Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 16/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Dzia?dowo:Services liés aux déchets et aux ordures

2023/S 97-302228  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Dzia?dowo: Services liés aux déchets et aux ordures 2023/S 097-302228 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ekologiczny Zwi?zek Gmin "Dzia?dowszczyzna", Komunalny Zak?ad Gospodarki Odpadami "OSADUS" Numéro national d'identification: 571-14-74-249 Adresse postale: ul. Przemys?owa 61 Ville: Dzia?dowo Code NUTS: PL Polska Code postal: 13-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mateusz ?niegocki Courriel: przetargi@osadus.pl Téléphone: +48 509930001 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://dzialdowszczyzna.bip.net.pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ezamowienia.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zak?ad Bud?etowy Zwi?zku Mi?dzygminnego
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 19 12 12" Numéro de référence: ZP.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni? wymienione w 19 12 11. Odbiór odpadów nast?powa? b?dzie z Instalacji Komunalnej - Sortowni w Dzia?dowie, ul. Przemys?owa 61 w ilo?ci 3 600 Mg - oko?o 600 Mg miesi?cznie. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. lub wcze?niej gdy wyczerpie si? okre?lona umow? ilo??/warto?? netto przedmiotu zamówienia.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL621 Elbl?ski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni? wymienione w 19 12 11. Odbiór odpadów nast?powa? b?dzie z Instalacji Komunalnej - Sortowni w Dzia?dowie, ul. Przemys?owa 61 w ilo?ci 3 600 Mg - oko?o 600 Mg miesi?cznie. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. lub wcze?niej gdy wyczerpie si? okre?lona umow? ilo??/warto?? netto przedmiotu zamówienia. Pozosta?o?? po procesie sortowania kwalifikowania jest jako odpad o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni? wymienione w 19 12 11, odpad o du?ej kaloryczno?ci b?d?cy przedmiotem zamówienia. Powstaj?ce po procesie przetwarzania odpady o kodzie 19 12 12 b?d?ce przedmiotem zamówienia s? belowane na prasie w formie kostek o wymiarach ok d?. 90 x szer. 110 x wys. 85 cm zwi?zanych stalowym drutem o grubo?ci 3,0 mm. ?rednia waga jednej beli odpadów wynosi ok 300-500 kg. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? przekazywania odpadów luzem, w sytuacji awarii technicznej prasy beluj?cej. Za?adunek odpadu o kodzie 19 12 12 powstaj?cego na stanie Sortowni le?y po stronie Zamawiaj?cego, za? transport po stronie Wykonawcy. Ze wzgl?dów technicznych za?adunek mo?e odbywa? si? na naczep? z ruchom? pod?og? tzw. "walking floor" lub na naczep? z firan? boczn?. W sytuacji awaryjnej luzem do zestawianych na posadzk? kontenerów.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci / Pondération: 25 Critère de qualité - Nom: Termin odbioru odpadów od zg?oszenia / Pondération: 15 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykaz i krótki opis warunków: Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e ?e: - w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona? nale?ycie co najmniej jedn? us?ug? polegaj?c? na transporcie i zagospodarowaniu odpadów w ilo?ci minimum 5 000 Mg, - dysponuje lub b?dzie dysponowa? podczas realizacji zamówienia co najmniej nast?puj?cymi osobami spe?niaj?cymi poni?sze wymagania: koordynator posiadaj?cy minimum sze?ciomiesi?czne do?wiadczenie w koordynowaniu us?ugami zwi?zanymi z transportem odpadów. Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e: - posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699), potwierdzaj?cy posiadanie przez Wykonawc? zezwolenia na transport odpadów o kodzie 19 12 12, - posiada aktualne i wa?ne zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane przez organ w?a?ciwy odpowiednio ze wzgl?du na miejsce zbierania i przetwarzania odpadów, zgodnie z Ustaw? z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699), oraz ustaw? z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z pó?n.zm.). Zamawiaj?cy dopuszcza zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 z oznaczeniem "ex" - oznaczenie odpowiadaj?ce swoj? charakterystyk? odpadom b?d?cym przedmiotem zamówienia tj. odpadom powstaj?cym po przetworzeniu mechanicznym odpadów komunalnych w rozmiarze powy?ej 80 mm.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owych wymaga? w tym zakresie, z?o?enie stosownego o?wiadczenia w JEDZ.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykaz i krótki opis warunków: Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e ?e: - w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona? nale?ycie co najmniej jedn? us?ug? polegaj?c? na transporcie i zagospodarowaniu odpadów w ilo?ci minimum 5 000 Mg, - dysponuje lub b?dzie dysponowa? podczas realizacji zamówienia co najmniej nast?puj?cymi osobami spe?niaj?cymi poni?sze wymagania: koordynator posiadaj?cy minimum sze?ciomiesi?czne do?wiadczenie w koordynowaniu us?ugami zwi?zanymi z transportem odpadów. Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e: - posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699), potwierdzaj?cy posiadanie przez Wykonawc? zezwolenia na transport odpadów o kodzie 19 12 12, - posiada aktualne i wa?ne zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane przez organ w?a?ciwy odpowiednio ze wzgl?du na miejsce zbierania i przetwarzania odpadów, zgodnie z Ustaw? z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699), oraz ustaw? z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z pó?n.zm.). W innym przypadku Wykonawca przedstawi umow? lub zapewnienie przyj?cia odpadów na innej instalacji.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 206-587959
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 16/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 13/09/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 16/06/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Listopad 2023 r.
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych: 1) o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - za??cznik nr 4 do SWZ; 2) wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego us?ugi zosta?y wykonane; wzór wykazu us?ug stanowi Za??cznik nr 5 do SWZ; 4) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp; wzór o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ; 5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. Pozosta?e dokumenty wymagane zgodnie ze SWZ
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 "ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 19 12 12" 16/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures