Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-W?drzyn:Mise en Ètat d'exploitation d'installations de chauffage

2023/S 227-714902  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-W?drzyn: Mise en Ètat d'exploitation d'installations de chauffage 2023/S 227-714902 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 45 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy w W?drzynie Adresse postale: W?drzyn Ville: W?drzyn Code NUTS: PL Polska Code postal: 69-211 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin KUPI?SKI Courriel: 45wog.zampubliczne@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261676225 Fax: +48 261676222 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.45wog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Wojskowa Jednostka Bud?etowa
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Obs?ug? kot?owni administrowanych przez 45 WOG W?drzyn w podziale na trzy cz??ci NumÈro de rÈfÈrence: 55/PN/2023
II.1.2) Code CPV principal 50721000 Mise en Ètat d'exploitation d'installations de chauffage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Obs?ug? kot?owni administrowanych przez 45 WOG W?drzyn: Cz??? 1 - Obs?uga kot?owni na paliwo sta?e w m. W?drzyn, m. Skwierzyna administrowanych przez 45 WOG W?drzyn Cz??? 2 - Obs?uga kot?owni na paliwo sta?e w m. Czerwie?sk, m. Krosno Odrza?skie, m. NowogrÛd Bobrza?ski, m. Szklarka Sk?ad Radnica administrowanych przez 45 WOG W?drzyn Cz??? 3 - Obs?uga kot?owni gazowych i olejowych w m. W?drzyn, Mi?dzyrzecz, Skwierzyna, GorzÛw Wlkp. administrowanych przez 45 WOG W?drzyn
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 903 095.75 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Obs?uga kot?owni na paliwo sta?e w m. W?drzyn, m. Skwierzyna administrowanych przez 45 WOG W?drzyn
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50721000 Mise en Ètat d'exploitation d'installations de chauffage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
m. W?drzyn, m. Skwierzyna
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga 2 kot?owni na paliwo sta?e w m. W?drzyn, m. Skwierzyna Obs?uga obejmuje: utrzymanie w ruchu ci?g?ym obs?ugiwanej kot?owni, prowadzenie wymaganej i uzgodnionej z Zamawiaj?cym dokumentacji pracy kot?owni w tym: ksi??ki obs?ugi kot?owni, ewidencji i rozlicze? przyj?tego i zu?ytego opa?u racjonalna gospodarka powierzonym opa?em, w tym rozliczenie jego zu?ycia w cyklach miesi?cznych. Wykonawca ponosi pe?n? odpowiedzialno?? materialn? za powierzony opa? b?d?cy w?asno?ci? Zamawiaj?cego. WzÛr umowy ñ za??cznik nr 6 a do SWZ stanowi? integraln? cz??? Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia i stanowi? uzupe?nienie opisu przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Czas reakcji na podj?cie dzia?ania w celu uruchamiania kot?owni po wy??czeniach spowodowanych czynnikami niezale?nymi / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy w zakresie cz??ci 1 zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o ktÛrej mowa w art.441 ustawy PZP. Prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach jak zamÛwienie podstawowe, w czasie trwania umowy. Realizacja zamÛwienia z prawem opcji uzale?niona b?dzie od potrzeb zmawiaj?cego oraz wysoko?ci ?rodkÛw finansowych przydzielonych na ten cel w bud?ecie Zamawiaj?cego. Maksymalna warto?? opcji wynosi 11% zamÛwienia podstawowego okre?lonego w ust. 3 pkt a) wzoru umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone proporcjonalnie do ilo?ci dni ?wiadczonej obs?ugi, tj. ilo?? dni obs?ugi x cena jednostkowa za dzie?. W razie udzielenia zamÛwienia opcjonalnego w mniejszej wysoko?ci b?d? wcale, Wykonawcy nie przys?uguj? jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Obs?uga kot?owni na paliwo sta?e w m. Czerwie?sk, m. Krosno Odrza?skie, m. NowogrÛd Bobrza?ski, m. Szklarka Sk?ad Radnica administrowanych przez 45 WOG W?drzyn
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50721000 Mise en Ètat d'exploitation d'installations de chauffage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
m. Czerwie?sk, m. Krosno Odrza?skie, m. NowogrÛd Bobrza?ski, m. Szklarka Sk?ad Radnica
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga 10 kot?owni na paliwo sta?e w m. Czerwie?sk, m. Krosno Odrza?skie, m. NowogrÛd Bobrza?ski, m. Szklarka Sk?ad Radnica Obs?uga obejmuje: utrzymanie w ruchu ci?g?ym obs?ugiwanej kot?owni, prowadzenie wymaganej i uzgodnionej z Zamawiaj?cym dokumentacji pracy kot?owni w tym: ksi??ki obs?ugi kot?owni, ewidencji i rozlicze? przyj?tego i zu?ytego opa?u racjonalna gospodarka powierzonym opa?em, w tym rozliczenie jego zu?ycia w cyklach miesi?cznych. Wykonawca ponosi pe?n? odpowiedzialno?? materialn? za powierzony opa? b?d?cy w?asno?ci? Zamawiaj?cego. WzÛr umowy ñ za??cznik nr 6 b do SWZ stanowi? integraln? cz??? Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia i stanowi? uzupe?nienie opisu przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Czas reakcji na podj?cie dzia?ania w celu uruchamiania kot?owni po wy??czeniach spowodowanych czynnikami niezale?nymi / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy w zakresie cz??ci 2 zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o ktÛrej mowa w art.441 ustawy PZP. Prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach jak zamÛwienie podstawowe, w czasie trwania umowy. Realizacja zamÛwienia z prawem opcji uzale?niona b?dzie od potrzeb zmawiaj?cego oraz wysoko?ci ?rodkÛw finansowych przydzielonych na ten cel w bud?ecie Zamawiaj?cego. Maksymalna warto?? opcji wynosi 11% zamÛwienia podstawowego okre?lonego w ust. 3 pkt a) wzoru umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone proporcjonalnie do ilo?ci dni ?wiadczonej obs?ugi, tj. ilo?? dni obs?ugi x cena jednostkowa za dzie?. W razie udzielenia zamÛwienia opcjonalnego w mniejszej wysoko?ci b?d? wcale, Wykonawcy nie przys?uguj? jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Obs?uga kot?owni gazowych i olejowych w m. W?drzyn, Mi?dzyrzecz, Skwierzyna, GorzÛw Wlkp. administrowanych przez 45 WOG W?drzyn
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50721000 Mise en Ètat d'exploitation d'installations de chauffage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
m. W?drzyn, Mi?dzyrzecz, Skwierzyna, GorzÛw Wlkp.
II.2.4) Description des prestations:
Obs?uga kot?owni gazowych i olejowych w m. W?drzyn, Mi?dzyrzecz, Skwierzyna, GorzÛw Wlkp. Obs?uga obejmuje: utrzymanie w ruchu ci?g?ym obs?ugiwanej kot?owni, prowadzenie wymaganej i uzgodnionej z Zamawiaj?cym dokumentacji pracy kot?owni w tym: ksi??ki obs?ugi kot?owni, racjonalna gospodarka powierzonym opa?em, w tym przekazywanie odczytÛw licznikÛw zu?ycia w cyklach miesi?cznych. Wykonawca ponosi pe?n? odpowiedzialno?? materialn? za powierzony opa? b?d?cy w?asno?ci? Zamawiaj?cego. WzÛr umowy ñ za??cznik nr 6 c do SWZ stanowi? integraln? cz??? Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia i stanowi? uzupe?nienie opisu przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Czas reakcji na podj?cie dzia?ania w celu uruchamiania kot?owni po wy??czeniach spowodowanych czynnikami niezale?nymi / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy w zakresie cz??ci 2 zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o ktÛrej mowa w art.441 ustawy PZP. Prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach jak zamÛwienie podstawowe, w czasie trwania umowy. Realizacja zamÛwienia z prawem opcji uzale?niona b?dzie od potrzeb zmawiaj?cego oraz wysoko?ci ?rodkÛw finansowych przydzielonych na ten cel w bud?ecie Zamawiaj?cego. Maksymalna warto?? opcji wynosi 11% zamÛwienia podstawowego okre?lonego w ust. 3 pkt a) wzoru umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone proporcjonalnie do ilo?ci dni ?wiadczonej obs?ugi, tj. ilo?? dni obs?ugi x cena jednostkowa za dzie?. W razie udzielenia zamÛwienia opcjonalnego w mniejszej wysoko?ci b?d? wcale, Wykonawcy nie przys?uguj? jakiekolwiek roszczenia z tego tytu?u.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Ustala si? wadium w wysoko?ci : Cz??? nr 1 ñ 32 900,00 z? Cz??? nr 2 ñ 188 000,00 z? Cz??? nr 3 - 2 300,00 z?
   2.  Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 149-471918
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Obs?uga kot?owni na paliwo sta?e w m. W?drzyn, m. Skwierzyna administrowanych przez 45 WOG W?drzyn
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANN-POL INWESTYCJE 13 Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ??czna 2/? Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-940 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANN-POL INWESTYCJE 12 Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ??czna 2/L Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-940 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANN-POL INWESTYCJE 2 Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. JoannitÛw 13 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 50-525 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANN-POL INWESTYCJE 14 Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ??czna 2/M Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-940 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANN-POL INWESTYCJE 18 Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ??czna 2/R Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-940 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZOOM-POL Sp. z o.o.
Adresse postale: u. Wroc?awska 38 Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-701 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 302 072.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 157 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Obs?uga kot?owni na paliwo sta?e w m. Czerwie?sk, m. Krosno Odrza?skie, m. NowogrÛd Bobrza?ski, m. Szklarka Sk?ad Radnica administrowanych przez 45 WOG W?drzyn
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANN-POL INWESTYCJE 13 Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ??czna 2/? Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-940 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANN-POL INWESTYCJE 12 Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ??czna 2/L Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-940 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANN-POL INWESTYCJE 2 Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. JoannitÛw 13 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 50-525 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANN-POL INWESTYCJE 14 Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ??czna 2/M Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-940 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANN-POL INWESTYCJE 18 Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ??czna 2/R Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-940 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZOOM-POL Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wroc?awska 38 Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-701 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 777 550.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 429 867.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Obs?uga kot?owni gazowych i olejowych w m. W?drzyn, Mi?dzyrzecz, Skwierzyna, GorzÛw Wlkp. administrowanych przez 45 WOG W?drzyn
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Calesco S.A.
Adresse postale: ul. Tczewska 32 Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Code postal: 70-850 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 323 779.20 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 316 128.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. W Etapie I ñ wraz z ofert? (Formularz ofertowy) Wykonawca sk?ada
:
1) Pisemne zobowi?zanie podmiotÛw za??cznik nr 3 do SWZ (je?li dotyczy) Uwaga: Zobowi?zanie sk?adane jest w oryginale i podpisane elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udost?pniaj?cy zasoby. 2) Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium. 3) Pe?nomocnictwo do z?o?enia oferty lub inny dokument z ktÛrego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy je?li uprawnienie to nie wynika z ogÛlnodost?pnych dokumentÛw rejestrowych lub z przepisÛw prawa a tak?e w przypadku sk?adnia oferty przez podmioty wspÛlnie ubiegaj?ce si? o zamÛwienie. (konsorcjum, spÛ?ka cywilna). UWAGA: Pe?nomocnictwo nale?y z?o?y? w oryginale lub w formie odpisu notarialnie po?wiadczonego za zgodno?? z orygina?em. 4) W przypadku sk?adania oferty przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia (SpÛ?k? Cywiln?/Konsorcjum) Wykonawcy sk?adaj? o?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 117 ust. 4 - za??cznik nr 8 do SWZ. 5) O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (JEDZ) 1) W celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy: ï Autoryzacj? firmy VIESSMAN oraz potwierdzenie wspÛ?pracy z Weishaupt w zakresie obs?ugi palnikÛw i kot?Ûw gazowych, orygina? dokumentÛw lub kopia potwierdzona za zgodno?? z orygina?em- dotyczy cz??ci
   3.  ï dokument potwierdzaj?cy, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci ï Wykaz us?ug wykonanych (Za??cznik nr 5 do SWZ), ï Wykaz osÛb (Za??cznik nr 9 do SWZ). 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentÛw: ï informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1,2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b oraz pkt. 3 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; ï za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatkÛw lub op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enie dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatkÛw lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie; ï za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; ï odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej w zakresie okre?lonym w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporz?dzonym nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem; ï o?wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 Pzp tj. o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamÛwienia publiczne - za??cznik nr 7 do SWZ ï o?wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 Pzp tj. brak podstaw do wykluczenia ze wzgl?du na zak?Ûcenie konkurencji za??cznik nr 4 do SWZ
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?wcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 Obs?ug? kot?owni administrowanych przez 45 WOG W?drzyn w podziale na trzy cz??ci 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
50721000 - Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage