Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 10/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cz?stochowa: Huile diesel

2020/S 124-304940  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Cz?stochowa: Huile diesel

2020/S 124-304940

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 104-252223)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne w Cz?stochowie SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci
Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 30
Ville: Cz?stochowa
Code NUTS: PL224 Cz?stochowski
Code postal: 42-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Szal
Courriel: zamowienia@mpk.czest.pl
TÈlÈphone: +48 343779132
Fax: +48 343779109 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpk.czest.pl

www.mpk.czest.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne w Cz?stochowie SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci
Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 30
Ville: Cz?stochowa
Code NUTS: PL224 Cz?stochowski
Code postal: 42-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Szal
Courriel: zamowienia@mpk.czest.pl
TÈlÈphone: +48 343779132
Fax: +48 343779109 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpk.czest.pl

www.mpk.czest.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup i sukcesywna dostawa oleju nap?dowego

NumÈro de rÈfÈrence: RZI.26.9.2020

II.1.2)
Code CPV principal
09134100 Huile diesel

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wspÛlny zakup i sukcesywna dostawa, na rzecz MPK w Cz?stochowie Sp. z o.o. i SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Cz?stochowie, 4 050 ton oleju nap?dowego (3750 t ñ ON A), w tym do 300 ton oleju nap?dowego o Ñpolepszonych w?a?ciwo?ciach niskotemperaturowychî (ON B), w przypadku spadku temperatury powietrza.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 104-252223

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

(...) Zamawiaj?cy, w celu potwierdzenia, ?e oferowana dostawa odpowiada jego wymaganiom okre?lonym w SIWZ ??da tak?e z?o?enia wraz z ofert?: 1) o?wiadczenia Wykonawcy, (w oparciu o przepis art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp), (wzÛr ñ za??cznik nr 2 do formularza ofertowego); 2) ?wiadectw jako?ci oferowanych olejÛw nap?dowych lub innych rÛwnowa?nych dokumentÛw, (...)

Lire:

(...) Zamawiaj?cy, w celu potwierdzenia, ?e oferowana dostawa odpowiada jego wymaganiom okre?lonym w SIWZ ??da tak?e z?o?enia wraz z ofert?: 1) ?wiadectwa jako?ci oferowanych olejÛw nap?dowych lub innych rÛwnowa?nych dokumentÛw, (...)

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 01/07/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 01/07/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
09134100 - Huile diesel