Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Czo?owo: Carburant diesel (EN 590)

2022/S 10-022097  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Czo?owo: Carburant diesel (EN 590) 2022/S 010-022097 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: KÛrnickie Przedsi?biorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7850010589 Adresse postale: ul. KÛrnicka 1 Ville: Czo?owo Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 62-035 KÛrnik Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Urbaniak Courriel: kombus@kombus.com.pl TÈlÈphone: +48 618980666 Fax: +48 618170276 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kombus.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawy oleju nap?dowego do gara?owej stacji paliw w Czo?owie NumÈro de rÈfÈrence: K-ZP.S.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 09134220 Carburant diesel (EN 590)
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawy oleju nap?dowego do gara?owej stacji paliw w Czo?owie.
   2. 2. Przedmiotem zamÛwienia jest zakup oleju nap?dowego dla autobusÛw wraz z dostaw do gara?owej stacji paliw w Czo?owie, przy ul. KÛrnickiej 1, w ??cznej ilo?ci 800.000 litrÛw ON B7.
   2. 3. Zamawiaj?cy posiada zbiornik naziemny o pojemno?ci 20 tys. LitrÛw. Zamawiaj?cy b?dzie przyjmowa dostawy od Poniedzia?ku do Pi?tku w godz. od 7 do 15.
   2. 4. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zwi?kszenia podstawowego wolumenu 800.000 l ON B7 o 25 %, tj. o 200.000 l po cenach z oferty wykonawcy przy uwzgl?dnieniu postanowie umowy (w tym zmiany). Prawo opcji nale?y rozumie jako uprawnienie, nie za zobowi?zanie zamawiaj?cego. Realizacja prawa opcji mo?e, ale nie musi nast?pi?, w zale?no?ci od zapotrzebowania zamawiaj?cego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Offre la plus basse: 3 583 152.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 3 612 000.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exÈcution:
Czo?owo, ul. KÛrnicka 1, 62-035 KÛrnik
II.2.4) Description des prestations:

   2. 1. Nazwa nadana zamÛwieniu: Dostawy oleju nap?dowego do gara?owej stacji paliw w Czo?owie.
   2. 2. Przedmiotem zamÛwienia jest zakup oleju nap?dowego dla autobusÛw wraz z dostaw do gara?owej stacji paliw w Czo?owie, przy ul. KÛrnickiej 1, w ??cznej ilo?ci 800.000 litrÛw ON B7.
   2. 3. Zamawiaj?cy posiada zbiornik naziemny o pojemno?ci 20 tys. LitrÛw. Zamawiaj?cy b?dzie przyjmowa dostawy od Poniedzia?ku do Pi?tku w godz. od 7 do 15.
   2. 4. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zwi?kszenia podstawowego wolumenu 800.000 l ON B7 o 25 %, tj. o 200.000 l po cenach z oferty wykonawcy przy uwzgl?dnieniu postanowie umowy (w tym zmiany). Prawo opcji nale?y rozumie jako uprawnienie, nie za zobowi?zanie zamawiaj?cego. Realizacja prawa opcji mo?e, ale nie musi nast?pi?, w zale?no?ci od zapotrzebowania zamawiaj?cego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. W przypadku zwi?kszonych potrzeb Zamawiaj?cego na olej nap?dowy mo?e on wykona przys?uguj?ce mu prawo opcji stosownym o?wiadczeniem woli w tym zakresie z?o?onym Wykonawcy. Wst?pny harmonogram wykorzystania tych opcji w miesi?cach: 12 (od udzielenia zamÛwienia).
   2. 5. Zamawiaj?cy zap?aci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane dostawy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni (kryteria oceny ofert ñ min. 14 dni), licz?c od dnia dor?czenia Zamawiaj?cemu prawid?owo sporz?dzonej faktury.
   2. 6. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc b?d odbywa?y si wy??cznie w polskich z?otych (PLN), z wy??czeniem walut obcych.
   2. 7. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci wymienionych poni?ej, z uwzgl?dnieniem podawanych warunkÛw ich wprowadzenia:
   2. 7.1. Zmiana terminu dostawy: 1) zmiany spowodowane si? wy?sz?, w tym kl?skami ?ywio?owymi, warunkami atmosferycznymi uniemo?liwiaj?cymi zrealizowanie dostawy w terminie; 2) zmiany b?d?ce nast?pstwem okoliczno?ci le??cych wy??cznie po stronie Zamawiaj?cego, w szczegÛlno?ci wstrzymanie dostawy; 3) zmiany b?d?ce wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarÛw lub brakÛw towarÛw na polskim rynku b?d?cych przedmiotem umowy, w tym b?d?ce nast?pstwem dzia?ania organÛw administracji publicznej, W przypadku wyst?pienia ktÛrejkolwiek z okoliczno?ci wymienionych w pkt 1) -3) termin dostawy mo?e ulec odpowiedniemu przed?u?eniu o czas niezb?dny do nale?ytego jej wykonania, nie d?u?ej jednak ni o okres trwania tych okoliczno?ci.
   2. 7.2. Zmiana sposobu spe?nienia ?wiadczenia: 1) zmiany spowodowane nie wykupieniem pe?nej ilo?ci ON. W takim przypadku umowa mo?e zosta przed?u?ona do czasu wykupienia pe?nej ilo?ci litrÛw ON B7 okre?lonych w umowie.
   2. 7.3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 1) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawc upustÛw promocyjnych. W przypadku udzielenia przez Wykonawc upustÛw promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty b?d obowi?zywa?y rÛwnie dla tej umowy; 2) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. Je?li zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego b?dzie powodowa zwi?kszenie kosztÛw towarÛw po stronie Wykonawcy, Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zwi?kszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwot rÛwn rÛ?nicy w kwocie podatku VAT lub podatku akcyzowego zap?aconego przez Wykonawc?. Je?li zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego b?dzie powodowa zmniejszenie kosztÛw towarÛw po stronie Wykonawcy, Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmniejszenia wynagrodzenia o kwot stanowi?c rÛ?nic kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zap?aconego przez Wykonawc?.
   2. 7.4. Zmiana postanowie zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewa?no?ci, zachowania formy pisemnej, chyba ?e SWZ, umowa lub uPzp stanowi inaczej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno?ci uprawniaj?cych do dokonania tej zmiany.
   2. 7.5. Zastosowanie znajduj tu tak?e zapisy art. 455 uPzp, Planowany terrmin realiz.01.01-31.12.2022 r. SzczegÛ?y: SWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   2. 4. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zwi?kszenia podstawowego wolumenu 800.000 l ON B7 o 25 %, tj. o 200.000 l po cenach z oferty wykonawcy przy uwzgl?dnieniu postanowie umowy (w tym zmiany). Prawo opcji nale?y rozumie jako uprawnienie, nie za zobowi?zanie zamawiaj?cego. Realizacja prawa opcji mo?e, ale nie musi nast?pi?, w zale?no?ci od zapotrzebowania zamawiaj?cego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. W przypadku zwi?kszonych potrzeb Zamawiaj?cego na olej nap?dowy mo?e on wykona przys?uguj?ce mu prawo opcji stosownym o?wiadczeniem woli w tym zakresie z?o?onym Wykonawcy. Wst?pny harmonogram wykorzystania tych opcji w miesi?cach: 12 (od udzielenia zamÛwienia).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 225-593312
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawy oleju nap?dowego do gara?owej stacji paliw w Czo?owie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ORLEN Paliwa sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 8141019514 Adresse postale: Wide?ka 869 Ville: Wide?ka Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 36-145 Pays: Pologne Courriel: ewelina.fil-ziolkowska@orlen.pl TÈlÈphone: +48 242566054 Adresse internet: www.orlen.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 982 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 583 152.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Art. 515.
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicz-nej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit. a; 2) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest mniejsza ni progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicz-nej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie Publicznych lub dokumentÛw za-mÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest mniejsza ni progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest mniejsza ni progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, od-wo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie Publicznych og?oszenia o wyniku post?po-wania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?osze-nia albo zamÛwienia z wolnej r?ki og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udziele-niu zamÛwienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?o-szenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia albo b) opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci w Biuletynie ZamÛwie Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo b) zamie?ci w Biuletynie ZamÛwie Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki. SzczegÛ?owe informacje: Dzia IX, ?rodki ochrony prawnej ustawy - Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022 Pologne-Czo?owo: Carburant diesel (EN 590)Type díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09134220 - Carburant diesel (EN 590)