Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cz?stochowa:Travaux de rÈparation de routes

2022/S 233-668668  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Cz?stochowa: Travaux de rÈparation de routes 2022/S 233-668668 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zarz?d DrÛg w Cz?stochowie Adresse postale: ul. LegionÛw 52 Ville: Cz?stochowa Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Code postal: 42-202 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek GÛrski, Anna Kardyna? Courriel: mzd@mzd.czest.pl TÈlÈphone: +48 343664305 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzd.czest.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie bie??ce drÛg w granicach miasta Cz?stochowa w rejonie I, II, III w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. NumÈro de rÈfÈrence: MZDiT.ZP.26.176.2020
II.1.2) Code CPV principal 45233142 Travaux de rÈparation de routes
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Utrzymanie bie??ce drÛg w granicach miasta Cz?stochowa w rejonie I w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233141 Travaux d'entretien routier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Lieu principal d'exÈcution:
Cz?stochowa
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Bie??ce utrzymanie drÛg w granicach miasta Cz?stochowy w I rejonie utrzymania obejmuje: bie??ce utrzymanie jezdni, chodnikÛw, poboczy, parkingÛw, zatok autobusowych, przepustÛw i odwodnienia korpusu drogowego na drogach krajowych, wojewÛdzkich, powiatowych, gminnych, w granicach miasta Cz?stochowy. Zakres prac w czasie realizacji umowy b?dzie obejmowa? mi?dzy innymi: - remonty nawierzchni bitumicznej - remonty innych rodzajÛw nawierzchni ulepszonych - remonty nawierzchni gruntowych - remonty nawierzchni chodnikÛw - remonty kraw??nikÛw - remonty obrze?y - oczyszczanie rowÛw przydro?nych - regulacja uzbrojenia Zamawiaj?cy wymaga udzielenia r?kojmi za wady oraz gwarancji jako?ci na wykonanie: chodnika z kostki lub z p?ytek; dywanika z asfaltobetonu; ustawienie kraw??nika i obrze?a - minimum 24 miesi?cznej, a maksymalnie 60 miesi?cznej od dnia podpisania protoko?u odbioru danych robÛt. Na pozosta?e asortymenty robÛt 24 miesi?ce.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/12/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 053-132462
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Utrzymanie bie??ce drÛg w granicach miasta Cz?stochowa w rejonie I w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
04/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: DROG-BUD Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Prosta 88/90 Ville: Cz?stochowa Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Code postal: 42-209 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 11 562 236.55 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Termin wykazany w pkt IV.2.6) jest rÛwnowa?ny z 60 dniowym terminem zwi?zania ofert?. DOTYCZYIII.2.2)Warunki realizacji umowy: W zakresie zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych przewiduje si? mo?liwo?? zmiany istotnych postanowie? umowy odno?nie: 1) nale?nego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku: a) wprowadzenia zmian przez ustawodawc? w zakresie stawek podatku od towarÛw i us?ug; b) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej opisanej w ß 16 umowy. 2) terminu realizacji umowy lub poszczegÛlnych robÛt w przypadku: a) wyst?pienia si?y wy?szej; b) wyst?pienia niesprzyjaj?cych warunkÛw atmosferycznych, ktÛre uniemo?liwiaj? wykonanie robÛt budowlanych zgodnie z normami techniczno ñ budowlanymi wymienionymi w STWiORB lub innymi przyj?tymi normami; c) wyst?pienia uzasadnionych okoliczno?ci le??cych wy??cznie po stronie Zamawiaj?cego, np. konieczno?? przesuni?cia terminu przekazania terenu budowy, konieczno?? zmiany tymczasowej organizacji ruchu, zaistnia?ych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktÛre utrudniaj? lub uniemo?liwiaj? prawid?owe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; d) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkuj?cej kontynuacj? i zako?czenie robÛt budowlanych; e) wprowadzenia przez Zamawiaj?cego zmian zwi?kszaj?cych bezpiecze?stwo i efektywno?? organizacji ruchu mi?dzy innymi na skutek konsultacji spo?ecznych, wnioskÛw rad dzielnicy, wnioskÛw radnych lub policji; przy tym, termin mo?e zosta? przed?u?ony nie wi?cej ni? o czas trwania okoliczno?ci uzasadniaj?cych jego zmian?. 3) przyj?tego sposobu realizacji robÛt w przypadku: a) zmian przepisÛw prawa lub norm obowi?zuj?cych w budownictwie; b) konieczno?ci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w zwi?zku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorÛw sieci lub nieotrzymaniem tych warunkÛw w stosownym czasie; c) wprowadzenia zmian w realizacji robÛt spowodowanych nowymi technologiami i post?pem technicznym; d) wprowadzenia przez Zamawiaj?cego zmian zwi?kszaj?cych bezpiecze?stwo i efektywno?? organizacji ruchu mi?dzy innymi na skutek konsultacji spo?ecznych, wnioskÛw rad dzielnicy, wnioskÛw radnych lub policji; przy tym, Wykonawca zobowi?zany jest opracowa? i przygotowa?, we w?asnym zakresie, wszelkie niezb?dne dokumenty konieczne do wprowadzenia przyj?tych rozwi?za?. 4) ??cznej kwoty wynagrodzenia, o ktÛrej mowa w ß 7 ust. 6 umowy, w przypadku korekt finansowych wynikaj?cych ze zmian planu wydatkÛw i dochodÛw lub zmiany uchwa?y bud?etowej Gminy Cz?stochowy, czy te? pozyskanie dodatkowych ?rodkÛw finansowych. 5) zmiany osÛb z personelu Wykonawcy wymaganym w SIWZ, przy czym proponowana osoba musi posiada? kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie zgodne z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ. Je?eli zast?powana osoba zosta?a imiennie wskazana w ofercie Wykonawcy proponowana osoba musi posiada? kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie w stopniu nie mniejszym ni? osoba zast?powana (tj. osoba zast?puj?ca musi posiada? kwalifikacje i do?wiadczenie nie mniejsze, ni? kwalifikacje i do?wiadczenie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy).
   4. 1. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy-Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp polegaj?cych na powtÛrzeniu podobnych robÛt budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamÛwienia podstawowego. Zakres robÛt ustala si? w wysoko?ci do 50% warto?ci zamÛwienia podstawowego. Warunki na jakich zostan? one udzielone: wykonanie robÛt w trakcie trwania umowy, a tak?e po jej zako?czeniu polegaj?cych na powtÛrzeniu podobnych asortymentÛw robÛt oraz zgodnych z przedmiotem zamÛwienia polegaj?cych na: remoncie nawierzchni bitumicznej; remoncie innych rodzajÛw nawierzchni ulepszonych; remoncie nawierzchni gruntowych; remoncie nawierzchni chodnikÛw; remoncie kraw??nikÛw; remoncie obrze?y; oczyszczaniu rowÛw przydro?nych; regulacji uzbrojenia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: O Ville: O Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy-Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy-Pzp. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy-Pzp. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy-Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy-Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233142 Travaux de rÈparation de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL224 Cz?stochowski
VII.1.4) Description des prestations:
Bie??ce utrzymanie drÛg w granicach miasta Cz?stochowy w I rejonie utrzymania obejmuje: bie??ce utrzymanie jezdni, chodnikÛw, poboczy, parkingÛw, zatok autobusowych, przepustÛw i odwodnienia korpusu drogowego na drogach krajowych, wojewÛdzkich, powiatowych, gminnych, w granicach miasta Cz?stochowy. Zakres prac w czasie realizacji umowy b?dzie obejmowa? mi?dzy innymi: - remonty nawierzchni bitumicznej - remonty innych rodzajÛw nawierzchni ulepszonych - remonty nawierzchni gruntowych - remonty nawierzchni chodnikÛw - remonty kraw??nikÛw - remonty obrze?y - oczyszczanie rowÛw przydro?nych - regulacja uzbrojenia Zamawiaj?cy wymaga udzielenia r?kojmi za wady oraz gwarancji jako?ci na wykonanie: chodnika z kostki lub z p?ytek; dywanika z asfaltobetonu; ustawienie kraw??nika i obrze?a - minimum 24 miesi?cznej, a maksymalnie 60 miesi?cznej od dnia podpisania protoko?u odbioru danych robÛt. Na pozosta?e asortymenty robÛt 24 miesi?ce.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/12/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 11 562 236.55 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: DROG-BUD Adresse postale: ul. Prosta 88/90 Ville: Lubojenka Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Code postal: 42-209 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana warto?ci umowy zgodnie z par. 15 ust. 2 pkt
   4.  Zmiana wynagrodzenia w par. 7 ust. 6 umowy z kwoty 7 217 922.79 z? na kwot? 7 658 573.17 z?. Maksymalna warto?? nominalna umowy nie uleg?a zmianie.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplÈmentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons Èconomiques ou techniques et des inconvÈnients ou de l'augmentation des co ts empÍchant un changement de titulaire:
Zmiana warto?ci umowy zgodnie z par. 15 ust. 2 pkt
   4. 
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 11 562 236.55 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 11 562 236.55 PLN Utrzymanie bie??ce drÛg w granicach miasta Cz?stochowa w rejonie I, II, III w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45233141 - Travaux d'entretien routier 
45233142 - Travaux de réparation de routes