Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 03/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cz?stochowa: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2021/S 37-093312  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Cz?stochowa: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2021/S 037-093312

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 015-032662)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana D?ugosza w Cz?stochowie
Adresse postale: ul. Waszyngtona 4/8
Ville: Cz?stochowa
Code NUTS: PL224 Cz?stochowski
Code postal: 42-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana D?ugosza w Cz?stochowie, ul. Waszyngtona 4/8, Cz?stochowa
Courriel: p.matuszczyk@ujd.edu.pl
TÈlÈphone: +48 343784200
Fax: +48 343784200
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ujd.edu.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostosowanie wykorzystywanego do zarz?dzania uczelni systemu informatycznego klasy ERP do przepisÛw obowi?zuj?cego prawa

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.26.1.1.2021

II.1.2)
Code CPV principal
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostosowanie wykorzystywanego do zarz?dzania uczelni systemu informatycznego klasy ERP opartego o technologi formatek Oracle6i i pracuj?cego w oparciu o baz Oracle w wersji 11.2.0.3.0 (zwanego dalej jako ÑSystemî) do przepisÛw obowi?zuj?cego prawa poprzez: 1) dostosowanie Systemu do aktualnie obowi?zuj?cych wymogÛw w zakresie bezpiecze?stwa danych przetwarzanych w Systemie; 2) dostosowanie wszystkich dokumentÛw ko?cowych wytwarzanych w Systemie do przepisÛw obowi?zuj?cego prawa; 3) modernizacja technologiczna Systemu; 4) zwi?kszenie funkcjonalno?ci Systemu w celu pe?nego wykorzystania jego mo?liwo?ci do optymalizacji procesÛw zarz?dzania.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 015-032662

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 26/02/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 03/03/2021

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 26/05/2021

Lire:

Date: 31/05/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 24/02/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 03/03/2021

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30236000 - Matériel informatique divers 
48219000 - Logiciels réseau divers 
48300000 - Logiciels de création de documents, de dessin, de synthèse d'images, de planification et de productivité 
48310000 - Logiciels de création de documents 
48610000 - Systèmes de bases de données 
48620000 - Systèmes d'exploitation 
48820000 - Serveurs 
48900000 - Logiciels et systèmes informatiques divers 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes 
72254000 - Services d'essais de logiciels 
72265000 - Services de configuration de logiciels 
72268000 - Services de fourniture de logiciels 
72310000 - Services de traitement de données 
79632000 - Services de formation de personnel