Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-DychÛw: Services sylvicoles

2022/S 89-245075  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-DychÛw: Services sylvicoles 2022/S 089-245075 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo BrzÛzka NumÈro national d'identification: NIP 9260004755 Adresse postale: DychÛw Ville: DychÛw 6a Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 66-626 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krzysztof Miazgowicz Courriel: brzozka@zielonagora.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 683917855 Fax: +48 683838335 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://brzozka.zielonagora.lasy.gov.pl Adresse du profil díacheteur: http://pgl_lp_1402/SkrytkaESP
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa BrzÛzka w roku 2022 - post?powanie nr II NumÈro de rÈfÈrence: SAZ.270.20.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet mechanicznego odnowienia lasu z wykorzystaniem sadzarek.

Lot n : Pakiet VIII
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77231000 Services de gestion des forÍts 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Teren Nadle?nictwa BrzÛzka - Le?nictwa: Bobrowice, Stru?ka, Gozdno, ??kowa, W??yska, BronkÛw, Brze?nica, LubiatÛw, Kukad?o.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1275. z pÛzn. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli lasu do wykonania na terenie Nadle?nictwa BrzÛzka w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli lasu wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SWZ ñ mechaniczne odnowienie lasu z wykorzystaniem sadzarek.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 28/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 037-096111
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : SAZ.271.4.8.22
Lot n : Pakiet VIII IntitulÈ:
Pakiet mechanicznego odnowienia lasu z wykorzystaniem sadzarek.
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
28/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ALMA SP"?KA JAWNA Piotrowski NumÈro national d'identification: 9261534975 Ville: BrzÛzka 8 Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 66-627 Bobrowice Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Biuro Techniczne APM Alicja Piotrowska NumÈro national d'identification: 9261001411 Ville: BrzÛzka 8 Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 66-600 Krosno Odrz.
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 207 921.40 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Krajowa Izba Odwo?awcza - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
SzczegÛ?owe informacje na temat ?rodkÛw ochrony prawnej przys?uguj?cych wykonawcy w toku post?powania o zamÛwienia publiczne zawarte s? w pkt 19 SWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Krajowa Izba Odwo?awcza - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77231600 Services de boisement 77231000 Services de gestion des forÍts
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Teren Nadle?nictwa BrzÛzka - Le?nictwa: Bobrowice, Stru?ka, Gozdno, ??kowa, W??yska, BronkÛw, Brze?nica, LubiatÛw, Kukad?o.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1275. z pÛzn. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli lasu do wykonania na terenie Nadle?nictwa BrzÛzka w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli lasu wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SWZ ñ mechaniczne odnowienie lasu z wykorzystaniem sadzarek.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 28/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 207 921.40 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ALMA SP"?KA JAWNA PIOTROWSKI NumÈro national d'identification: 9261534975 Ville: BrzÛzka 8 Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 66-627 Bobrowice Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Biuro Techniczne APM Alicja Piotrowska NumÈro national d'identification: 9261001411 Ville: BrzÛzka 8 Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 66-600 Krosno Odrz.
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
zmiana wynagrodzenia w Umowie, polegaj?ca na dop?atach do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego ñ tzw. rekompensata paliwowa zwi?zana z gwa?townym wzrostem ceny paliw p?ynnych wywo?anych agresj? Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy. Wyp?ata rekompensaty paliwowej zwi?zana ze zmian? umowy nie przekroczy warto?ci 50% Wynagrodzenia Wykonawcy wynikaj?cego z par. 10 ust. 1 Umowy. Na potrzeby niniejszego og?oszenia Zamawiaj?cy w pkt VII.2.3) przyj?? maksymaln? (50%) warto?? zmiany Wynagrodzenia. Zamawiaj?cy przyj?? maksymaln? warto?? zmiany na poziomie 50% wysoko?ci wynagrodzenia z par. 10 ust.1 Umowy z uwagi na to, ?e rozlicznie za wykonane us?ugi przewiduje model rozliczenia powykonawczego w zale?no?ci od zakresu danego zlecenia powierzonego wykonawcy, st?d dok?adne okre?lenie wysoko?ci zmiany przed zleceniem okre?lonych prac jest niemo?liwe. Czasowo zmiana ta zostaje wprowadzona na okres do 30 kwietnia 2022 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zamÛwienia poprzedzaj?cego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw p?ynnych nast?pi? w wymiarze, ktÛrego Zamawiaj?cy dzia?aj?cy z nale?yt? staranno?ci? nie mÛg? przewidzie?. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu paliw p?ynnych. Wzrost cen paliw p?ynnych, o ktÛrym powy?ej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, ktÛre nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do okre?lonych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w Przedmiotu Umowy, w ktÛrych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogÛlnego charakteru umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 207 921.40 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 311 882.10 EUR Pologne-DychÛw: Services sylvicolesType díacheteur: AutresType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231600 - Services de boisement