Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Do?hobycz█w: Modules solaires photovoltaďques

2022/S 56-146397  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Do?hobycz█w: Modules solaires photovoltaďques 2022/S 056-146397 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Do?hobycz█w Num╚ro national d'identification: 060402 2 Adresse postale: ul. Sp█?dzielcza 2a Ville: Do?hobycz█w Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-540 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kamila Jakubiec-?miel Courriel: sekretariat@dolhobyczow.pl T╚l╚phone: +48 846532524 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dolhobyczow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektor█w s?onecznych oraz kot?█w na biomas? na terenie Gminy Do?hobycz█w Num╚ro de r╚f╚rence: PRG.271.12.2021
II.1.2) Code CPV principal 09331200 Modules solaires photovoltaďques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektor█w s?onecznych oraz kot?█w na biomas? na terenie Gminy Do?hobycz█w, kt█ra jest realizowana w ramach projektu ĐOdnawialne ?r█d?a Energii w Gminie Do?hobycz█wţ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 036 179.33 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Do?hobycz█w
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331200 Modules solaires photovoltaďques 45311200 Travaux d'installations ╚lectriques 45310000 Travaux d'╚quipement ╚lectrique 45315300 Installations d'alimentation ╚lectrique 45317300 Travaux d'installation ╚lectrique d'appareils de distribution
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Gminy Do?hobycz█w
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Do?hobycz█w, obejmuj?ca: 1) dostaw? i monta? w oparciu o posiadan? przez Zamawiaj?cego dokumentacj? techniczn? 86 zestaw█w instalacji fotowoltaicznych, 2) dostawa i monta? konstrukcji pod modu?y PV, 3) dostawa i monta? fabrycznie nowych, nie starszych ni? z 2020 roku modu?█w PV, 4) dostawa i monta? fabrycznie nowych nie starszych ni? z 2020 roku falownik█w/ inwerter█w DC/AC, 5) wykonanie wykop█w w gruncie do wymaganej g??boko?ci, w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne, zlokalizowane b?d? poza budynkiem, w kt█rym znajdowa?a si? b?dzie rozdzielnia g?█wna w odleg?o?ci do 25 metr█w w linii prostej, 6) u?o?enie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewod█w od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej 7) monta? rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (warto?? rezystancji uziemienia powinna osi?gn?? Pond╚ration: 5% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Sprawno?? modu?u fotowoltaicznego / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik temperaturowy Pmax / Pond╚ration: 15% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik wype?nienia FF / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPLU.04.01.00-06-0063/19. Projekt pn.: ĐOdnawialne ?r█d?a Energii w Gminie Do?hobycz█wţ wsp█?finansowany jest ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna ?rodowisku, Dzia?anie
   4. 1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i monta? instalacji kolektor█w s?onecznych na terenie Gminy Do?hobycz█w
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331100 Capteurs solaires pour la production de chaleur 45300000 Travaux d'╚quipement du b'timent 45330000 Travaux de plomberie 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau 09100000 Combustibles 09300000 ...lectricit╚, chauffage, ╚nergie solaire et nucl╚aire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Gminy Do?hobycz█w
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa i monta? instalacji kolektor█w s?onecznych na terenie Gminy Do?hobycz█w, obejmuj?ca: 1) dostaw? i monta? w oparciu o posiadan? przez Zamawiaj?cego dokumentacj? techniczn? 110 zestaw█w instalacji kolektor█w s?onecznych, 2) monta? kolektor█w s?onecznych z wykorzystaniem systemowych zestaw█w monta?owych i zestaw█w przy??czeniowych, przeznaczanych do danego rodzaju kolektora, nale?y zastosowa? optymalny k?t pochylenia kolektor█w, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ci?gu ca?ego roku, zawieraj?cy si? w przedziale od 30 do 60 oraz ustawienie kolektor█w mo?liwie w kierunku po?udniowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od -45 do +45 , 3) w celu minimalizacji ryzyka uszkodze? kolektor█w podczas transportu na dach, nale?y zastosowa? transport za pomoc? d?wigu lub systemowych drabin z elektryczn? wci?gark?, 4) demonta? istniej?cego podgrzewacza c.w.u. i od??czenie go od istniej?cej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji w?a?ciciela obiektu), 5) monta? nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszaj?cym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u., 6) monta? i izolacja ruroci?g█w mi?dzy kolektorami, grup? pompow?, a podgrzewaczem c.w.u., 7) monta? grupy pompowej, 8) monta? czujnik█w temperatury w kolektorach s?onecznych, zbiorniku oraz na kotle 9) pod??czenie istniej?cego ?r█d?a ciep?a do podgrzewacza c.w.u., 10) przep?ukanie p?ynem solarnym i przeprowadzenie pr█b szczelno?ci instalacji solarnej, 11) nape?nienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przep?ywu cieczy oraz ustalenie prawid?owego ci?nienia wg instrukcji producenta kolektor█w s?onecznych, 12) wyko?czenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przej?? instalacji (tynk / ocieplenie, przej?cia przez ?ciany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wp?ywem warunk█w atmosferycznych miejsc na zewn?trz obiektu, gdzie prowadzone by?y roboty budowlane, 13) zaprogramowanie i uruchomienie uk?adu automatyki, 14) pod??czenie g█rnej w??ownicy zasobnika z drugim ?r█d?em ciep?a (istniej?cy kocio? na paliwo sta?e) wraz z kompletn? grup? pompow?, nale?y pod??czy? j? do sterownika solarnego i zaprogramowa? jej dzia?anie we wsp█?pracy z kot?em, 15) Wykonawca ma obowi?zek przeszkoli? u?ytkownika instalacji w obs?udze zastosowanych urz?dze?. Ka?de urz?dzenie powinno posiada? za??czon? Dokumentacj? Techniczno˝Ruchow?, instrukcj? obs?ugi napisan? j?zykiem nietechnicznym oraz og█lny schemat instalacji. 16) inne elementy uj?te w Za??czniku Nr
   1. 2 do SWZ i Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik Nr
   2. 2 do SWZ.
   2.  Szczeg█?owy zakres prac (Opis Przedmiotu Zam█wienia) zawarty jest w Za??czniku Nr
   1. 2 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kolektor█w s?onecznych (cz??? 2 zam█wienia).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Sprawno?? optyczna kolektora s?onecznego w odniesieniu do apertury / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik utraty ciep?a a1 liczony od powierzchni apertury / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik zale?no?ci temperatury a2 liczony od powierzchni apertury / Pond╚ration: 10% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Grubo?? izolacji dolnej kolektora s?onecznego / Pond╚ration: 10% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPLU.04.01.00-06-0063/19. Projekt pn.: ĐOdnawialne ?r█d?a Energii w Gminie Do?hobycz█wţ wsp█?finansowany jest ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna ?rodowisku, Dzia?anie
   4. 1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i monta? kot?█w na biomas? na terenie Gminy Do?hobycz█w
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44621220 Chaudi╦res pour chauffage central 45331110 Travaux d'installation de chaudi╦res 45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Gminy Do?hobycz█w
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa i monta? kot?█w na biomas? na terenie Gminy Do?hobycz█w, obejmuj?ca: 1) dostaw? i monta? w oparciu o posiadan? przez Zamawiaj?cego dokumentacj? techniczn? 26 sztuk kot?█w na biomas?, 2) wykonanie monta?u czopucha do komina, 3) zamontowanie zabezpiecze? instalacji, 4) wykonanie pod??czenia kot?a do instalacji centralnego ogrzewania, 5) wykonanie pod??czenia kot?a do instalacji c. w. u, 6) wykonanie monta?u pomp obiegowych, 7) wykonanie monta?u uk?adu steruj?co-reguluj?cego, 8) wykonanie pr█b, bada? i rozruch█w instalacji kot?owni na biomas?, 9) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, element█w konstrukcyjnych oraz innych element█w uszkodzonych b?d? naruszonych w wyniku monta?u instalacji, 10) przeszkolenie u?ytkownik█w co do zasad prawid?owej eksploatacji zamontowanego kot?a na biomas? wraz z opracowaniem szczeg█?owych instrukcji obs?ugi i ich przekazaniem u?ytkownikom, 11) inne elementy uj?te w Za??czniku Nr
   1. 3 do SWZ i Projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik Nr
   2. 3 do SWZ.
   4. 3. Szczeg█?owy zakres prac (Opis Przedmiotu Zam█wienia) zawarty jest w Za??czniku Nr
   1. 3 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kot?█w na biomas? (cz??? 3 zam█wienia).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Sprawno?? kot?a / Pond╚ration: 40% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPLU.04.01.00-06-0063/19. Projekt pn.: ĐOdnawialne ?r█d?a Energii w Gminie Do?hobycz█wţ wsp█?finansowany jest ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna ?rodowisku, Dzia?anie
   4. 1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 191-494544
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Do?hobycz█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 6 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 6 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 6
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FlexiPower Group sp. z o.o. Sp. K., Adresse postale: Kudrowice 12 Ville: Pabianice Code NUTS: PL71 ?█dzkie Code postal: 95-200 Pays: Pologne Courriel: przetargi@flexipowergroup.pl Adresse internet: https://flexipowergroup.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 1 163 866.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Dostawa i monta? instalacji kolektor█w s?onecznych na terenie Gminy Do?hobycz█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
14/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k.
Adresse postale: ul. W?adys?awa Jagie??y 60 Ville: Cz?stochowa Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Code postal: 42-202 Pays: Pologne Courriel: biuro@eco-team.net Adresse internet: https://www.eco-team.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 1 428 680.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Dostawa i monta? kot?█w na biomas? na terenie Gminy Do?hobycz█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
11/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 7 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 7 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 7
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ba?ka.pl Daniel Ba?ka Adresse postale: Kolejowa 1 Ville: ?aszcz█w Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 22-650 Pays: Pologne Courriel: biuro.balkapl@gmail.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Janusz Nowosad us?ugi hydrauliczne Adresse postale: Gr█dek 53A Ville: Hrubiesz█w Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 22-500 Pays: Pologne Courriel: janusznowosad@interia.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 443 633.33 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: nie dotyczy Ville: nie dotyczy Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Opisano w rozdziale 23 SWZ, dost?pnej na stronie internetowej prowadzonego post?powania: https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urzad Zam█wie? Publicznych ˝ Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
16/03/2022 Pologne-Do?hobycz█w: Modules solaires photovoltaďquesType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09100000 - Combustibles 
09300000 - ╔lectricitÚ, chauffage, Únergie solaire et nuclÚaire 
09331100 - Capteurs solaires pour la production de chaleur 
09331200 - Modules solaires photovolta´ques 
44621220 - ChaudiŔres pour chauffage central 
45300000 - Travaux d'Úquipement du bÔtiment 
45310000 - Travaux d'Úquipement Úlectrique 
45311200 - Travaux d'installations Úlectriques 
45315300 - Installations d'alimentation Úlectrique 
45317300 - Travaux d'installation Úlectrique d'appareils de distribution 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331110 - Travaux d'installation de chaudiŔres 
45332200 - Travaux d'installation de distribution d'eau