Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 23/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-L?dowo-Osiedle:Formation et simulation dans le domaines des aéronefs, des missiles et des spationefs militaires

2023/S 98-306234  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-L?dowo-Osiedle: Formation et simulation dans le domaines des aéronefs, des missiles et des spationefs militaires 2023/S 098-306234 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 6 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy Numéro national d'identification: REGON 220515410 Adresse postale: 1N Ville: L?dowo-Osiedle Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 76-271 Pays: Pologne Courriel: 6wog.przetargi@ron.mil.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.6wog.wp.mil.pl Adresse du profil d'acheteur: https://portal.smartpzp.pl/6wog
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/6wog Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://portal.smartpzp.pl/6wog
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Wojskowa jednostka bud?etowa
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?uga zabezpieczenia celów powietrznych dla realizacji strzela? rakietowych i artyleryjsko - rakietowych pododdzia?ów przeciwlotniczych na lata 2023 - 2026. Numéro de référence: 28/WM/6WOG/2023
II.1.2) Code CPV principal 80650000 Formation et simulation dans le domaines des aéronefs, des missiles et des spationefs militaires
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga zabezpieczenia celów powietrznych dla realizacji strzela? rakietowych i artyleryjsko - rakietowych pododdzia?ów przeciwlotniczych na lata 2023 - 2026. Zadanie powinno zabezpieczy? szkolenie pododdzia?ów przeciwlotniczych wyposa?onych w przeciwlotnicze zestawy rakietowe (pzr) i artyleryjskie w zakresie strzela? szkolnych (bez oddzia?ywania bojowego) i strzela? bojowych (z oddzia?ywaniem bojowym) z zachowaniem obowi?zuj?cych w tym zakresie przepisów w miejscu realizacji zadania, w czasie i ilo?ci okre?lonych w tabeli nr 1 zapisanej w SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL636 S?upski Lieu principal d'exécution:
Ustka
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga zabezpieczenia celów powietrznych dla realizacji strzela? rakietowych i artyleryjsko - rakietowych pododdzia?ów przeciwlotniczych na lata 2023 - 2026. Zadanie powinno zabezpieczy? szkolenie pododdzia?ów przeciwlotniczych wyposa?onych w przeciwlotnicze zestawy rakietowe (pzr) i artyleryjskie w zakresie strzela? szkolnych (bez oddzia?ywania bojowego) i strzela? bojowych (z oddzia?ywaniem bojowym) z zachowaniem obowi?zuj?cych w tym zakresie przepisów w miejscu realizacji zadania, w czasie i ilo?ci okre?lonych w tabeli nr 1 zapisanej w SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kryterium pr?dko?ci / Pondération: 20 % Critère de qualité - Nom: Kryterium temperatury / Pondération: 10 % Critère de qualité - Nom: Kryterium obs?ugi o?wietlenia / Pondération: 10 % Critère de qualité - Nom: Kryterium obs?ugi czujnika trafie? / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 50 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 42 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Warunek zostanie spe?niony je?eli Wykonawca posiada dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 4 000 000,00 z? brutto.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Warunek zostanie spe?niony je?eli Wykonawca przedstawi wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych równie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego us?ugi zosta?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Nale?y wykaza? minimum 2 us?ugi w zakresie zabezpieczenia celów powietrznych dla realizacji strzela? rakietowych i artyleryjsko - rakietowych pododdzia?ów przeciwlotniczych o warto?ci minimum 2 000 000,00 z? ka?da.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Okre?laj? projektowane postanowienia umowy stanowi?cy dokument zamówienia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 23/06/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 20/09/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 23/06/2023 Heure locale: 09:30 Lieu:
Otwarcie odb?dzie si? w siedzibie Zamawiaj?cego przy u?yciu Systemu https://portal.smartpzp.pl/6wog https://portal.smartpzp.pl/6wog Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia na umow? o prac? wszystkich osób wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. zabezpieczenie celów powietrznych dla realizacji strzela? przeciwlotniczych zestawów rakietowych i artyleryjskich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320) o ile czynno?ci te mieszcz? si? w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: ,,Przez nawi?zanie stosunku pracy pracownik zobowi?zuje si? do wykonywania pracy okre?lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc?, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem'. Wykaz osób realizuj?cych ww. czynno?ci okre?la za??cznik do umowy (szczegó?owy opis zamieszczono w SWZ).
   2.  Ka?dy Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert tj. do dnia 23.06.2023 r. do godz. 9:00 w wysoko?ci 160 000,00 z? brutto. Wadium musi obejmowa? pe?en okres zwi?zania ofert? tj. do dnia 20.09.2023 r. Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.: a) pieni?dzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) - szczegó?owy opis zamieszczono w SWZ.
   3.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy najpó?niej w dniu jej zawarcia, w wysoko?ci 3 % ca?kowitej ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie mo?e by? wnoszone wed?ug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu; b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo- kredytowej, z tym ?e zobowi?zanie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni??nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) - szczegó?owy opis zamieszczono w SWZ.
   4.  Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j. z pó?.zm.) zwanej dalej tak?e "pzp". Zamawiaj?cy stosuje procedur? odwrócon? na podstawie art. 139 ust. 1, tj. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Us?uga zabezpieczenia celów powietrznych dla realizacji strzela? rakietowych i artyleryjsko - rakietowych pododdzia?ów przeciwlotniczych na lata 2023 - 2026. 23/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
80650000 - Formation et simulation dans le domaines des aéronefs, des missiles et des spationefs militaires