01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/07/2018
Date de péremption : 27/08/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Czerniejewo: Services sylvicoles

2018/S 138-315632 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/07/2018 S138  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Czerniejewo: Services sylvicoles 2018/S 138-315632 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe - Nadle?nictwo Czerniejewo PL 41 G?o?yna 5 Czerniejewo 62-250 Pologne Point(s) de contact: Anna Janowicz Téléphone: +48 614273041 Courriel: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl Fax: +48 614273188 Code NUTS: PL41 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl http://www.czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_czerniejewo/zamowienia_publiczne Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna Skarbu Pa?stwa nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: Le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie us?ug z zakresu melioracji agrotechnicznych na terenach pokl?skowych Nadle?nictwa Czerniejewo w roku 2018 Numéro de référence: SA4.270.12.2018
II.1.2) Code CPV principal 77200000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie us?ug z zakresu melioracji agrotechnicznych na terenach pokl?skowych Nadle?nictwa Czerniejewo w roku 2018" z podzia?em na pakiety. Przedmiot zamówienia obejmuje prace z zakresu hodowli lasu polegaj?ce na wykonaniu melioracji agrotechnicznych.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 986 897.34 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet I - Usuwanie wraz z wywiezieniem na pryzmy karp z powierzchni pozr?bowych pokl?skowych.
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77211000 77230000 77231000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Lieu principal d'exécution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Czerniejewo. Realizacja poszczególnych pakietów b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw Podstolice i S?omówko.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli lasu na terenach pokl?skowych Nadle?nictwa Czerniejewo w roku 2018. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli lasu polegaj?ce na wykonaniu melioracji agrotechnicznych wskazane w za??czniku nr
   3. 2 do SIWZ - rozmiar prac wed?ug czynno?ci. Szczegó?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zawarty zosta odpowiednio w za??czniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w za??czniku nr
   3. 2. do SIWZ maj charakter szacunkowy, Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta zawarty w za??czniku nr
   3. 1 do SIWZ. Opisy kodów czynno?ci opisuj?cych poszczególne prace (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w za??cznikach nr 3 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac zosta zawarty w za??czniku nr
   3. 3 do SIWZ. Rozliczenie prac z zakresu melioracji agrotechnicznych b?dzie si odbywa?o za 1 ha zmeliorowanej powierzchni. Lokalizacje (adresy le?ne), na których jest wst?pnie planowana realizacja poszczególnych prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w za??czniku nr
   3. 2 do SIWZ. Lokalizacje (adresy le?ne), na których jest planowana realizacja poszczególnych prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia ma charakter wst?pny i mo?e ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. z zastrze?eniem, ?e zawsze b?dzie si odbywa?a na terenie le?nictw Podstolice i S?omówko. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, która mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak równie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zamówienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilo?ci prac w innej lokalizacji - w ramach warto?ci brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczy b?d prac wykonywanych na terenie w?a?ciwym dla prac uj?tych w opisie przedmiotu zamówienia dotycz?cym danej cz??ci. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia mo?e wyst?pi równie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia tj. operatorów maszyn wykorzystywanych do prac z zakresu melioracji agrotechnicznych je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018.108 tj.).
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Termin rozpocz?cia realizacji zlece / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 130 243.67 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 22/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 10 do SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zamówienia b?d polega?y na powtórzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 obj?te b?d prace z zakresu hodowli lasu polegaj?ce na wykonaniu melioracji agrotechnicznych na terenach pokl?skowych obejmuj?ce czynno?ci wskazane rodzajowo w za??cznikach nr 3 oraz 4 do SIWZ, których szczegó?owy opis technologii wykonywania, zawarty zosta w za??cznikach nr
   3. 1 oraz
   4. 1 do SIWZ oraz us?ugi podobne do nich. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 nie przekroczy warto?ci 100 % warto?ci niniejszego zamówienia. Zamówienia b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r?ki. B?d udzielane w przypadku wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych b?d atmosferycznych, zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, jak równie w sytuacji braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires W pkt II.2.6) wskazana warto? nie zawiera warto?ci zam. o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i prawa opcji. Wadium 3 300,00 PLN Stosuje si procedur z art 24aa. Wykonawca nie mo?e podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wymieniono w sekcji VI.3 i III.1.1 og?oszenia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet II - Rozdrabnianie pozosta?o?ci pozr?bowych oraz odro?li drzew i krzewów na powierzchniach pozr?bowych pokl?skowych.
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77211000 77230000 77231000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Lieu principal d'exécution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Czerniejewo. Realizacja poszczególnych pakietów b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw Podstolice i S?omówko.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli lasu na terenach pokl?skowych Nadle?nictwa Czerniejewo w roku 2018. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli lasu polegaj?ce na wykonaniu melioracji agrotechnicznych wskazane w za??czniku nr
   4. 2 do SIWZ - rozmiar prac wed?ug czynno?ci. Szczegó?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zawarty zosta odpowiednio w za??czniku nr
   4.  Zakresy rzeczowe zestawione w za??czniku
   4. 2. maj charakter szacunkowy, Szczegó?owy opis technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta zawarty w za??czniku nr
   4. 1 do SIWZ. Opisy kodów czynno?ci opisuj?cych poszczególne prace (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w za??czniku 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac zosta zawarty w za??czniku
   4. 3 do SIWZ. Rozliczenie prac z zakresu melioracji agrotechnicznych b?dzie si odbywa?o za 1 ha zmeliorowanej powierzchni. Lokalizacje (adresy le?ne), na których jest wst?pnie planowana realizacja poszczególnych prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w za??czniku nr
   4. 2 do SIWZ. Lokalizacje (adresy le?ne), na których jest planowana realizacja poszczególnych prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia ma charakter wst?pny i mo?e ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. z zastrze?eniem, ?e zawsze b?dzie si odbywa?a na terenie le?nictw Podstolice i S?omówko. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, która mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak równie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zamówienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilo?ci prac w innej lokalizacji - w ramach warto?ci brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczy b?d prac wykonywanych na terenie w?a?ciwym dla prac uj?tych w opisie przedmiotu zamówienia dotycz?cym danej cz??ci. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia mo?e wyst?pi równie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia tj. operatorów maszyn wykorzystywanych do prac z zakresu melioracji agrotechnicznych je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018.108 tj.).
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Termin rozpocz?cia realizacji zlece / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 280 963.56 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 22/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 10 do SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia.Zamówienia b?d polega?y na powtórzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 obj?te b?d prace z zakresu hodowli lasu polegaj?ce na wykonaniu melioracji agrotechnicznych na terenach pokl?skowych obejmuj?ce czynno?ci wskazane rodzajowo w za??cznikach nr 3 oraz 4 do SIWZ, których szczegó?owy opis technologii wykonywania, zawarty zosta w za??cznikach nr
   3. 1 oraz
   4. 1 do SIWZ oraz us?ugi podobne do nich. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 nie przekroczy warto?ci 100 % warto?ci niniejszego zamówienia. Zamówienia b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r?ki. B?d udzielane w przypadku wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych b?d atmosferycznych, zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, jak równie w sytuacji braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires W pkt II.2.6) wskazana warto? nie zawiera warto?ci zam. o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i prawa opcji. Wadium 7 100,00 PLN Stosuje si procedur z art 24aa. Wykonawca nie mo?e podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust.5 pkt 1-2 i 4-8. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wymieniono w sekcji VI.3 i III.1.1 og?oszenia.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu. W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 - 2 i 4 - 8 PZP. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów o których mowa w sekcji VI.3.I Og?oszenia 1) o których mowa w pkt I pkt 2, 3,1 sk?ada dokument/y wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert b) nie zalega z uiszczeniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?. lub zdrowotne albo, ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu (wystawiane nie wcze?niej ni 3 m-ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert) 2) o których mowa w sekcji VI.3. I pkt 4 sk?ada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5i6 (wystawiony nie wcze?niej ni 6 m-cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 2 powy?ej zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w sekcji VI.3 I pkt 4 sk?ada dokument, o którym mowa w sekcji III.1.1 pkt 2, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Je?eli w kraju,w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentów,zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcze?niej ni 6 m-cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci kredytow nie mniejsz ni?: I) dla Pakietu I - 31 000,00 PLN. II) dla Pakietu II - 67 000,00 PLN. Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formu? "spe?nia"/"nie spe?nia", w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, a nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach z?o?onych przez Wykonawc?, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona. Dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie warunku: informacja banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert, Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentów dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e z?o?y inny dokument, który w wystarczaj?cy sposób potwierdza spe?nianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, ka?dy z warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w sekcji III winien spe?nia co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego cz??ci, polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni Zamawiaj?cemu,?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowi?zanie takie nale?y do??czy do oferty (niezobowi?zuj?cy wzór stanowi za??cznik nr 7 do SIWZ). Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowi?za si do udost?pnienia zasobów, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasobów, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobów nie ponosi winy. Je?eli Wykonawca ubiega si o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie mo?e celem wykazania spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu wskaza tego samego potencja?u technicznego, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencja?u finansowego w wi?cej ni jednym Pakiecie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Warunek w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie): I)dla Pakietu I - zrealizowa lub realizuje prace (przy czym w tym przypadku b?dzie liczone prace zrealizowane na tej powierzchni) polegaj?cych na usuwaniu z powierzchni pozosta?o?ci drzewnych lub karp przy czym co najmniej jedna praca musi obejmowa powierzchni minimum 20 ha. II) dla Pakietu II - zrealizowa lub realizuje prace (przy czym w tym przypadku b?dzie liczone prace zrealizowane na tej powierzchni) prac polegaj?cych na rozdrabnianiu pozosta?o?ci drzewnych lub zb?dnej ro?linno?ci (drzew, krzewów itp.) na powierzchni lub mulczowaniu na powierzchni z czego co najmniej jedna praca musi obejmowa powierzchni minimum 20 ha. Warunek w zakresie potencja?u technicznego, zostanie uznany za spe?niony, je?li wyka?e, ?e dysponuje: I)dla Pakietu I a)co najmniej 1 maszyn wielooperacyjn lub pojazdem przemieszczaj?cym si na ko?ach, g?sienicach lub nak?adkach g?sienicowych z wysi?gnikiem elektro-hydraulicznym ze zagregowan lub zespolon g?owic hydrauliczn lub elektro - hydrauliczn do karczowania pni 4, 5 lub 6 palczast lub zestawem sk?adaj?cym si z ci?gnika zagregowanego z hydraulicznymi lub elektrohydraulicznymi kleszczami do wyrywania karpin. b)co najmniej 1 szt. maszyn typu forwarder lub 1 ci?gnikiem z przyczep samo-za?adowcz lub 1 pojazdem 4 osiowym z nap?dem co najmniej 4x8 z urz?dzeniem hakowym i naczepami s?u??c do zrywki karp, II) dla Pakietu II a) co najmniej 1 r?bakiem frezowym agregowany do ci?gnika rolniczego o mocy minimum 200 KM lub 1 samojezdn maszyn mulczuj?c?. Ocena spe?niania warunków udzia?u (Pakiet I i II)dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w JEDZ (nale?y przes?a przed up?ywem terminu sk?adania ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 8 SIWZ) a nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach z?o?onych przez Wykonawc?, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona. W JEDZ nale?y poda informacje okre?lone w rozdziale 7 pkt
   7. 1 SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienia, ka?dy z warunków udzia?u okre?lonych w sekcji III winien spe?nia co najmniej 1 z tych wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. ?aden z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia nie mo?e podlega wykluczeniu .Je?eli Wykonawca ubiega si o zamówienie na kilka Pakietów to nie mo?e celem wykazania spe?nienia warunków udzia?u wskaza tego samego potencja?u technicznego w wi?cej ni jednym Pakiecie. Wykonawca mo?e polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków. W takiej sytuacji musi udowodni?, ?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Je?eli Wykonawca, wykazuj?c spe?nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotówna zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 PZP, sk?ada wraz z ofert o?wiadczenia podmiotu 3 o spe?nieniuwarunków udzia?u (w zakresie warunku, w stosunku do którego udost?pnia swój potencja?) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ, zobowi?zanie podmiotu 3 albo inny dokument s?u??cy wykazaniu udost?pnienia potencja?u przez podmiot trzeci. Wykonawca, który wykazuj?c spe?nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ust.1 PZP zobowi?zany b?dzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VI.3 . I og?oszenia pkt 1-9 na wezwanie.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative ŕ la profession
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy. Przewidywane s zmiany umowy na zasadach okre?lonych w § 16 umowy. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi b?dzie 3 % ceny ??cznej wynikaj?cej ze z?o?onej oferty na dan cz?? zamówienia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/08/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (ŕ compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 27/08/2018 Heure locale: 10:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi dnia 27.8.2018 r. o godz. 10:15 w Nadle?nictwie Czerniejewo - sala konferencyjna (parter). Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mog uczestniczy w otwarciu ofert.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
I.Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (sk?ada si na wezwanie):
   1.  odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bneprzepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP
   2.  za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika US potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniempodatków, wystawione nie wcze?niej ni 3 m-ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokumentpotwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tychnale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawemzwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzjiw?a?ciwego organu
   3.  za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokumentpotwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne,wystawione nie wcze?niej ni 3 m-ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy,?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz zewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu
   4.  informacj z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odno?nie skazania zawykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6ustawy, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert
   5.  o?wiadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokonaniep?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumieniaw sprawie sp?at tych nale?no?ci
   6.  o?wiadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si ozamówienia publiczne
   7.  o?wiadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar?ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt5 i 6 PZP
   8.  o?wiadczenie o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkówwynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznymw zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP
   9.  o?wiadczenie o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych 10. o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca, wterminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert przekazuje o?wiadczenie o przynale?no?cilub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?eprzedstawi dokumenty b?d informacje, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?óceniakonkurencji w post?powaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia o?wiadczenie sk?ada ka?dy z takich Wykonawców. Do oferty do??cza si formularz JEDZ dla wykonawcy, podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, wspó?konsorcjantów, pe?nomocnictwo o ile dotyczy, zobowiazanie podmiotu 3, formularz oferty, formularz cenowy, dowód wniesienia wadium. JEDZ nale?y przes?a przed up?ywem terminu sk?adania ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 8 SIWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zamówie Publicznych, Departament Odwo?a ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/07/2018
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77211000 - Services liés au débardage 
77230000 - Services liés ŕ la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des foręts