Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cz?stochowa: VÈhicules de lutte contre l'incendie

2022/S 56-146328  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Cz?stochowa: VÈhicules de lutte contre l'incendie 2022/S 056-146328 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centralna Szko?a Pa?stwowej Stra?y Po?arnej NumÈro national d'identification: 5731177649 Adresse postale: ul. Sabinowska 62/64 Ville: Cz?stochowa Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Code postal: 42-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Bigda, Kamila Kami?ska Courriel: przetargi@cspsp.pl TÈlÈphone: +48 343477603/3477606 Fax: +48 343477104 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cspsp.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielna pa?stwowa jednostka organizacyjna niemaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa do Centralnej Szko?y Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Cz?stochowie kompanijnego samochodu dowodzenia i ??czno?ci NumÈro de rÈfÈrence: WT.2370.3.2022
II.1.2) Code CPV principal 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa do Centralnej Szko?y Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Cz?stochowie 1 sztuki kompanijnego samochodu dowodzenia i ??czno?ci.
   2.  SzczegÛ?owy zakres zamÛwienia okre?laj?cy wymagania minimalne zosta? okre?lony w za??czniku nr 1 do SWZ. Pozosta?e warunki dotycz?ce realizacji zamÛwienia zosta?y okre?lone w SWZ, a w szczegÛlno?ci w istotnych postanowieniach umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Lieu principal d'exÈcution:
Dostarczenie i odbiÛr faktyczny przedmiotu zamÛwienia nast?pi w siedzibie kupuj?cej tj. Centralna Szko?a PSP w Cz?stochowie ul. Sabinowskiej 62/64
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa do Centralnej Szko?y Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Cz?stochowie 1 sztuki kompanijnego samochodu dowodzenia i ??czno?ci.
   2.  Nazwa i kody dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia okre?lone we WspÛlnym S?owniku ZamÛwie? publicznych (CPV)
:
34144210-3 wozy stra?ackie
   3.  SzczegÛ?owy zakres zamÛwienia okre?laj?cy wymagania minimalne zosta? okre?lony w za??czniku nr 1 do SWZ. Pozosta?e warunki dotycz?ce realizacji zamÛwienia zosta?y okre?lone w SWZ, a w szczegÛlno?ci w istotnych postanowieniach umowy.
   4.  Wymagany okres r?kojmi liczonej od dnia odbioru przedmiotu zamÛwienia, ktÛrej okres zostaje zrÛwnany z okresem udzielonej przez Sprzedawc? gwarancji na dostarczony pojazd wraz z wyposa?eniem - minimum 36 miesi?cy.
   5.  Wymagany okres gwarancji jednolitej na dostarczony pojazd wraz z wyposa?eniem: minimum 36 miesi?cy (kryterium oceniane). Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesi?cy. Kryterium nie dotyczy bezza?ogowego statku powietrznego wraz z wyposa?eniem oraz mobilnego zestawu transmisji obrazu i d?wi?ku, dla ktÛrych okres gwarancji i r?kojmi wynosi 24 miesi?ce, z wy??czeniem akumulatorÛw. Okres gwarancji dla akumulatorÛw wynosi 12 miesi?cy
   6.  Miejsce realizacji zamÛwienia - dostawa pojazdu do siedziby Zamawiaj?cej tj. Centralna Szko?a PSP w Cz?stochowie ul. Sabinowskiej 62/64.
   7.  Wymagany termin p?atno?ci ñ 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protoko?em odbioru faktycznego i dor?czenia faktury. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu protoko?u odbioru przedmiotu zamÛwienia.
   8.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje przeszkolenie dla max. 2 pracownikÛw Kupuj?cej w zakresie konfiguracji i obs?ugi bezza?ogowego statku powietrznego oraz zestawu transmisji obrazu i d?wi?ku z BSP oraz max. dla 4 pracownikÛw Kupuj?cej w zakresie obs?ugi pojazdu wraz z obs?ug? i konfiguracj? urz?dze? stanowi?cych jego wyposa?enie, ktÛre zostanie potwierdzone wydaniem stosownego za?wiadczenia. Zakres szkolenia zosta? okre?lony w pkt. 14.1 za??cznika nr 1 do SWZ. Sprzedawca zobowi?zany jest do przeprowadzenia w okresie gwarancji corocznych szkole? z obs?ugi urz?dze? zamontowanych w poje?dzie. Termin szkolenia wska?e Kupuj?ca. Szkolenie zostanie potwierdzone wydaniem stosownego za?wiadczenia. Koszty szkolenia, w tym koszty zakwaterowania oraz wy?ywienia ponosi Sprzedawca. Szkolenie nie dotyczy bezza?ogowego statku powietrznego.
   9.  Transport - dostarczenie do siedziby Zamawiaj?cej przedmiotu zamÛwienia zapewnia Wykonawca nieodp?atnie. 10. Zamawiaj?cy nie przewiduje obowi?zku odbycia przez Wykonawc? wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawc? dokumentÛw niezb?dnych do realizacji zamÛwienia dost?pnych na miejscu u Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja jednolita / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagany maksymalny termin realizacji zamÛwienia: 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 015-032436
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa do Centralnej Szko?y Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Cz?stochowie kompanijnego samochodu dowodzenia i ??czno?ci
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Uzasadnienie faktyczne uniewa?nienia: W przedmiotowym post?powaniu z?o?ono jedn? ofert? opiewaj?ca na kwot?
   2. 749.911,00 z?. Zamawiaj?ca zamierza?a przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia kwot?
   2. 300.000,00z?. Kwota ta zosta?a upubliczniona przed otwarciem ofert na stronie prowadzonego post?powania. W zwi?zku z brakiem mo?liwo?ci zwi?kszenia ?rodkÛw finansowych na realizacje niniejszego zamÛwienia, Zamawiaj?ca uniewa?nia post?powanie. Uzasadnienie prawne uniewa?nienia: Art. 255 pkt. 3ustawy ñ Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) - ÑZamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktÛr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej ofertyî
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cej stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cej stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Pologne-Cz?stochowa: VÈhicules de lutte contre l'incendieType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie