Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 28/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Dalsze: Machines industrielles

2021/S 228-599581  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Dalsze: Machines industrielles 2021/S 228-599581 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: EKO-MY?L Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: Dalsze 36 Ville: Dalsze Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Code postal: 74-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krzysztof Grzywi?ski Courriel: sekretariat@eko-mysl.pl Téléphone: +48 721886889 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.eko-mysl.pl/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.eko-mysl.pl/zapytania-ofertowe/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci
I.5) Activité principale Autre activité: Zbieranie odpadów innych ni niebezpieczne
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Linia sortownicza do doczyszczania odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie z?o?ona z ta?moci?gów i kabin sortowniczych wraz z instalacj wentylacji i klimatyzacji (6/NFO?IGW/2021)
II.1.2) Code CPV principal 42000000 Machines industrielles
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest linia sortownicza do doczyszczania odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie z?o?ona z ta?moci?gów i kabin sortowniczych wraz z instalacj wentylacji i klimatyzacji oraz zapewnienie sprz?tu do roz?adunku i monta?u maszyn posiadanych przez Zamawiaj?cego: rozrywarki worków, separatora elektromagnetycznego nadta?mowego, separatora balistycznego, separatora optycznego, automatycznej prasy beluj?cej, rozdrabniacza ko?cowego odpadów. Szczegó?owy zakres zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1 do zapytania ofertowego pn. "Opis przedmiotu zamówienia". Dokumenty dost?pne s na stronie Zamawiaj?cego w zak?adce: http://www.eko-mysl.pl/zapytania-ofertowe/. http://www.eko-mysl.pl/zapytania-ofertowe/
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 5 200 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Lieu principal d'exécution:
"Eko-My?l" Sp. z o.o. Dalsze 36 74-300 My?libórz
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamówienia jest linia sortownicza do doczyszczania odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie z?o?ona z ta?moci?gów i kabin sortowniczych wraz z instalacj wentylacji i klimatyzacji oraz zapewnienie sprz?tu do roz?adunku i monta?u maszyn posiadanych przez Zamawiaj?cego
:
rozrywarki worków, separatora elektromagnetycznego nadta?mowego, separatora balistycznego, separatora optycznego, automatycznej prasy beluj?cej, rozdrabniacza ko?cowego odpadów.
   2.  Wszelkie informacje na temat zamówienia znajuj si w dokumencie pn. "Zapytanie ofertowe 6/NFOSIGW/2021) oraz w szczegó?owym zakresie zamówienia (za??cznik nr 1 do zapytania ofertowego pn. "Opis przedmiotu zamówienia" ). Dokumenty s do pobrania na stronie Zamawiaj?cego w zak?adce: http://www.eko-mysl.pl/zapytania-ofertowe/
   3.  Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesi?ce i 6 500 godzin pracy w zale?no?ci co nast?pi wcze?niej. Ofert nale?y z?o?y w formie: - papierowej na adres "Eko-My?l" Sp. z o.o., Dalsze 36, 74-300 My?libórz lub - elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@eko-mysl.pl nie pó?niej ni do ko?ca 28.12.2021 r. http://www.eko-mysl.pl/zapytania-ofertowe/ sekretariat@eko-mysl.pl
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji w miesi?cach / Pondération: 10%/10 pkt. Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji w godzinach pracy urz?dzenia / Pondération: 10%/10 pkt. Prix - Pondération: 80%/80 pkt.
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 200 000.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/02/2022 Fin: 27/01/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Projekt pn. "BUDOWA LINII SORTOWNICZEJ DO DOCZYSZCZANIA ODPADÓW POCHODZENIA KOMUNALNEGO, ZEBRANYCH SELEKTYWNIE WRAZ Z INFRASTRUKTUR TOWARZYSZ?C NA CZ??CI DZ. NR 2/3, OBR?B DALSZE, GM. MY?LIBÓRZ" realizowany w ramach programu priorytetowego nr
   2. 1.2"Racjonalna gospodarka odpadami Cze? 2) Instalacje gospodarowania odpadami". Zamawiaj?cy nie podlega ustawie PZP.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy spe?niaj?cy nast?puj?ce warunki: - zdolno? do wyst?powania w obrocie gospodarczym. W tym zakresie Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca by wpisany do odpowiedniego rejestru zawodowego lub handlowego. - posiadaj?cy uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów. W celu wykazania spe?niania wymaga warunkuj?cych udzia w post?powaniu Wykonawcy obowi?zani s przed?o?y nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: a) Formularz oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr
   2.  b) Aktualny dokument rejestrowy np. KRS / CEIDG -o ile dokument taki nie jest dost?pny w ogólnodost?pnych rejestrach (np. KRS, CEiDG).
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
W post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy spe?niaj?cy nast?puj?ce warunki: - znajduj?cy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalaj?cej na wykonanie zamówienia. W celu wykazania spe?niania wymaga warunkuj?cych udzia w post?powaniu Wykonawcy obowi?zani s przed?o?y nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: a) Formularz oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr
   2.  b) Aktualny dokument rejestrowy np. KRS / CEIDG -o ile dokument taki nie jest dost?pny w ogólnodost?pnych rejestrach (np. KRS, CEiDG).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
W post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy spe?niaj?cy nast?puj?ce warunki: posiadaj?cy zdolno?ci techniczne i zawodowe pozwalaj?ce na wykonanie zamówienia. W celu wykazania spe?niania wymaga warunkuj?cych udzia w post?powaniu Wykonawcy obowi?zani s przed?o?y nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: a) Formularz oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr
   2.  b) Aktualny dokument rejestrowy np. KRS / CEIDG -o ile dokument taki nie jest dost?pny w ogólnodost?pnych rejestrach (np. KRS, CEiDG).
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wykonanie wszystkich prac i dostaw obj?tych zapytaniem - nie pó?niej ni do 27.01.2023 r.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/12/2021 Heure locale: 23:59
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 29/12/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
Eko-My?l" Sp. z o.o. Dalsze 36 74-300 My?libórz
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
ZAKAZ POWI?ZA 1) Zamówienie nie mo?e by udzielone podmiotom powi?zanym osobowo lub kapita?owo z Zamawiaj?cym. 2) Przez powi?zania kapita?owe lub osobowe rozumie si wzajemne powi?zania mi?dzy beneficjentem lub osobami upowa?nionymi do zaci?gania zobowi?za w imieniu beneficjenta lub osobami wykonuj?cymi w imieniu beneficjenta czynno?ci zwi?zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc?, polegaj?ce w szczególno?ci na: a. uczestniczeniu w spó?ce jako wspólnik spó?ki cywilnej lub spó?ki osobowej, b. posiadaniu udzia?ów lub akcji, c. pe?nieniu funkcji cz?onka organu nadzorczego lub zarz?dzaj?cego, prokurenta, pe?nomocnika, d. pozostawaniu w zwi?zku ma??e?skim, w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli WARUNKI ZMIANY UMOWY
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmiany:
   1. 1. Terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezale?nych od stron umowy.
   2.  Ponadto Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmiany umowy w przypadku:
   2. 1. wprowadzenia zmian do umowy maj?cych bezpo?redni wp?yw na termin zako?czenia robót;
   2. 2. wyst?pienia si?y wy?szej tj. zdarzenia zewn?trznego nie daj?cego si przewidzie?, któremu nie mo?na by?o zapobiec nawet przez do?o?enie nale?ytej staranno?ci;
   2. 3. zmiany zakresu robót;
   2. 4. zmiany powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa w zakresie maj?cym wp?yw na realizacj Umowy. W takim zakresie Strony wprowadz zmiany do Umowy maj?ce na celu zapewnienie jej pe?nej zgodno?ci z maj?cymi zastosowanie przepisami prawa;
   2. 5. powstania rozbie?no?ci lub niejasno?ci w rozumieniu poj? u?ytych w Umowie, których nie b?dzie mo?na usun? w inny sposób, a zmiana b?dzie umo?liwia usuni?cie rozbie?no?ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowie przez Strony;
   2. 6. wyst?pienia innych nadzwyczajnych okoliczno?ci, gro??cych ra??c strat?, których Strony nie przewidywa?y przy zawarciu Umowy. W takim wypadku Strony wprowadz do Umowy zmiany w celu zminimalizowania ryzyka wyst?pienia ra??cej straty. POZOSTA?E INFORMACJE:
   1.  Zamawiaj?cy zaleca, aby przed z?o?eniem oferty na realizacj zamówienia ka?dy Oferent dokona wizji lokalnej miejsca realizacji prac. Wizji lokalnej mo?na dokona od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 08:00 do 16:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym z Zamawiaj?cym.
   2.  Poprzez z?o?enie oferty Oferent wyra?a zgod na podanie do wiadomo?ci pozosta?ych Oferentów szczegó?ów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazi zgody na podanie do wiadomo?ci szczegó?ów oferty obj?tych tajemnic przedsi?biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednak?e nale?y zawrze tak informacj w sk?adanej ofercie.
   3.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do ??dania z?o?enia od Oferentów dodatkowych wyja?nie zwi?zanych z ofert?.
   4.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo uniewa?nienia niniejszego post?powania ofertowego na ka?dym jego etapie i niewybrania ?adnej oferty bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Oferentom nie przys?uguj ?adne roszczenia w stosunku do Zamawiaj?cego. WYKAZ DOKUMENTÓW: Ofert nale?y z?o?y na Formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik nr 2 do niniejszego zapytania. Do oferty nale?y za??czy?:
   1.  O?wiadczenie dotycz?ce braku powi?za kapita?owych lub osobowych, stanowi?ce za??cznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
   2.  Zaparafowane:
   2. 1. rysunki dokumentacji budowlanej,
   2. 2. rysunek pn. "zamaszynowienie hali schemat sortowania",
   2. 3. rysunek pn. "separator optyczny schemat separacji materia?u, stanowi?ce za??cznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
   3.  Projekt linii sortowniczej do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego zebranych selektywnie sporz?dzony przez Wykonawc?.
   4.  Aktualny dokument rejestrowy np. KRS / CEIDG -o ile dokument taki nie jest dost?pny w ogólnodost?pnych rejestrach (np. KRS, CeiDG).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Pologne-Dalsze: Machines industriellesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 28/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
42000000 - Machines industrielles