Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-W?drzyn:Charbon maigre

2023/S 188-587138  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Pologne-W?drzyn: Charbon maigre 2023/S 188-587138 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 45 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy w W?drzynie Adresse postale: W?drzyn Ville: W?drzyn Code NUTS: PL Polska Code postal: 69-211 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin KUPI?SKI Courriel: 45wog.zampubliczne@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261676225 Fax: +48 261676222 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.45wog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Wojskowa Jednostka Bud?etowa
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAW? PALIWA STA?EGO DO KOT?OWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ 45 WOG W W?DRZYNIE Z PODZIA?EM NA TRZY CZ??CI NumÈro de rÈfÈrence: 45/PN/2023
II.1.2) Code CPV principal 09111210 Charbon maigre
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
DOSTAW? PALIWA STA?EGO DO KOT?OWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ 45 WOG W W?DRZYNIE Z PODZIA?EM NA TRZY CZ??CI: CZ??? NR 1 ñ dostawa 700 ton w?gla kamiennego ñ mia?u CZ??? NR 2 - dostawa 2400 ton koksu przemys?owo-opa?owego grubego CZ??? NR 3 - dostawa 50 ton w?gla kamiennego kostka
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 987 550.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
dostawa 700 ton w?gla kamiennego ñ mia?u
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09111210 Charbon maigre
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Czerwie?sk
II.2.4) Description des prestations:
dostawa 700 ton w?gla kamiennego ñ mia?u w tym zamÛwienie podstawowe 560 ton, zamÛwienie z prawem opcji 140 ton, 31-2-M II granulacja 0-20 mm do SOI Czerwie?sk wg PN-82/G-97003 i parametrach: typ w?gla 31-2 parametr spiekalno?ci RI < 40 temperatura mi?kni?cia popio?u powy?ej 1250 C warto?? opa?owa Qir od 22000 do 23000 kJ/kg zawarto?? popio?u Ar do 20 % zawarto?? siarki Str do 0,8 % zawarto?? cz??ci lotnych 18 ñ 35 % zawarto?? wilgoci ca?kowitej Wtr 12 ñ 15 % Wzory umÛw ñ za??czniki nr 6a do SWZ, stanowi? uzupe?nienie przedmiotu zamÛwienia oraz integraln? cz??? Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Termin dostawy partii opa?u / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.zamÛwienie z prawem opcji 140 ton, 31-2-M II granulacja 0-20 mm do SOI Czerwie?sk wg PN-82/G-97003 i parametrach: typ w?gla 31-2 parametr spiekalno?ci RI < 40 temperatura mi?kni?cia popio?u powy?ej 1250 C warto?? opa?owa Qir od 22000 do 23000 kJ/kg zawarto?? popio?u Ar do 20 % zawarto?? siarki Str do 0,8 % zawarto?? cz??ci lotnych 18 ñ 35 % zawarto?? wilgoci ca?kowitej Wtr 12 ñ 15 %
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie cz??ci 1 w ramach, ktÛrego zak?ada, ?e: 1) Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji po zrealizowaniu zamÛwienia podstawowego w 100 %; 2) prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach jak zamÛwienie podstawowe, w czasie trwania umowy, 3) cena jednostkowa prawa opcji b?dzie identyczna jak zamÛwienia podstawowego, 4) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? odr?bnym pismem z jednoczesnym wskazaniem ilo?ci i rodzaju towaru podlegaj?cego zamÛwieniom w ramach prawa opcji, 5) realizacja zamÛwienia z prawem opcji uzale?niona b?dzie od potrzeb Zamawiaj?cego oraz wysoko?ci ?rodkÛw finansowych przydzielonych na ten cel w bud?ecie. 6) Rodzaj i maksymalna warto?? opcji zosta?a okre?lona w tabelach pkt. 1 rozdzia?u 7) W razie udzielenia zamÛwienia opcjonalnego w mniejszej wysoko?ci b?d? wcale, Wykonawcy nie przys?uguj? jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
dostawa 2400 ton koksu przemys?owo-opa?owego grubego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09113000 Coke
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
SOI W?drzyn, SOI Skwierzyna, SOI Czerwie?sk, SOI Krosno Odrza?skie, SOI NowogrÛd Bobrza?ski oraz Sk?ad Radnica Szklarka
II.2.4) Description des prestations:
ddostawa 2400 ton koksu przemys?owo-opa?owego grubego w tym zamÛwienie podstawowe 2000 ton, zamÛwienie z prawem opcji 400 ton, (powy?ej 40 mm), w klasie 27,1/10/06, gat. I do SOI W?drzyn, SOI Skwierzyna, SOI Czerwie?sk, SOI Krosno Odrza?skie, SOI NowogrÛd Bobrza?ski oraz Sk?ad Radnica Szklarka wg PN-86/C-02050/06 i parametrach: warto?? opa?owa od 27 100 kJ/kg zawarto?? popio?u do 10% zawarto?? wilgoci ca?kowitej do 7% zawarto?? siarki ca?kowitej do 0,6 % zawarto?? podziarna (z koksikiem) do 10% Wzory umÛw ñ za??czniki nr 6b do SWZ, stanowi? uzupe?nienie przedmiotu zamÛwienia oraz integraln? cz??? Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Termin dostawy partii opa?u / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
zamÛwienie z prawem opcji 400 ton, (powy?ej 40 mm), w klasie 27,1/10/06, gat. I do SOI W?drzyn, SOI Skwierzyna, SOI Czerwie?sk, SOI Krosno Odrza?skie, SOI NowogrÛd Bobrza?ski oraz Sk?ad Radnica Szklarka wg PN-86/C-02050/06 i parametrach: warto?? opa?owa od 27 100 kJ/kg zawarto?? popio?u do 10% zawarto?? wilgoci ca?kowitej do 7% zawarto?? siarki ca?kowitej do 0,6 % zawarto?? podziarna (z koksikiem) do 10%
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie cz??ci 2 w ramach, ktÛrego zak?ada, ?e: 1) Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji po zrealizowaniu zamÛwienia podstawowego w 100 %; 2) prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach jak zamÛwienie podstawowe, w czasie trwania umowy, 3) cena jednostkowa prawa opcji b?dzie identyczna jak zamÛwienia podstawowego, 4) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? odr?bnym pismem z jednoczesnym wskazaniem ilo?ci i rodzaju towaru podlegaj?cego zamÛwieniom w ramach prawa opcji, 5) realizacja zamÛwienia z prawem opcji uzale?niona b?dzie od potrzeb Zamawiaj?cego oraz wysoko?ci ?rodkÛw finansowych przydzielonych na ten cel w bud?ecie. 6) Rodzaj i maksymalna warto?? opcji zosta?a okre?lona w tabelach pkt. 1 rozdzia?u 7) W razie udzielenia zamÛwienia opcjonalnego w mniejszej wysoko?ci b?d? wcale, Wykonawcy nie przys?uguj? jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
dostawa 50 ton w?gla kamiennego kostka
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09111210 Charbon maigre
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
W?drzyn
II.2.4) Description des prestations:
dostawa 50 ton w?gla kamiennego kostka 33-Ko 31/5/7 gat. I o parametrach zgodnych z PN-G-97002:1982 oraz PN-G- 97003:1982: warto?? opa?owa Qir od 31000 kJ/kg; zawarto?? wilgoci ca?kowitej Wtr do 7%; zawarto?? popio?u Ar do 5%; zawarto?? siarki Str do 0,6%; parametr spiekalno?ci RI ñ 40
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Termin dostawy partii opa?u / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 118-371171
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
dostawa 700 ton w?gla kamiennego ñ mia?u
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: W?glopasz Sp. zo.o.
Adresse postale: ul. Pi?tkowska 149/6 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 60-648 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 098 531.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 382 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
dostawa 2400 ton koksu przemys?owo-opa?owego grubego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EKOSIL Zdzis?aw Dzieciuch Adresse postale: ul. Handlowa 2c Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-807 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 276 792.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 544 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
dostawa 50 ton w?gla kamiennego kostka
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EKOSIL Zdzis?aw Dzieciuch Adresse postale: ul. Handlowa 2c Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-807 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 76 850.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 59 850.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W Etapie I ñ wraz z ofert? (Formularz ofertowy) Wykonawca sk?ada: 1) Pisemne zobowi?zanie podmiotÛw za??cznik nr 3 do SWZ (je?li dotyczy) 2) Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium. 3) Pe?nomocnictwo do z?o?enia oferty lub inny dokument z ktÛrego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy je?li uprawnienie to nie wynika z ogÛlnodost?pnych dokumentÛw rejestrowych lub z przepisÛw prawa a tak?e w przypadku sk?adnia oferty przez podmioty wspÛlnie ubiegaj?ce si? o zamÛwienie. (konsorcjum, spÛ?ka cywilna). 4) W przypadku sk?adania oferty przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia (SpÛ?k? Cywiln?/Konsorcjum) Wykonawcy sk?adaj? o?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 117 ust. 4 - za??cznik nr 8 do SWZ. 5) O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (JEDZ) 2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentÛw: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1,2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b oraz pkt. 3 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatkÛw lub op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enie dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatkÛw lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie; c) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej w zakresie okre?lonym w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporz?dzonym nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem; e) o?wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 Pzp tj. o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamÛwienia publiczne - za??cznik nr 7 do SWZ f) o?wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 Pzp tj. brak podstaw do wykluczenia ze wzgl?du na zak?Ûcenie konkurencji za??cznik nr 4 do SWZ
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?wcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
26/09/2023 DOSTAW? PALIWA STA?EGO DO KOT?OWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ 45 WOG W W?DRZYNIE Z PODZIA?EM NA TRZY CZ??CI 29/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
09111210 - Charbon maigre 
09113000 - Coke