Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Czersk: Services de collecte des ordures

2020/S 129-316996  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - Attribution de marchÈ sans publication prÈalable Pologne-Czersk: Services de collecte des ordures 2020/S 129-316996 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Czersk Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 27 Ville: Czersk Code NUTS: PL637 Chojnicki Code postal: 89-650 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wioletta Rostankowska Courriel: zamowieniapubliczne@czersk.pl TÈlÈphone: +48 523954860 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.czersk.pl http://bip.czersk.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i transport odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci po?o?onych na terenie gminy Czersk na okres
   1. 7.2020ñ31.3.2021 NumÈro de rÈfÈrence
:
WZ.271.24.2020
II.1.2) Code CPV principal 90511000 Services de collecte des ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbiÛr i transport odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci po?o?onych na terenie gminy Czersk na okres
   1. 7.2020ñ31.3.2021.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 708 333.33 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 34928480 Conteneurs et poubelles de dÈchets
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL637 Chojnicki Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Czersk, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: OdbiÛr i transport odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci po?o?onych na terenie gminy Czersk na okres
   1. 7.2020ñ31.3.2021.
   1.  Z terenu nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy nale?y odbiera nast?puj?ce rodzaje odpadÛw w ka?dej ilo?ci:
   1. 1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
   1. 2. odpady z metalu, tworzywa sztucznego i opakowania wielomateria?owe zebrane w sposÛb selektywny,
   1. 3. odpady z papieru i tektury zebrane w sposÛb selektywny,
   1. 4. odpady ze szk?a zebrane w sposÛb selektywny,
   1. 5. bioodpady zebrane w sposÛb selektywny,
   1. 6. popio?y zebrane w sposÛb selektywny.
   2.  Wyposa?enie tych nieruchomo?ci, w pojemniki i worki s?u??ce do zbierania odpadÛw komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemnikÛw w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
   3.  Szacowana ilo? nieruchomo?ci, od ktÛrych nale?y odbiera odpady komunalne ñ 4 849 (w tym: jednorodzinnych: 4 662, wielorodzinnych: 187).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Podstaw prawn udzielenia zamÛwienia stanowi przepisy art. 6c i 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach, w zwi?zku z art. 67 ust. 1 pkt 12 i ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych. Wszcz?cie post?powania dla przedmiotowego zadania wynika z faktu, i ustawodawca na?o?y na gminy obowi?zek zapewnienia czysto?ci i porz?dku na swoim terenie oraz obowi?zek zorganizowania odbierania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, ktÛrzy zamieszkuj na terenie gminy (art. 3 ust. 2 oraz art. 6c, 6d i 6f ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach. Przepisy ustawy Pzp umo?liwiaj gminom udzielenie zamÛwie publicznych kontrolowanym przez siebie spÛ?kom w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki. Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 12 oraz ust. 8 ustawy Pzp zamÛwienie udzielane jest przez zamawiaj?cego, o ktÛrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ñ 3a, osobie prawnej, je?eli spe?nione s ??cznie nast?puj?ce warunki: a) zamawiaj?cy sprawuje nad t osob prawn kontrol?, odpowiadaj?c kontroli sprawowanej nad w?asnymi jednostkami, polegaj?c na dominuj?cym wp?ywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzenia sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest rÛwnie spe?niony, gdy kontrol tak sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiaj?cego w taki sam sposÛb; b) ponad 90 % dzia?alno?ci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zada powierzonych jej przez zamawiaj?cego sprawuj?cego kontrol lub przez inn osob prawn?, nad ktÛr ten zamawiaj?cy sprawuje kontrol?, o ktÛrej mowa w lit. a; c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego. Wszystkie przes?anki wymienione w tym przepisie s spe?nione. Zamawiaj?cy b?d?c jednostk samorz?du terytorialnego nale?y do grona jednostek sektora finansÛw publicznych, o ktÛrych mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.). Podmiot, ktÛremu zamawiaj?cy zamierza udzieli zamÛwienia b?d?c spÛ?k prawa handlowego, spÛ?k z ograniczon odpowiedzialno?ci wpisan do Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem 0000159787 posiada osobowo? prawn?. Gmina Czersk, b?d?ca zamawiaj?cym w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego, posiada 100 % udzia?Ûw w spÛ?ce ñ Zak?ad Us?ug Komunalnych sp. z o.o w Czersku (dalej ñ ÑspÛ?kaî). Kapita zak?adowy spÛ?ki wynosi 19 743 950,00 PLN. Wszystkie 394 879 udzia?Ûw w spÛ?ce posiada gmina Czersk. Gmina Czersk sprawuje kontrol?, ktÛra odpowiada kontroli sprawowanej przez zamawiaj?cego nad w?asnymi jednostkami. Brak jest bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego w kontrolowanej spÛ?ce. Gmina jako jedyny wspÛlnik ma prawo i odgrywa decyduj?c rol w zakresie okre?lenia celÛw strategicznych oraz obszarÛw dzia?alno?ci spÛ?ki. SpÛ?ka zosta?a powo?ana w celu ?wiadczenia us?ug na rzecz spo?eczno?ci miasta i gminy Czersk, w zakresie gospodarki komunalnej, w tym gospodarowania odpadami komunalnymi. W dniu 16 czerwca 2020 r. spÛ?ka przed?o?y?a informacj o wska?niku finansowym dotycz?cym ?redniego przychodu za 3 lata dotycz?ce ustalenia procentu dzia?alno?ci, o ktÛrym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b Pzp. Z przed?o?onego pisma wynika, ?e wyliczony na dzie 16 czerwca 2020 r. ?redni wska?nik finansowy za ostatnie 3 lata poprzedzaj?ce, na podstawie dokumentÛw ksi?gowych wynosi 95,41 %.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Komunalnych sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kili?skiego 15 Ville: Czersk Code NUTS: PL637 Chojnicki Code postal: 89-650 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 666 666.67 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dzia VI ?rodki ochrony prawnej ustawy Prawo zamÛwie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34928480 - Conteneurs et poubelles de déchets 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères