Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 31/05/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Czelad?:Équipements d'exposition

2023/S 97-303039  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Pologne-Czelad?: Équipements d'exposition

2023/S 097-303039

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 079-235167)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Muzeum Saturn w Czeladzi
Numéro national d'identification: 241118568
Adresse postale: ul. Dehnelów 10
Ville: Czelad?
Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
Code postal: 41-250
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aneta Muszy?ska - Bania
Courriel: muzeumczeladz@gmail.com
Téléphone: +48 322654293
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.muzeum-saturn.czleadz.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://muzeum-saturn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Wystawa sta?a Muzeum Saturn w Czeladzi realizowana w budynku Cechowni by?ej Kopalni "Saturn" w Czeladzi przy ul. Dehnelów 43. Tytu? zadania: "Cechownia - Postindustrialne Centrum Górnictwa W?glowego

Numéro de référence: ZP/MS/PN/D/01/2023

II.1.2)
Code CPV principal
39154000 Équipements d'exposition

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Nazwa zamówienia: Wystawa sta?a Muzeum Saturn w Czeladzi realizowana w budynku Cechowni by?ej Kopalni "Saturn" w Czeladzi przy ul. Dehnelów 43. Tytu? zadania: "Cechownia - Postindustrialne Centrum Górnictwa W?glowego w Zag??biu D?browskim".
   2.  Przedmiot zamówienia.
   2. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiaj?cego wystawy sta?ej w obiekcie Cechownia, Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa W?glowego w Zag??biu, pod adresem ul. Dehnelów 43, 41-250 Czelad?, zlokalizowanej na 2 kondygnacjach budynku i obejmuj?cej powierzchni? 1364,32m2.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 079-235167

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.1

Au lieu de:

Zdolno?? do prowadzenia dzia?alno?ci zawodowej, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiaj?cy nie okre?la warunków udzia?u w post?powaniu w tym zakresie. 11. Informacja o przedmiotowych ?rodkach dowodowych: 11.1. Zamawiaj?cy w ramach przedmiotowych ?rodków dowodowych ??da z?o?enia Próbek sk?adaj?cych si? z: 11.1.1. Próbki nr A, przedstawiaj?c? fragment zawarto?ci multimedialnej stanowiska WM.C.9. Wentylacja, tj. slajd wraz z animacj? stanowi?ce element projekcji. Próbka powinna zosta? przygotowana zgodnie z dokumentacj? projektow? i techniczn? stanowi?c? za??cznik do SWZ oraz specyfikacj? techniczn? wskazan? poni?ej. Tematem slajdu jest rozdzia? pt. "Wentylatory od?rodkowe systemu Rateau". Zawarto?? slajdu powinna obejmowa? uk?ad graficzny ca?o?ci, tre?? tekstow? oraz animacj? zawieraj?c? schemat wyrobisk górniczych, wraz z komor? i pomieszczeniem wentylatorni, dzia?aj?cym wentylatorem systemu Rateau, nap?dzanym za po?rednictwem przek?adni pasowej przez silnik elektryczny, kana?em ss?cym oraz dyfuzorem. Dzia?anie wentylatora musi wywo?ywa? widoczny na animacji i zgodny z zasadami funkcjonowania wentylatora Rateau w kopalni ruch powietrza. Specyfikacja techniczna próbki: Czas trwania: 25-30 sekund, rozdzielczo??: 3840×2160 pikseli, 25 fps, format pliku mp4, rozmiar pliku: nie wi?cej ni? 150 MB.

Lire:

Zdolno?? do prowadzenia dzia?alno?ci zawodowej, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiaj?cy nie okre?la warunków udzia?u w post?powaniu w tym zakresie. 11. Informacja o przedmiotowych ?rodkach dowodowych: 11.1. Zamawiaj?cy w ramach przedmiotowych ?rodków dowodowych ??da z?o?enia Próbek sk?adaj?cych si? z: 11.1.1. Próbki nr A, przedstawiaj?c? fragment zawarto?ci multimedialnej stanowiska WM.C.9. Wentylacja, tj. slajd wraz z animacj? stanowi?ce element projekcji. Próbka powinna zosta? przygotowana zgodnie z dokumentacj? projektow? i techniczn? stanowi?c? za??cznik do SWZ oraz specyfikacj? techniczn? wskazan? poni?ej. Tematem slajdu jest rozdzia? pt. "Wentylatory od?rodkowe systemu Rateau". Zawarto?? slajdu powinna obejmowa? uk?ad graficzny ca?o?ci, tre?? tekstow? oraz animacj? zawieraj?c? schemat wyrobisk górniczych, wraz z komor? i pomieszczeniem wentylatorni, dzia?aj?cym wentylatorem systemu Rateau, nap?dzanym za po?rednictwem przek?adni pasowej przez silnik elektryczny, kana?em ss?cym oraz dyfuzorem. Dzia?anie wentylatora musi wywo?ywa? widoczny na animacji i zgodny z zasadami funkcjonowania wentylatora Rateau w kopalni ruch powietrza. Specyfikacja techniczna próbki: Czas trwania: 25-30 sekund, rozdzielczo??: 3840×2160 pikseli, 25 fps, format pliku mp4, rozmiar pliku: nie wi?cej ni? 500 MB.

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 25/05/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 31/05/2023

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 23/07/2023

Lire:

Date: 29/07/2023

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 25/05/2023

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 31/05/2023

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complémentaires: Wystawa sta?a Muzeum Saturn w Czeladzi realizowana w budynku Cechowni by?ej Kopalni "Saturn" w Czeladzi przy ul. Dehnelów 43. Tytu? zadania: "Cechownia - Postindustrialne Centrum Górnictwa W?glowego 31/05/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
31500000 - Appareils d'éclairage et lampes électriques 
32320000 - Matériel de télévision et matériel audiovisuel 
32321200 - Équipement audiovisuel 
32322000 - Équipement multimédia 
32340000 - Micros et haut-parleurs 
32342400 - Dispositifs acoustiques 
32342410 - Matériel de sonorisation 
32351000 - Accessoires pour matériel audio et vidéo 
38652100 - Appareils de projection 
38653400 - Écrans de projection 
39133000 - Présentoirs 
39150000 - Mobilier et équipements divers 
39154000 - Équipements d'exposition 
39154100 - Stands d'exposition 
39171000 - Vitrines 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45314310 - Installation de câblage 
45314320 - Installation de câblage informatique 
51313000 - Services d'installation de matériel audio