Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Czelad?: Lentilles intra-oculaires

2021/S 65-164812  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Czelad?: Lentilles intra-oculaires 2021/S 065-164812 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiatowy Zesp█ Zak?ad█w Opieki Zdrowotnej Adresse postale: ul. Szpitalna 40 Ville: Czelad Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-250 Pays: Pologne Courriel: przetargi@pzzoz.bedzin.pl T╚l╚phone: +48 327312207 Fax: +48 322651430 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pzzoz.bedzin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zesp█ zak?ad█w opieki zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej Num╚ro de r╚f╚rence: DZA.381.48.2020
II.1.2) Code CPV principal 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w Formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 124 605.49 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 1 ˝ soczewka przedniokomorowa, hydrofilna soczewka wewn?trzga?kowa
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy b?d nast?powa do apteki szpitalnej zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500 B?dzin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 2 ˝ materia wiskoelastyczny
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy b?d nast?powa do apteki szpitalnej zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500 B?dzin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 3 ˝ soczewka wewn?trzga?kowa
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy b?d nast?powa do apteki szpitalnej zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500 B?dzin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 4 ˝ soczewka wewn?trzga?kowa
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy b?d nast?powa do apteki szpitalnej zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500 B?dzin przez okres 18 miesi?cy od pierwszego dnia obowi?zywania umowy.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet ˝ soczewka tylnokomorowa
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy b?d nast?powa do apteki szpitalnej zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500 B?dzin przez okres 18 miesi?cy od pierwszego dnia obowi?zywania umowy.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 6 ˝ pier?cie dotorebkowy
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy b?d nast?powa do apteki szpitalnej zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500 B?dzin przez okres 18 miesi?cy od pierwszego dnia obowi?zywania umowy.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 7 ˝ patyczki spongostanowe z PVA, paski fluoresceinowe
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy b?d nast?powa do apteki szpitalnej zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500 B?dzin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 8 ˝ haki do chwilowego rozci?gni?cia i przytrzymania t?cz█wki
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
. Dostawy b?d nast?powa do apteki szpitalnej zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500 B?dzin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 9 ˝ sonda do lasera jaskrowego:

Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy b?d nast?powa do apteki szpitalnej zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500 B?dzin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 10 ˝ barwnik do torebki przedniej soczewki, roztw█r b??kitu trypanu
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy b?d nast?powa do apteki szpitalnej zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 11 ˝ zestawy akcesori█w niezb?dnych do wykonania fakoemulsyfikacji, n█ do witrektomii przedniej, p?yn do ?r█doperacyjnego p?ukania wn?trza ga?ki ocznej
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy b?d nast?powa do apteki szpitalnej zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500 B?dzin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 12 ˝ zestawy akcesori█w do wykonania fakoemulsyfikacji
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy b?d nast?powa do apteki szpitalnej zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500 B?dzin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 13 ˝ zestaw akcesori█w niezb?dnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110 Lentilles intra-oculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy b?d nast?powa do apteki szpitalnej zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500 B?dzin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 14 ˝ olej silikonowy, perflurow?glowod█r dziesi?ciow?glowy, gaz okulistyczny
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731120 Verres de lunettes
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Dostawy b?d nast?powa do Apteki Szpitalnej Zamawiaj?cego, ul. Ma?achowskiego 12, 42-500 B?dzin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wyrob█w medycznych: soczewek wewn?trzga?kowych, materia?█w medycznych stosowanych w okulistyce oraz materia?█w i akcesori█w do fakoemulsyfikacji za?my i witrektomii przedniej, a tak?e materia?█w i akcesori█w do witrektomii tylnej, fakoemulsyfikacji w ilo?ciach i asortymencie wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych zawartych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 252-635066
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Pakiet nr 1 ˝ soczewka przedniokomorowa, hydrofilna soczewka wewn?trzga?kowa
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polymed Polska sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Warszawska 320a Ville: Stare Babice Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 05-082 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 42 200.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 42 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Pakiet nr 2 ˝ materia wiskoelastyczny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Consultronix S.A.
Adresse postale: ul. Przemys?owa 17 Ville: Balice Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-083 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 192 375.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 189 525.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Pakiet nr 3 ˝ soczewka wewn?trzga?kowa
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ediro Edward i Robert ?ukaszewicz sp. j.
Adresse postale: ul. Lazurowa 185 lok. 3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 01-476 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 375 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 372 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Pakiet nr 4 ˝ soczewka wewn?trzga?kowa
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Consultronix S.A.
Adresse postale: ul. Przemys?owa 17 Ville: Balice Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-083 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 282 600.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 273 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Pakiet ˝ soczewka tylnokomorowa
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Alcon Polska sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Marynarska 15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-674 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 186 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 186 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Pakiet nr 6 ˝ pier?cie dotorebkowy
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polymed Polska sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Warszawska 320a Ville: Stare Babice Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 05-082 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 8 800.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 8 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Pakiet nr 7 ˝ patyczki spongostanowe z PVA, paski fluoresceinowe
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MDT sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Sko?na 12a Ville: Krak█w Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 30-383 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 945.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 407.41 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Pakiet nr 8 ˝ haki do chwilowego rozci?gni?cia i przytrzymania t?cz█wki
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MDT sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Sko?na 12a Ville: Krak█w Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 30-383 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 6 875.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 750.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Pakiet nr 9 ˝ sonda do lasera jaskrowego
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ABJ-Vision sp. z o.o.
Adresse postale: ul. G?█wna 76 Ville: Ga?k█w Du?y Code NUTS: PL71 ?█dzkie Code postal: 95-041 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 189 700.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 194 950.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Pakiet nr 10 ˝ barwnik do torebki przedniej soczewki, roztw█r b??kitu trypanu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polymed Polska sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Warszawska 320a Ville: Stare Babice Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 05-082 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 35 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 35 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Pakiet nr 11 ˝ zestawy akcesori█w niezb?dnych do wykonania fakoemulsyfikacji, n█ do witrektomii przedniej, p?yn do ?r█doperacyjnego p?ukania wn?trza ga?ki ocznej
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Alcon Polska sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Marynarska 15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-674 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 175 650.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 175 665.12 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 12
Lot n : 12 Intitul╚:
Pakiet nr 12 ˝ zestawy akcesori█w do wykonania fakoemulsyfikacji
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Alcon Polska sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Marynarska 15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-674 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 280 076.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 280 058.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 13
Lot n : 13 Intitul╚:
Pakiet nr ˝ zestaw akcesori█w niezb?dnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Alcon Polska sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Marynarska 15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-674 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 283 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 282 799.96 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 14
Lot n : 14 Intitul╚:
Pakiet nr 14 ˝ olej silikonowy, perflurow?glowod█r dziesi?ciow?glowy, gaz okulistyczny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Consultronix S.A.
Adresse postale: ul. Przemys?owa 17 Ville: Balice Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-083 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 79 850.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 79 850.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.O?wiadczenie, ?e na oferowany przedmiot zam█wienia dokumenty dopuszczaj?ce do obrotu i do u?ywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagane prawem zgodnie z klasyfikacj danego wyrobu, dyrektywami UE i ustaw z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z p█?n. zm.).
   2.  Wykonawca przyst?puj?c do przetargu jest obowi?zany wnie? wadium do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz.
   9. 00 w wysoko?ci zale?nej od wybranego pakietu lub pakiet█w, tj.: Pakiet 1 ˝ 630,00 PLN, Pakiet 2 ˝ 2 800,00 PLN, Pakiet 3 ˝ 5 600,00 PLN, Pakiet 4 ˝ 4 200,00 PLN, Pakiet 5 ˝ 2 700,00 PLN, Pakiet 6 ˝ 130,00 PLN, Pakiet 7 ˝ 30,00 PLN, Pakiet 8 ˝ 100,00 PLN, Pakiet 9 ˝ 2 800,00 PLN, Pakiet 10 ˝ 500,00 PLN, Pakiet 11 ˝ 17 000,00 PLN, Pakiet 12 ˝ 4 200,00 PLN, Pakiet 13 ˝ 19 000,00 PLN, Pakiet 14 ˝ 1 200,00 PLN.
   3.  Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie zam█wienia ˝ zapisy w SIWZ.
   4.  Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w cz??ci VIII pkt 3 SIWZ: 1) ppkt
   3. 2 ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) ppkt
   3. 3,
   3. 4,
   3. 5 sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a. nie zalega z op?acaniem podatk█w, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; b. nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci.
   5.  Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 4 ppkt 1 i ppkt 2 lit b, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokument, o kt█rym mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. a, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem tego terminu.
   6.  Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 4, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
   7.  Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w cz??ci VIII pkt 3 ppkt
   3. 2 SIWZ sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt 4 ppkt 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby.
   8.  Zapisy dotycz?ce RODO zawiera SIWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?ce podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zam█wie publicznych). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej(art.182ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zam█wie publicznych). Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni ww. wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia (art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zam█wie publicznych).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33731110 - Lentilles intra-oculaires 
33731120 - Verres de lunettes