? drzwi -
   4.  Silnik z zap?onem samoczynnym, moc min. 180 KM, pojemno?? silnika min. 2100 cm3. Spe?niaj?cy wymagania w zakresie czysto?ci spalin, zgodnie z wymogami obowi?zuj?cymi w czasie dostawy. Nap?d 4x4 ˝ nap?d obu osi z mo?liwo?ci? od??czenia jednej z osi oraz blokad? u?atwiaj?c? poruszanie si? w terenie. Reduktor, blokada tylnego mostu. Kolorystyka pojazdu: kolor nadwozia czerwony RAL 3000 lub zbli?ony (dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV). Wymiary pojazdu: a. d?ugo?? ca?kowita min. 5300 mm, b. szeroko?? ca?kowita (bez lusterek) min. 1800 mm c. wysoko?? ca?kowita (bez urz?dze? sygnalizacyjnych na dachu) min.1800 mm. d. rozstaw osi co najmniej 3160 mm. Parametry trakcyjne: a. k?t natarcia min. 20 st. b. k?t zej?cia min. 20 st. c. k?t rampowy min. 20 st. d. g??boko?? brodzenia min 500 mm e. prze?wit min. 205 mm Samoch█d musi by? fabrycznie nowy, nie u?ywany i musi spe?nia? wymagania przepis█w o ruchu drogowym z uwzgl?dnieniem wymaga? dla pojazdu stra?y po?arnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p█?n. zm.). Dokumenty niezb?dne do zarejestrowania pojazdu jako uprzywilejowanego w ruchu maj? by? dostarczone najp█?niej na dzie? odbioru faktycznego. Samoch█d musi spe?nia? wymagania polskich przepis█w o ruchu drogowym, z uwzgl?dnieniem wymaga? dotycz?cych pojazd█w uprzywilejowanych, zgodnie z ustaw? z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z p█??. zm), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p█?n. zm.). Samoch█d musi by? oznakowany numerami operacyjnymi Pa?stwowej Stra?y Po?arnej zgodnie z zarz?dzeniem nr 1 Komendanta G?█wnego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Pa?stwowej Stra?y Po?arnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 oraz z 2021 r. poz. 4).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne - moc silnika / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne - automatyczna skrzynia bieg█w / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne ˝ powierzchnia przestrzeni ?adunkowej / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: gwarancja / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 406 504.07 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zadanie ĐCţ zosta?o podzielone na 2 opcje ˝ opis opcji zawiera za??cznik nr 2C. Wykonawcy ubiegaj?cy si? o realizacj? ww. zadania musi z?o?y? ofert? na wszystkie opcje pod rygorem niezgodno?ci oferty z SWZ. Wybieraj?c najkorzystniejsz? ofert? w ramach ww. zadania Zamawiaj?cy dokona por█wnania i oceny ofert w ramach ka?dej z opcji. Zamawiaj?cy b?dzie preferowa? wyb█r najkorzystniejszej oferty w ramach najwy?szej opcji (pojazd z najbogatszym wyposa?eniem) na jak? pozwol? ?rodki finansowe zabezpieczone na realizacj? danego zadania.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferta powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: zadanie C - w wysoko?ci 5 000,00 PLN (s?ownie: pi?? tysi?cy z? 00/100). Zamawiaj?cy ??da? b?dzie wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3 % warto?ci brutto oferty. Zabezpieczenie winno by? wniesione najp█?niej na dzie? podpisania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie D ˝ Lekki samoch█d kwatermistrzowski dla Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w D?browie Tarnowskiej
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144200 V╚hicules des services de secours
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Samoch█d fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, nadwozie typu PICK UP, nap?d 4x4. Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: a) Kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbli?ony), dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. b) Oznakowanie pojazdu ˝ zgodne z Zarz?dzeniem nr 1 Komendanta G?█wnego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, oraz z Zarz?dzeniem nr 3 Komendanta G?█wnego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Pa?stwowej Stra?y Po?arnej numery operacyjne zostan? podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy. c) Boki i ty? pojazdu oklejony ta?m? wyr█?niaj?c? odblaskow?. Wymiary pojazdu: - d?ugo?? ca?kowita min. 5250 mm, - szeroko?? ca?kowita (bez lusterek) min. 1800 mm - wysoko?? ca?kowita (bez urz?dze? sygnalizacyjnych na dachu) min.1800 mm, - rozstaw osi ˝ min. 3050 mm Parametry trakcyjne: a) k?t natarcia min. 20 . b) k?t zej?cia min. 20 . c) k?t rampowy min. 20 . d) prze?wit minimalny bez obci??enia min. 205 mm (mierzone do najni?szego punktu element█w nap?dowych pojazdu) e) g??boko?? brodzenia min. 500 mm. Ilo?? drzwi ˝ 4, drzwi pe?nowymiarowe, posiadaj?ce mo?liwo?? niezale?nego otwierania, ilo?? miejsc ˝ 5, wszystkie siedzenia wyposa?one w trzypunktowe pasy bezpiecze?stwa, fotel kierowcy z regulacj? wysoko?ci. Fotele wykonane z materia?u ?atwo zmywalnego lub pokrowce ?atwo zmywalne zachowuj?ce kszta?t i w?a?ciwo?ci foteli kierowcy oraz pasa?er█w posiadaj?ce zabezpieczenie przed samoczynnym zsuwaniem podczas u?ytkowania pojazdu przez kierowc? i pasa?er█w jednocze?nie nieograniczaj?ce mo?liwo?ci regulacji fotel█w we wszystkich p?aszczyznach regulacji, kt█re posiadaj? fotele (kanapy i oparcia). Nap?d - silnik wysokopr??ny o mocy co najmniej 180 KM- spe?niaj?cy wymagania w zakresie czysto?ci spalin, zgodne z wymogami obowi?zuj?cymi w czasie dostawy. Skrzynia bieg█w ˝ automatyczna min. 6-cio biegowa lub manualna minimum 6-cio biegowa + wsteczny. Samoch█d wyposa?ony w nap?d obu osi z mo?liwo?ci? od??czenia jednej z osi oraz blokad? u?atwiaj?c? poruszanie si? w terenie. Reduktor, blokada tylnego mostu Samoch█d musi by? fabrycznie nowy, nie u?ywany i musi spe?nia? wymagania przepis█w o ruchu drogowym z uwzgl?dnieniem wymaga? dla pojazdu stra?y po?arnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p█?n. zm.). Dokumenty niezb?dne do zarejestrowania pojazdu jako uprzywilejowanego w ruchu maj? by? dostarczone najp█?niej na dzie? odbioru faktycznego. Samoch█d musi spe?nia? wymagania polskich przepis█w o ruchu drogowym, z uwzgl?dnieniem wymaga? dotycz?cych pojazd█w uprzywilejowanych, zgodnie z ustaw? z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z p█??. zm), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p█?n. zm.). Samoch█d musi by? oznakowany numerami operacyjnymi Pa?stwowej Stra?y Po?arnej zgodnie z zarz?dzeniem nr 1 Komendanta G?█wnego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Pa?stwowej Stra?y Po?arnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 oraz z 2021 r. poz. 4).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne - moc silnika / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne - automatyczna skrzynia bieg█w / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne ˝ powierzchnia przestrzeni ?adunkowej / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: gwarancja / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 243 902.44 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferta powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: zadanie D - w wysoko?ci 4 000,00 PLN (s?ownie: cztery tysi?ce z? 00/100), Zamawiaj?cy ??da? b?dzie wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3 % warto?ci brutto oferty. Zabezpieczenie winno by? wniesione najp█?niej na dzie? podpisania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie E ˝ Lekki samoch█d operacyjny dla Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Chrzanowie.
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144200 V╚hicules des services de secours
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Nadwozie: a) Pojazd typu crossover miejsku lub SUV 5 drzwiowe (z klap? baga?nika otwieran? do g█ry zamykan? z zamka centralnego), b) 5 miejscowe, c) przeszklenie tylnego rz?du siedze? przyciemnione, d) pojemno?ci baga?nika min. 440 litr█w, e) elektrycznie regulowane szyby min. drzwi przednich Silnik o zap?onie iskrowym spe?niaj?cy obowi?zuj?ce wymogi w zakresie czysto?ci spalin, podczas rejestracji pojazdu po pozytywnym odbiorze. Pojemno?? min 1330 cm , liczba cylindr█w min 4 i mocy min 125 KM. Skrzynia bieg█w automatyczna lub manualna. Wymiary: D?ugo?? ca?kowita min. 4440 mm, Szeroko?? min. 1780 mm, Wysoko?? ca?kowita min. 1580 mm, Prze?wit min. 160 mm, Samoch█d wyposa?ony co najmniej w: a) wspomaganie uk?adu kierowniczego, b) system zapobiegania blokowaniu k█? podczas hamowania, c) system stabilizacji toru jazdy, d) min. 4 poduszki powietrzne, w tym dla kierowcy i pasa?era, e) wielofunkcyjna kierownica po lewej stronie z regulacj? w co najmniej jednej p?aszczy?nie z mo?liwo?ci? sterowania systemem audio, zestawem g?o?nom█wi?cym, f) elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewn?trzne, g) tapicerka w kolorach ciemnych, pod?oga czarna lub ciemne odcienie, h) radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, wyposa?one w bluetooth oraz usb, i) klimatyzacj?, j) ?wiat?a do jazdy dziennej, k) dodatkowe gniazdo do ?adowania urz?dze? przeno?nych dla drugiego rz?du siedze? l) czujniki parkowania Samoch█d musi by? fabrycznie nowy, nie u?ywany i musi spe?nia? wymagania przepis█w o ruchu drogowym z uwzgl?dnieniem wymaga? dla pojazdu stra?y po?arnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p█?n. zm.). Dokumenty niezb?dne do zarejestrowania pojazdu jako uprzywilejowanego w ruchu maj? by? dostarczone najp█?niej na dzie? odbioru faktycznego. Samoch█d musi spe?nia? wymagania polskich przepis█w o ruchu drogowym, z uwzgl?dnieniem wymaga? dotycz?cych pojazd█w uprzywilejowanych, zgodnie z ustaw? z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z p█??. zm), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk█w technicznych pojazd█w oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p█?n. zm.). Samoch█d musi by? oznakowany numerami operacyjnymi Pa?stwowej Stra?y Po?arnej zgodnie z zarz?dzeniem nr 1 Komendanta G?█wnego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Pa?stwowej Stra?y Po?arnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 oraz z 2021 r. poz. 4).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne - moc silnika / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne - automatyczna skrzynia bieg█w / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne - pojemno?? przestrzeni ?adunkowej / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: gwarancja / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 203 252.03 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferta powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: zadanie E - w wysoko?ci 3 000,00 PLN (s?ownie: trzy tysi?ce z? 00/100). Zamawiaj?cy ??da? b?dzie wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3 % warto?ci brutto oferty. Zabezpieczenie winno by? wniesione najp█?niej na dzie? podpisania umowy.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie ustanowi? takich wymaga?.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie ustanowi? takich wymaga?.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie ustanowi? takich wymaga?.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy przewiduje zmiany umowy, kt█re opisane s? w rozdziale XXI SWZ. Z uwagi na ich obszerno?? i ograniczon? liczb? znak█w Zamawiaj?cy nie jest w stanie wypisa? wszystkich w og?oszeniu. Jednocze?nie Zamawiaj?cy informuje, ?e przedmiotowe zam█wienie nie mo?e zosta? udzielone podmiotom rosyjskim w rozumieniu przepis█w rozporz?dzenia Rady Unii Europejskiej nr 833/2014 zmienionego rozporz?dzeniem (UE) nr 2022/576. Zakaz obejmuje r█wnie? podwykonawc█w, dostawc█w i podmioty, na kt█rych zdolno?ci wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zam█wienia lub koncesji.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 25/07/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 22/10/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 25/07/2022 Heure locale: 11:15 Lieu:
Komenda Wojew█dzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, 30-134 Krak█w https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784 https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O zam█wienie mog? ubiega? si? wykonawcy, kt█rzy: I. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1ustawy Pzp; II. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp; III. Nie podlegaj? wykluczeniu na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspierania agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. IV. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie rozporz?dzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie. Przedmiotowe ?rodki dowodowe:
   1.  Uzupe?niony i podpisany za??cznik nr 2A - 2E do SWZ.
   2.  Karta katalogowa lub r█wnowa?ny dokument (np. zdj?cia, wizualizacj?, opisy, foldery) zawieraj?c? dane techniczne zaoferowanego pojazdu, w tym: zwymiarowane rysunki pogl?dowe (m.in. boki, prz█d, ty? pojazdu).
   3.  O?wiadczenie o dostarczeniu najp█?niej w dniu odbioru faktycznego wyci?gu ze ?wiadectwa homologacji, karty pojazdu, badania technicznego oraz innych dokument█w niezb?dnych do zarejestrowania pojazdu jako pojazd uprzywilejowany w ruchu. Podmiotowe ?rodki dowodowe (sk?adane wraz z ofert?):
   1. O?wiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nieniu warunk█w udzia?u w post?powaniu w formie JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez Wykonawc█w, dokument JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w, w zakresie jakim ka?dy z Wykonawc█w wskazuje spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu (dotyczy r█wnie? ka?dego wsp█lnika sp█?ki cywilnej).
   2. O?wiadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania w formie JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   3. O?wiadczenie Podmiotu udost?pniaj?cego zasoby o braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia z post?powania oraz spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Podmiot█w wykazuje spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie w formie JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby o oddaniu ich do dyspozycji Wykonawcy. O?wiadczenie musi zosta? opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  O?wiadczenia Wykonawcy, Podmiotu udost?pniaj?cego zasoby (je?eli wyst?puje) oraz Podwykonawcy (je?eli wyst?puje) o niepodleganiu wykluczenia z post?powania na podstawie rozporz?dzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie. Podmiotowe ?rodki dowodowe (sk?adane na wezwanie):
   1.  O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076).
   2.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w ▀ 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) Rozporz?dzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy.
   3.  Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w ▀ 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporz?dzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy.
   4.  O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ. Opis szczeg█?owych dokument█w jakich b?dzie ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawc█w znajduje si? w VII SWZ. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj?? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie??? szkod?? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodna? z przepisami ustawy czynno??? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si?? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej, w tym formy i terminu wnoszenia odwo?ania okre?lone s? w dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/06/2022 Pologne-Cracovie: V╚hicules des services de secoursType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 25/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144200 - VÚhicules des services de secours