01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cz?stochowa: Services d'organisation d'événements

2019/S 22-048359 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/01/2019 S22  - - Services - Avis d'attribution de marché - Attribution de marché sans publication préalable Pologne-Cz?stochowa: Services d'organisation d'événements 2019/S 022-048359 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gmina Miasto Cz?stochowa 151399002 ul. ?l?ska 11/13 Cz?stochowa 42-217 Pologne Point(s) de contact: S?awomir Gajda w zakresie przedmiotu zamówienia, Aneta Kie?czewska w zakresie procedury przetargowej Téléphone: +48 343707521/618 Courriel: przetargiuzp@czestochowa.um.gov.pl Fax: +48 343707170 Code NUTS: PL224 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.czestochowa.pl www.czestochowa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kompleksowe ?wiadczenie us?ug w zakresie zarz?dzania, administrowania, u?ywania oraz utrzymania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Cz?stochowa zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcj?. Numéro de référence: IZ.271.67.2018
II.1.2) Code CPV principal 79952000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ?wiadczenie us?ug w zakresie zarz?dzania, administrowania, u?ywania i utrzymania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Cz?stochowa przy ul. ?u?lowej 4 w Cz?stochowie zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcj w okresie od dnia
   1. 1.2019 r. do dnia 31.12.2022 r.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 10 810 764.96 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79341200 92622000 79342000 79342200 79952000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL224 Lieu principal d'exécution:
Cz?stochowa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ?wiadczenie us?ug w zakresie zarz?dzania, administrowania i u?ywania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Cz?stochowa przy ul. ?u?lowej 4 w Cz?stochowie zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcj?, a tak?e kompleksowe utrzymanie obiektu od dnia
   1. 1.2019 r. do dnia 31.12.2022 r.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej r?ki. Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówie publicznych: "Zamówienie udzielane jest przez zamawiaj?cego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, je?eli spe?nione s ??cznie nast?puj?ce warunki: a) zamawiaj?cy sprawuje nad t osob prawn kontrol?, odpowiadaj?c kontroli sprawowanej nad w?asnymi jednostkami, polegaj?c na dominuj?cym wp?ywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest równie spe?niony, gdy kontrol tak sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiaj?cego w taki sam sposób, b) ponad 90 % dzia?alno?ci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zada powierzonych jej przez zamawiaj?cego sprawuj?cego kontrol lub przez inn osob prawn?, nad któr ten zamawiaj?cy sprawuje kontrol?, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego". Uzasadnienie faktyczne: W odniesieniu do warunków wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp stwierdzi nale?y, ?e Gmina Miasto Cz?stochowa jest jedynym udzia?owcem spó?ki Hala Sportowa Cz?stochowa, powo?uje w ca?o?ci Rad Nadzorcz?, a tym samym sprawuje nad Spó?k kontrol?, odpowiadaj?c kontroli sprawowanej nad w?asnymi jednostkami, polegaj?c na dominuj?cym wp?ywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania sprawami tej osoby prawnej. W roku 2013 w wyniku przeprowadzonego przez Gmin Miasto Cz?stochowa, zgodnie z Prawem zamówie publicznych, przetargu nieograniczonego ze Spó?k zosta?a zawarta umowa na zarz?dzanie, administrowanie, u?ywanie i utrzymanie wielofunkcyjnej Hali Sportowej zlokalizowanej przy ul. ?u?lowej 4 w Cz?stochowie. Umowa obowi?zuje od
   1. 8.2013 r. do 31.12.2018 r. W okresie tym Spó?ka nie wykonywa?a innej dzia?alno?ci, a wi?c 100 % dzia?alno?ci Spó?ki dotyczy?o wykonywania zada powierzonych jej przez Gmin Miasto Cz?stochowa, tj. przez Zamawiaj?cego sprawuj?cego nad Spó?k kontrol?. Spó?ka Hala Sportowa Cz?stochowa Sp. z o.o. nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 233-533248
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Kompleksowe ?wiadczenie us?ug w zakresie zarz?dzania, administrowania, u?ywania oraz utrzymania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Cz?stochowa zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcj?.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Hala Sportowa Cz?stochowa Sp. z o.o.
ul. ?l?ska 11/13 Cz?stochowa 42-217 Pologne Code NUTS: PL224
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 081 300.81 PLN Valeur totale du marché/du lot: 10 810 764.96 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
79341200 - Services de gestion publicitaire 
79342000 - Services de marketing 
79342200 - Services de promotion 
79952000 - Services d'organisation d'événements 
92622000 - Services d'organisation de manifestations sportives