Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 08/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Dobryszyce:Panneaux solaires

2022/S 226-649959  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/11/2022
S226
Pologne-Dobryszyce: Panneaux solaires

2022/S 226-649959

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 214-613599)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Dobryszyce
Numéro national d'identification: 590647977
Adresse postale: ul. Wolno?ci 8
Ville: Dobryszyce
Code NUTS: PL713 Piotrkowski
Code postal: 97-505
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominika Mielczarek
Courriel: przetargi@dobryszyce.pl
Téléphone: +48 4468111168
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.dobryszyce.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
"Indywidualne instalacje odnawialnych ?róde? energii w gminie Dobryszyce - etap II"

Numéro de référence: 271.1.18.2022

II.1.2)
Code CPV principal
09331000 Panneaux solaires

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i monta? wraz z uruchomieniem instalacji wykorzystuj?cych odnawialne ?ród?a energii (OZE) na potrzeby zu?ycia energii elektrycznej oraz cieplnej przez mieszka?ców Gminy Dobryszyce: - 120 kpl instalacji fotowoltaicznych; - 25 kpl instalacji kolektorów s?onecznych; - 30 kpl instalacji powietrznych pomp ciep?a; - 18 kpl instalacji kot?ów na biomas?.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 214-613599

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Krótki opis:

Au lieu de:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i monta? wraz z uruchomieniem instalacji wykorzystuj?cych odnawialne ?ród?a energii (OZE) na potrzeby zu?ycia energii elektrycznej oraz cieplnej przez mieszka?ców Gminy Dobryszyce: - 120 kpl instalacji fotowoltaicznych; - 25 kpl instalacji kolektorów s?onecznych; - 30 kpl instalacji powietrznych pomp ciep?a; - 18 kpl instalacji kot?ów na biomas?.

Lire:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i monta? wraz z uruchomieniem instalacji wykorzystuj?cych odnawialne ?ród?a energii (OZE) na potrzeby zu?ycia energii elektrycznej oraz cieplnej przez mieszka?ców Gminy Dobryszyce: - 132 kpl instalacji fotowoltaicznych; - 25 kpl instalacji kolektorów s?onecznych; - 30 kpl instalacji powietrznych pomp ciep?a; - 18 kpl instalacji kot?ów na biomas?.

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia:

Au lieu de:

Dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych: dostawa urz?dze? oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu monta?u instalacji wraz z infrastruktur? towarzysz?c? i przy??czeniem do wewn?trznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instrukta? u?ytkowników - ??cznie 120 kpl instalacji. Przewiduje si? nast?puj?ce zestawy instalacji, w ilo?ciach: Zestaw 1: instalacje fotowoltaiczne o ??cznej mocy min. 3,20 kW - 52 szt. Zestaw 2: instalacje fotowoltaiczne o ??cznej mocy min. 4,00 kW - 16 szt. Zestaw 3: instalacje fotowoltaiczne o ??cznej mocy min. 5,20 kW - 22 szt. Zestaw 4: instalacje fotowoltaiczne o ??cznej mocy min. 6,00 kW - 13 szt. Zestaw 5: instalacje fotowoltaiczne o ??cznej mocy min. 7,20 kW - 7 szt. Zestaw 6: instalacje fotowoltaiczne o ??cznej mocy min. 8,00 kW - 10 szt. Przedmiot zamówienia opisano szczegó?owo w: opis przedmiotu zamówienia (OPZ, PFU), który stanowi za??cznik nr 6 do SWZ.

Lire:

Dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych: dostawa urz?dze? oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu monta?u instalacji wraz z infrastruktur? towarzysz?c? i przy??czeniem do wewn?trznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instrukta? u?ytkowników - ??cznie 132 kpl instalacji. Przewiduje si? nast?puj?ce zestawy instalacji, w ilo?ciach: Zestaw 1: instalacje fotowoltaiczne o ??cznej mocy min. 3,20 kW - 52 szt. Zestaw 2: instalacje fotowoltaiczne o ??cznej mocy min. 4,00 kW - 16 szt. Zestaw 3: instalacje fotowoltaiczne o ??cznej mocy min. 5,20 kW - 22 szt. Zestaw 4: instalacje fotowoltaiczne o ??cznej mocy min. 6,00 kW - 13 szt. Zestaw 5: instalacje fotowoltaiczne o ??cznej mocy min. 7,20 kW - 7 szt. Zestaw 6: instalacje fotowoltaiczne o ??cznej mocy min. 8,00 kW - 22 szt. Przedmiot zamówienia opisano szczegó?owo w: opis przedmiotu zamówienia (OPZ, PFU), który stanowi za??cznik nr 6 do SWZ.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u:

Au lieu de:

Date: 05/12/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/12/2022

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?. Oferta musi zachowa? wa?no?? do:

Au lieu de:

Date: 04/03/2023

Lire:

Date: 07/03/2023

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 05/12/2022

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 08/12/2022

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: "Indywidualne instalacje odnawialnych ?róde? energii w gminie Dobryszyce - etap II" 08/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09331000 - Panneaux solaires 
09331100 - Capteurs solaires pour la production de chaleur 
09331200 - Modules solaires photovoltaïques 
42511110 - Pompes à chaleur 
44621200 - Chaudières 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45315600 - Installations basse tension 
45317000 - Autres travaux d'installation électrique 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331110 - Travaux d'installation de chaudières