Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 16/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Czelad?: Travaux de construction

2020/S 61-145058  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/03/2020
S61
Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Czelad?: Travaux de construction

2020/S 061-145058

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 028-063552)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejski Zarz?d Gospodarki Komunalnej
Numéro national d'identification: 24090935100000
Adresse postale: ul. Orzeszkowej 12
Ville: Czelad
Code NUTS: PL22A
Code postal: 41-253
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Osiewicz, Wioleta Walaszek, Maria Michta, Anna ?wist, B?a?ej Mucha
Courriel: zamowienia@mzgk.czeladz.pl
Téléphone: +48 322652653
Fax: +48 323632653 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mzgk.czeladz.pl

www.mzgk.czeladz.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa W?glowego w Zag??biu wraz z zagospodarowaniem terenu

Numéro de référence: ZP/4/RB/MZGK/20

II.1.2)
Code CPV principal
45000000

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s roboty budowlane pn.: "Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa W?glowego w Zag??biu wraz z zagospodarowaniem terenu", które obejmuj przebudow budynku cechowni, ?a?ni, szatni i administracji dawnej KWK "Saturn" w Czeladzi na Centrum Dziedzictwa Górnictwa W?glowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt przynale?y do Szlaku Zabytków Techniki Województwa ?l?skiego. Roboty budowlane obejmuj w szczególno?ci: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonanie i monta nowych elementów budynku, roboty konstrukcyjne, dekarskie, renowacyjne i czyszczenia budynku, roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wyko?czeniowe zewn?trzne oraz wewn?trzne w tym roboty instalacyjne w ramach instalacji: wentylacyjnej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, gazowej, roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji - Za??cznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
24/03/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 028-063552

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 16/04/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 13/06/2020

Lire:

Date: 14/06/2020

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 16/04/2020

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45111100 - Travaux de démolition 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111300 - Travaux de démantèlement 
45112700 - Travaux d'aménagement paysager 
45212000 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants 
45223000 - Travaux de construction d'ouvrages 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45261000 - Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 
45261215 - Travaux de couverture de panneaux solaires 
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45312100 - Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 
45312200 - Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction 
45314100 - Installation de centraux téléphoniques 
45314200 - Installation de lignes téléphoniques 
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage 
45315100 - Installations électrotechniques 
45315600 - Installations basse tension 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central 
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 
45333000 - Travaux d'installation du gaz 
45420000 - Travaux de menuiserie et de charpenterie 
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment 
45452000 - Travaux de nettoyage extérieur de bâtiments 
45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf