Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Drzewica:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2022/S 225-648092  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Drzewica: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2022/S 225-648092 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Drzewica NumÈro national d'identification: GKBI.271.12.2022 Adresse postale: ul. Stanis?awa Staszica 22 Ville: Drzewica Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 26-340 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Bomba Courriel: ugm@drzewica.pl TÈlÈphone: +48 483756794 Fax: +48 483756641 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.bip.drzewica.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY DRZEWICA NumÈro de rÈfÈrence: GKBI.271.15.2022
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektÛw wskazanych w za?. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. ZamÛwienie ñ zakup energii elektrycznej do obiektÛw wymienionych w za??czniku nr 1 do SWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 8 303 316,00 kWh. Szacunkowa warto?? zamÛwienia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 16 606 632,00 z?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL713 Piotrkowski Lieu principal d'exÈcution:
Obszar dzia?alno?ci Gmin tworz?cych Grup? zakupow? Gminy Drzewica.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektÛw wskazanych w za?. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Gmina Drzewica oraz cz?onkowie Grupy Zakupowej oraz ich jednostki organizacyjne zawr? odr?bne umowy wynikaj?ce z niniejszego post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY DRZEWICA SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce zawierania umÛw przez Gmin? i jej jednostki organizacyjne zawarte zosta?y w za?. nr 1 do SWZ. Obowi?zkiem wybranego Wykonawcy b?dzie reprezentowanie Zamawiaj?cego oraz jego jednostek organizacyjnych przed w?a?ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach zwi?zanych ze zg?oszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynno?ci Wykonawca otrzyma stosowne pe?nomocnictwo (za?. nr
   4. 1 do SWZ)
   2.  Zamawiaj?cy, dzia?a w imieniu w?asnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wgl?du w siedzibie Zamawiaj?cego), w imieniu: ï Gminy Kie?czyg?Ûw ï Gminy Opoczno ï Gminy Rawa Mazowiecka ï Gminy Sadkowice
   3.  ZamÛwienie ñ zakup energii elektrycznej do obiektÛw wymienionych w za??czniku nr 1 do SWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 8 303 316,00 kWh. 2) Szacunkowa warto?? zamÛwienia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 16 606 632,00 z?. 3) Wykonanie czynno?ci wynikaj?cych z pe?nomocnictwa, stanowi?cego za?. nr 1 do Projektowanych postanowie? umowy (za?. nr
   4. 1 do SWZ), w szczegÛlno?ci Zamawiaj?cy zobowi?zuje Wykonawc? do zg?oszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawc? umowy sprzeda?y energii elektrycznej, sk?adania o?wiadcze? woli oraz ustalania w imieniu Zamawiaj?cego wszelkich niezb?dnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowi?zuj?cej umowy sprzeda?y energii elektrycznej i ?wiadczenia us?ug dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiaj?cego przed w?a?ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach zwi?zanych z zawarciem umowy o ?wiadczenie us?ug dystrybucji.
   4.  Zamawiaj?cy informuje, ?e proces zmiany sprzedawcy odbywa si? po raz kolejny. SzczegÛ?owe informacje zawarte zosta?y w za?. nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 196-555199
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY DRZEWICA
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
DZIA? V SWZ ZAWIERA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU DZIA? VI SWZ ZAWIERA PODSTAWY WYKLUCZENIA DZIA? VII SWZ ZAWIERA INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH DZIA? IX SWZ ZAWIERA WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ulisa Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Terminy sk?adania odwo?a? wskazane zosta?y w art. 515 Ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ulica Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY DRZEWICA 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité