Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Czo?owo: Carburant diesel (EN 590)

2022/S 10-022096  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Czo?owo: Carburant diesel (EN 590) 2022/S 010-022096 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: KÛrnickie Przedsi?biorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7850010589 Adresse postale: ul. KÛrnicka 1 Ville: Czo?owo Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 62-035 KÛrnik Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Urbaniak Courriel: kombus@kombus.com.pl TÈlÈphone: +48 618980666 Fax: +48 618170276 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kombus.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup oleju nap?dowego w systemie bezgotÛwkowym za pomoc elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw na terenie miasta ?roda Wielkopolska NumÈro de rÈfÈrence: K-ZP.S.2.2021
II.1.2) Code CPV principal 09134220 Carburant diesel (EN 590)
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup oleju nap?dowego w systemie bezgotÛwkowym za pomoc elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw na terenie miasta ?roda Wielkopolska, nale??cych do sieci stacji Wykonawcy lub u operatorÛw stacji paliw, z ktÛrymi Wykonawca podpisa stosowne umowy, w ??cznej ilo?ci 300 000 litrÛw. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zwi?kszenia ww. ilo?ci litrÛw o 25 % ñ zakup mo?liwy na zasadzie prawa opcji. Ilo? ??czna przy uwzgl?dnieniu prawa opcji 375000 l. Sukcesywny zakup oleju nap?dowego dokonywany b?dzie w systemie bezgotÛwkowym za pomoc elektronicznych kart flotowych, zabezpieczonych kodem PIN, ktÛre to karty wraz z kodami PIN dostarczone b?d w ilo?ci: a) 20 kart flotowych ñ wystawionych na nr rejestracyjny pojazdu Zamawiaj?cego; b) 2 karty uniwersalne tzw. na okaziciela. Z uwagi na ograniczon mo?liwo? wprowadzania tekstu w og?oszeniu ñ prosz o zapoznanie si z SWZ i za?. do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Offre la plus basse: 1 382 113.82 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 446 341.46 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30163100 Cartes pour l'achat de carburant
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exÈcution:
Polska, ?roda Wielkopolska
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy w zwi?zku z prowadzon obs?ug sieci ?wiadcz?cych publiczne us?ugi w zakresie transportu autobusowego, na terenie miasta ?roda Wielkopolska umiejscowi tabor transportowy. Zamawiaj?cy nie posiada, ani nie dysponuje magazynami na ternie ?rody Wlkp. Z tego powodu zamierza dokonywa zakupu paliwa na stacji paliw w mie?cie ?roda Wlkp. Zamawiaj?cy wymaga umo?liwienia tankowania co najmniej na 1 stacji paliw w mie?cie ?rodka Wlkp. czynnej co najmniej w godzinach od
   6. 00 do 21.00. Sukcesywny zakup oleju nap?dowego dokonywany b?dzie w systemie bezgotÛwkowym za pomoc elektronicznych kart flotowych, zabezpieczonych kodem PIN, ktÛre to karty wraz z kodami PIN dostarczone b?d w ilo?ci: a) 20 kart flotowych ñ wystawionych na nr rejestracyjny pojazdu Zamawiaj?cego; b) 2 karty uniwersalne tzw. na okaziciela. Wykaz pojazdÛw Zamawiaj?cego, dla ktÛrych zostan wystawione karty flotowe b?dzie stanowi za??cznik do umowy. W przypadku zmiany samochodÛw s?u?bowych lub zwi?kszenia/zmniejszenia ich ilo?ci Wykonawca bezp?atnie wyda Zamawiaj?cemu dodatkowe karty. Wykonawca zobowi?zuje si wyda i aktywowa dodatkowe karty w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zg?oszenia. W przypadku zagubienia, kradzie?y lub zniszczenia karty Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zuje si do uniewa?nienia takiej karty oraz wydania bezp?atnie nowej karty i aktywowania jej w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zg?oszenia. Wykonawca zapewni natychmiastow blokad karty po telefonicznym zg?oszeniu przez Zamawiaj?cego jej utraty, kradzie?y lub zniszczenia u upowa?nionej osoby.
   3.  Zamawiaj?cy zap?aci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane dostawy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni (kryteria oceny ofert ñ min. 14 dni), licz?c od dnia dor?czenia Zamawiaj?cemu prawid?owo sporz?dzonej faktury.
   4.  Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc b?d odbywa?y si wy??cznie w polskich z?otych (PLN), z wy??czeniem walut obcych. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022, cho planuje si od
   1. 01.2022 do 31.12.2022 r. Z uwagi na ograniczon mo?liwo? wprowadzania tekstu w og?oszeniu ñ prosz o zapoznanie si z SWZ i za?.do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Upust / PondÈration: 89 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 1
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dopuszcza zwi?kszenie podstawowego wolumenu 300 000 l o 25 %, tj. o 75 000 l po cenach z oferty Wykonawcy przy uwzgl?dnieniu postanowie umowy (w tym zmiany). Prawo opcji nale?y rozumie jako uprawnienie, nie za zobowi?zanie Zamawiaj?cego. Realizacja prawa opcji mo?e, ale nie musi nast?pi?, w zale?no?ci od zapotrzebowania Zamawiaj?cego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. W przypadku zwi?kszonych potrzeb Zamawiaj?cego na olej nap?dowy mo?e on wykona przys?uguj?ce mu prawo opcji stosownym o?wiadczeniem woli w tym zakresie z?o?onym Wykonawcy. Wst?pny harmonogram wykorzystania tych opcji w miesi?cach: 12 (od udzielenia zamÛwienia).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 225-593318
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup oleju nap?dowego w systemie bezgotÛwkowym za pomoc elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw na terenie miasta ?roda Wielkopolska
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polski Koncern Naftowy ORLEN SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: 7740001454 Adresse postale: ul. ChemikÛw 7 Ville: P?ock Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 09-411 Pays: Pologne Courriel: sylwia.cholewinska@orlen.pl TÈlÈphone: +48 801235682 Adresse internet: www.orlen.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 845 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 446 341.46 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Art. 515.
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicz-nej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit. a; 2) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest mniejsza ni progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicz-nej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie Publicznych lub dokumentÛw za-mÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest mniejsza ni progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest mniejsza ni progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, od-wo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie Publicznych og?oszenia o wyniku post?po-wania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?osze-nia albo zamÛwienia z wolnej r?ki og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udziele-niu zamÛwienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?o-szenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia albo b) opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci w Biuletynie ZamÛwie Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo b) zamie?ci w Biuletynie ZamÛwie Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki. SzczegÛ?owe informacje: Dzia IX, ?rodki ochrony prawnej ustawy - Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022 Pologne-Czo?owo: Carburant diesel (EN 590)Type díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09134220 - Carburant diesel (EN 590) 
30163100 - Cartes pour l'achat de carburant