Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 20/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Dru?bice: Modules solaires photovoltaļques

2020/S 69-164104  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Dru?bice: Modules solaires photovoltaļques

2020/S 069-164104

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 047-110285)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Dru?bice
Adresse postale: Dru?bice 77A
Ville: Dru?bice
Code NUTS: PL71
Code postal: 97-403
Pays: Pologne
Point(s) de contact: ?ukasz Bartosik
Courriel: sekretariat@druzbice.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.druzbice.pl

https://www.druzbice.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa i monta instalacji kolektorów s?onecznych, kot?ów na biomas oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dru?bice

Numéro de référence: FZR.271.1.2020

II.1.2)
Code CPV principal
09331200

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i monta instalacji kolektorów s?onecznych, kot?ów na biomas oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dru?bice, która jest realizowana w ramach projektu "Odnawialne ?ród?a energii dla mieszka?ców Gminy Dru?bice".

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 047-110285

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ą rectifier ou ą ajouter
VII.1.2)
Texte ą rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Lot nŗ: 2

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Opis zamówienia

Au lieu de:


   1.  Dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dru?bice, obejmuj?ca: 1) dostaw i monta w oparciu o posiadan przez Zamawiaj?cego dokumentacj techniczn 101 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcj dostosowan do miejsca monta?u, w tym: a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych: - 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej sk?adaj?cy si z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 2,16 kWp, - 29 zestawów instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 3,24 kWp, - 34 zestawy instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 16 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 4,32 kWp, - 11 zestawów instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 20 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,40 kWp, b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych: - 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?ce si z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 2,16 kWp, - 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 3,24 kWp, - 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 16 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 4,32 kWp, - 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 20 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,40 kWp, c) montowane na gruncie u osób fizycznych: - 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 3,24 kWp, - 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 16 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 4,32 kWp, - 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 20 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,40 kWp, 2) monta inwertera, 3) instalacja pr?du sta?ego DC, 4) instalacja pr?du zmiennego AC, 5) zabezpieczenie przeciwpora?eniowe, przepi?ciowe, 6) instalacja uziemie i po??cze wyrównawczych, 7) wykonanie prób, bada i rozruchów instalacji fotowoltaicznej, 8) przeszkolenie u?ytkowników co do zasad prawid?owej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegó?owych instrukcji obs?ugi i ich przekazaniem u?ytkownikom, 9) wykonanie instalacji w sposób umo?liwiaj?cy jej pod??czenie do sieci energetycznej na zasadach okre?lonych przez w?a?ciwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD). Wykonawca przygotuje i przed?o?y Zamawiaj?cemu wszelkie dokumenty niezb?dne do przy??czenia instalacji do sieci, a nast?pnie po ich akceptacji przez Zamawiaj?cego z?o?y je w OSD.
   2.  Szczegó?owy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w za??czniku Nr 1c do SIWZ (cz?? 2 zamówienia-instalacje fotowoltaiczne).

Lire:


   1.  Dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dru?bice, obejmuj?ca: 1) dostaw i monta w oparciu o posiadan przez Zamawiaj?cego dokumentacj techniczn 101 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcj dostosowan do miejsca monta?u, w tym: a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych: - 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej sk?adaj?cy si z 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,16 kWp, - 29 zestawów instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp, - 34 zestawy instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 16 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,32 kWp, - 11 zestawów instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 20 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,40 kWp, b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych: - 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?ce si z 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,16 kWp, - 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp, - 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 16 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,32 kWp, - 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 20 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,40 kWp, c) montowane na gruncie u osób fizycznych: - 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp, - 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 16 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,32 kWp, - 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych sk?adaj?cych si z 20 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,40 kWp, 2) monta inwertera, 3) instalacja pr?du sta?ego DC, 4) instalacja pr?du zmiennego AC, 5) zabezpieczenie przeciwpora?eniowe, przepi?ciowe, 6) instalacja uziemie i po??cze wyrównawczych, 7) wykonanie prób, bada i rozruchów instalacji fotowoltaicznej, 8) przeszkolenie u?ytkowników co do zasad prawid?owej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegó?owych instrukcji obs?ugi i ich przekazaniem u?ytkownikom, 9) wykonanie instalacji w sposób umo?liwiaj?cy jej pod??czenie do sieci energetycznej na zasadach okre?lonych przez w?a?ciwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD). Wykonawca przygotuje i przed?o?y Zamawiaj?cemu wszelkie dokumenty niezb?dne do przy??czenia instalacji do sieci, a nast?pnie po ich akceptacji przez Zamawiaj?cego z?o?y je w OSD.
   2.  Szczegó?owy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w za??czniku nr 1c do SIWZ (cz?? 2 zamówienia-instalacje fotowoltaiczne).

Numéro de section: III.1.3

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe/Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Au lieu de:

Ci?g dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3): -c) Za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, -d) Odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej,je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy, -e) O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci - sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik Nr 7 do SIWZ, -f) O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne - sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik Nr 7 do SIWZ, -g) O?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z wzorem stanowi?cym z za??cznik nr 7 do SIWZ, -8.7.3. W celu potwierdzenia spe?niania przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego: W zakresie cz??ci 1 zamówienia: a) certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodno?ci z norm PN-EN 12975-1 (lub równowa?n?) lub z norm PN-EN 12975-2 (lub równowa?n?) lub z norm PN-EN ISO 9806 (lub równowa?n?) wydany przez jednostk oceniaj?c zgodno? z rozumieniu art. 30b ustawy Pzp; b) karty techniczne kolektorów obejmuj?ce informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik Nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt.
   6. 1. c) karty techniczne zasobników obejmuj?ce informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik Nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt.
   6. 2. d) certyfikat potwierdzaj?cy zgodno? kot?a z norm PN-EN 303-5:2012 (lub równowa?n?) potwierdzaj?cy spe?nianie wymaga klasy 5 kot?a wydany przez jednostk oceniaj?c zgodno? zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp. e) karty techniczne kot?ów na biomas obejmuj?ce informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik Nr 1ab do SIWZ, zgodnie z pkt.
   6. A projektu. W zakresie cz??ci 2 zamówienia: f) certyfikat potwierdzaj?cy pozytywny wynik testów zgodno?ci modu?ów z normami IEC 61215, EN-61730-1 lub z normami równowa?nymi oraz EN-61730-2 lub równowa?n wydany przez jednostk oceniaj?c zgodno? zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, g) certyfikat potwierdzaj?cy pozytywny wynik testów odporno?ci modu?ów na amoniak zgodnie z norm IEC 62716 lub równowa?n wydany przez jednostk oceniaj?c zgodno? zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, h) certyfikat potwierdzaj?cy pozytywny wynik testów odporno?ci modu?ów na mg? soln zgodnie z norm IEC 61701 lub równowa?n wydany przez jednostk oceniaj?c zgodno? zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, Ci?g dalszy w sekcji VI.3) Informacje dodatkowe.

Lire:

Ci?g dalszy pkt III. zawartego w sekcji III.1.3): - c) Za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, - d) Odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy, - e) O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci - sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik Nr 7 do SIWZ, - f) O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne - sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik Nr 7 do SIWZ, - g) O?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z wzorem stanowi?cym z za??cznik nr 7 do SIWZ, -
   8. 7.3. W celu potwierdzenia spe?niania przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego: W zakresie cz??ci 1 zamówienia: a) certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodno?ci z norm PN-EN 12975-1 (lub równowa?n?) lub z norm PN-EN 12975-2 (lub równowa?n?) lub z norm PN-EN ISO 9806 (lub równowa?n?) wydany przez jednostk oceniaj?c zgodno? z rozumieniu art. 30b ustawy Pzp; b) karty katalogowe kolektorów obejmuj?ce informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik Nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt.
   6. 1 podpisane przez producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora produktu na rynku polskim, c) karty katalogowe zasobników obejmuj?ce informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik Nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt.
   6. 2 podpisane przez producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora produktu na rynku polskim, W zakresie cz??ci 2 zamówienia: f) certyfikat potwierdzaj?cy pozytywny wynik testów zgodno?ci modu?ów z normami IEC 61215, EN-61730-1 lub z normami równowa?nymi oraz EN-61730-2 lub równowa?n wydany przez jednostk oceniaj?c zgodno? zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, g) certyfikat potwierdzaj?cy pozytywny wynik testów odporno?ci modu?ów na amoniak zgodnie z norm IEC 62716 lub równowa?n wydany przez jednostk oceniaj?c zgodno? zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, h) certyfikat potwierdzaj?cy pozytywny wynik testów odporno?ci modu?ów na mg? soln zgodnie z norm IEC 61701 lub równowa?n wydany przez jednostk oceniaj?c zgodno? zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, Ci?g dalszy w sekcji VI.3) Informacje dodatkowe.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oł se trouve le texte ą rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
W sekcji III.1.3 - Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe/Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów do punktu -
   8. 7.3. W celu potwierdzenia spe?niania przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego (cz?? 1) dodaje si nowe litery: d) karty katalogowe kot?ów obejmuj?c informacje potwierdzaj?ce spe?nienie przez te urz?dzenia warunków zawartych w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt.
   6. 2 podpisane przez producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora produktu na rynku polskim, e) ?wiadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5 - 2012 lub równowa?nej dla oferowanego kot?a wydane przez jednostk oceniaj?ca zgodno? w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp, f) sprawozdanie z badania, na podstawie którego zosta?o wystawione ?wiadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5 - 2012 lub równowa?nej dla oferowanego kot?a, zawieraj?ce wszystkie niezb?dne informacje jakie producent musia przekaza do uprawnionej jednostki badawczej - zgodnie z metodologi bada zawart w normie PN - EN 303.5 - 2012 lub równowa?nej, pkt 6 i pkt 8, a w szczególno?ci zdj?cie kot?a, rysunki kot?a pokazuj?ce wyra?nie konstrukcje (przekroje), dokumentacje techniczo - ruchow - zgodn z pkt 8 cytowanej wy?ej normy. Zgodnie z pkt 6 cytowanej wy?ej normy sprawozdanie z bada mo?e by udost?pniane wy??cznie w ca?o?ci, g) za?wiadczenie o spe?nieniu wymaga Eco Design dla oferowanego kot?a wydane przez jednostk oceniaj?ca zgodno? w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp.

 
 
C L A S S E    C P V
09331100 - Capteurs solaires pour la production de chaleur 
09331200 - Modules solaires photovoltaļques 
45300000 - Travaux d'équipement du bātiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311100 - Travaux de cāblage électrique 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation