Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 01/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-W?dro?e Wielkie: Services de concession de crÈdit

2020/S 147-361500  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-W?dro?e Wielkie: Services de concession de crÈdit 2020/S 147-361500 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina W?dro?e Wielkie Adresse postale: W?dro?e Wielkie 64 Ville: W?dro?e Wielkie Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-430 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jakub Jagie??o Courriel: j.jagiello@wadrozewielkie.pl TÈlÈphone: +48 768874323 Fax: +48 768874325 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.wadrozewielkie.pl/ http://bip.wadrozewielkie.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.wadrozewielkie.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu w kwocie 12 660 548 PLN na sfinansowanie sp?aty rat po?yczek, kredytÛw i obligacji z lat ubieg?ych NumÈro de rÈfÈrence: R.I.II.ZP.271.4.2020
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crÈdit
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu bankowego z terminem sp?aty od 30.9.2021 do 31.12.2040 na finansowanie sp?aty po?yczek, kredytÛw i obligacji z lat ubieg?ych. Kredyt w PLN.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina W?dro?e Wielkie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Warunki udzielenia kredytu. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiaj?cego kredyt w dniu podpisania umowy kredytowej pod warunkiem ustanowienia prawnych zabezpiecze sp?aty. Uruchomienie kredytu nast?pi najpÛ?niej nast?pnego dnia roboczego od daty przekazania dyspozycji na adres e-mail lub nr faksu wskazany przez Wykonawc za po?rednictwem systemu bankowo?ci internetowej na rachunek bud?etu Gminy W?dro?e Wielkie prowadzony w Banku SpÛ?dzielczym w Jaworze. Oddzia w M?ciwojowie nr 12 8647 1020 0215 0130 2000 0007. Ostateczny termin uruchomienia kredytu up?ywa z dniem 30 wrze?nia 2020 r. lub w dniu nast?pnym po dniu z?o?enia przez kredytobiorc pisemnego o?wiadczenia o rezygnacji z dalszego uruchamiania kredytu. Karencja w sp?acie kapita?u kredytu do 30.6.2021. Sp?ata kredytu odbywa si b?dzie w 4 ratach kwartalnych p?atnych w ka?dym roku do: 31.3., 30.6., 30.9. i 30.12. Pierwsza rata kapita?owa p?atna b?dzie 30.9.2021, a ostatnia 30.12.2040. SzczegÛ?owy harmonogram sp?at rat kapita?owych zosta okre?lony w za??czniku nr 6 do SIWZ. Odsetki b?d naliczane od kwoty faktycznego zad?u?enia z uwzgl?dnieniem rzeczywistego wykorzystania kredytu i p?atne w trzymiesi?cznych okresach obrachunkowych, w ka?dym roku do: 31.3., 30.6., 30.9. i 30.12. Pierwszy okres obrachunkowy przypadnie na 30.12.2020. Dla wyznaczania wysoko?ci odsetek przyj? nale?y rok rÛwny 365 dni oraz rzeczywist liczb dni w danym miesi?cu kalendarzowym. Je?li termin sp?aty raty kapita?owej i/lub odsetek wypadnie w dzie wolny, to b?d one p?atne w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym 31.3., 30.6., 30.9. i 30.12. Wykonawca nie b?dzie nalicza ?adnych dodatkowych op?at i prowizji z tytu?u udzielenia i obs?ugi kredytu poza wymienionymi w SIWZ. Oprocentowanie kredytu b?dzie zmienne, rÛwne sumie WIBOR 3M + m, gdzie m jest sta? mar? banku niezmienn w okresie obowi?zywania umowy. WIBOR 3M b?dzie brany z ostatniego dn. roboczego miesi?ca poprzedzaj?cego miesi?c sp?aty odsetek. Dla pierwszego okresu odsetkowego oprocentowanie zostanie ustalone w oparciu o WIBOR 3M z ostatniego dnia miesi?ca poprzedzaj?cego miesi?c, w ktÛrym zostanie podpisana umowa. Dla potrzeb oferty nale?y przyj? WIBOR 3M z 30.6.2020, tj. 0,26 % p.a. Kredyt zostanie udzielony bez odr?bnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiaj?cego w rachunku kredytowym otwartym u Wykonawcy. Zabezpieczeniem sp?aty kredytu b?dzie weksel Ñin blancoî wraz z deklaracj wekslow?. Kontrasygnata skarbnika b?dzie na deklaracji wekslowej. Zabezpieczenie mo?e by realizowane w przypadku zw?oki w sp?acie rat kapita?owych lub odsetek przekraczaj?cej 30 dni. Zamawiaj?cy nie dopuszcza z?o?enia o?wiadczenia w trybie art. 777 ß 1 pkt 5 Kodeksu post?powania cywilnego. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? wykorzystywania mniejszej kwoty kredytu lub rezygnacji z kredytu, a tak?e mo?liwo? wcze?niejszej sp?aty kredytu lub jego cz??ci bez ponoszenia z tego tytu?u jakichkolwiek kosztÛw. W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, odsetki naliczane b?d od wykorzystanej kwoty kredytu, a w przypadku wcze?niejszej sp?aty za faktyczny okres wykorzystania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno? za terminowe przekazanie ?rodkÛw na rachunek Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do 2-krotnej, w ca?ym okresie kredytowania kredytu, prolongaty sp?aty raty kapita?owej do 30 dni bez odr?bnej decyzji Wykonawcy. O fakcie skorzystania z prolongaty Zamawiaj?cy poinformuje bank najpÛ?niej na 15 dni przed terminem p?atno?ci raty, ktÛr zamierza prolongowa?. W okresie prolongaty raty Wykonawca nie b?dzie nalicza podwy?szonego oprocentowania. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmiany wysoko?ci rat kapita?owych w okresie roku bud?etowego, w zale?no?ci od kondycji finansowej gminy, ka?dorazowo w uzgodnieniu z Wykonawc?. Wykonawca b?dzie przekazywa Zamawiaj?cemu informacj o kwocie przypadaj?cych do zap?aty odsetek najpÛ?niej na 7 dni przed dat wymagalno?ci.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2040 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalitÈs ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje zamÛwienia polegaj?ce na powtÛrzeniu podobnych us?ug. Wielko?ci lub zakres zamÛwienia: do 50 % warto?ci zamÛwienia podstawowego. Warunki, na jakich zostan udzielone: Zamawiaj?cy udzieli podobnego zamÛwienia w przypadku zwi?kszenia wydatkÛw bud?etu Gminy W?dro?e Wielkie.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca wyka?e si posiadaniem aktualnego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpocz?cie dzia?alno?ci bankowej, o ktÛrym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2357) lub dokumentÛw rÛwnowa?nych (potwierdzaj?cych prawo prowadzenia na terenie Polski dzia?alno?ci bankowej w zakresie udzielania kredytÛw zgodnie z przepisami powo?anej wy?ej ustawy).
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunkÛw w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunkÛw w tym zakresie.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Istotne postanowienia umowy znajduj si w Za??czniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 01/09/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 01/09/2020 Heure locale: 12:15 Lieu:
Urz?d Gminy W?dro?e Wielkie, W?dro?e Wielkie 64, 59-430 W?dro?e Wielkie, sala narad nr 15, II pi?tro, POLSKA Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Cz?onkowie komisji przetargowej powo?ani przez Zamawiaj?cego. Otwarcie ofert z?o?onych za po?rednictwem miniPortalu ñ UZP nast?puje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si Wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 uPzp. Dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy: w stosunku do ktÛrego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ñ Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 288) lub ktÛrego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktÛry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ñ Prawo upad?o?ciowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498); je?eli Wykonawca lub osoby, o ktÛrych mowa w ust. 1 pkt 14 uPzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostaj w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2ñ4 z: a) Zamawiaj?cym; b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiaj?cego; c) cz?onkami komisji przetargowej; d) osobami, ktÛre z?o?y?y o?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 17 ust. 2a ó chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie Zamawiaj?cego w inny sposÛb ni przez wykluczenie Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu. Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysoko?ci: 10 000,00 PLN, s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci na nast?puj?cy rachunek Zamawiaj?cego: Bank SpÛ?dzielczy w Jaworze. Oddzia w M?ciwojowie, nr 18 8647 1020 0215 0840 2000 0007. Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieni?dzu za pomoc przelewu bankowego Zamawiaj?cy b?dzie uwa?a za skuteczne tylko wÛwczas, gdy bank prowadz?cy rachunek Zamawiaj?cego potwierdzi, ?e otrzyma taki przelew przed up?ywem terminu sk?adania ofert. SzczegÛ?owe zapisy dotycz?ce wadium zawarte s w pkt 16 SIWZ. Ofert oraz JEDZ nale?y z?o?y w wersji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upowa?nione. SzczegÛ?owe zapisy dot. elektronizacji znajduj si w SIWZ. Zamawiaj?cy wymaga, aby kontakt odbywa si poprzez ePuap i miniPortal UZP. Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePUAP ma dost?p do formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania
   5. 1. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   5. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   5. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   5. 1 i
   5. 2 IDW wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5. 4. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   6.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 ñ Prawo pocztowe (Dz.U. 2018 poz. 2188) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 3a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit