Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-K?dzierzyn-Ko?le:RÈalisation et entretien d'espaces verts

2022/S 225-648754  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-K?dzierzyn-Ko?le: RÈalisation et entretien d'espaces verts 2022/S 225-648754 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina K?dzierzyn-Ko?le, Urz?d Miasta, Wydzia? ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Piramowicza 32/417, III p.
Ville: K?dzierzyn-Ko?le Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 47-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Daniel Bul Courriel: zp@kedzierzynkozle.pl TÈlÈphone: +48 774034450 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://e-propublico.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie nasadze? drzew i krzewÛw, piel?gnacja i usuni?cie drzew w Parku Orderu U?miechu w ramach realizacji projektu pn.: "Partnerstwo na rzecz ochrony rÛ?norodno?ci biologicznej wojewÛdztwa opolski NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.1.93.2022.RM
II.1.2) Code CPV principal 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zakres zamÛwienia obejmuje: 1) Kompleksow? gospodark? drzewostanem min.: zabiegi zabezpieczaj?ce, zabiegi piel?gnacyjne, wycinki (wycinka drzew wskazanych w inwentaryzacji, zgodnie z warunkami okre?lonymi w zezwoleniu na usuni?cie drzew 2) Roboty budowlane 3) Wykonanie prac robÛt ogrodniczych: 4) pi?cioletni? piel?gnacj?/utrzymanie SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?la m.in. za??czona dokumentacja projektowa sporz?dzona przez PM PROJEKT Sp. z o. o. z siedzib? przy ul. Brzezna 576, 33-386 Podegrodzie, projektowane postanowienia umowy zamieszczone na stronie internetowej Zamawiaj?cego https://e-propublico.pl/ stanowi?ce integraln? cz??? SWZ. https://e-propublico.pl/
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 521 651.58 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112711 Travaux d'amÈnagement paysager de parcs 77211400 Services d'abattage d'arbres 77300000 Services horticoles 77313000 Services d'entretien de parcs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL524 Opolski
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zakres zamÛwienia obejmuje:
   1. 1 Kompleksow? gospodark? drzewostanem min.: zabiegi zabezpieczaj?ce, zabiegi piel?gnacyjne, wycinki (wycinka drzew wskazanych w inwentaryzacji, zgodnie z warunkami okre?lonymi w zezwoleniu na usuni?cie drzew;
   1. 2 Roboty budowlane: 1) prace przygotowawcze; 2) roboty pomiarowe i porz?dkowe; 3) roboty rozbiÛrkowe; 4) wykonanie nawierzchni ze zr?bkÛw drzewnych ( w pierwszej kolejno?ci pochodz?cych z wycinki i piel?gnacji drzew; 5) monta? obiektÛw ma?ej architektury; 6) zakup i monta? budek l?gowych i domkÛw dla owadÛw i nietoperzy; 7) prace porz?dkowe;
   1. 3 Wykonanie prac robÛt ogrodniczych: 1) roz?cielenie ziemi urodzajnej; 2) zabezpieczenie drzew i krzewÛw na czas budowy; 3) wykonania nowych nasadze? drzew wg projektu wykonawczego szaty ro?linnej; 4) wykonania nowych nasadze? krzewÛw wg projektu wykonawczego szaty ro?linnej; 5) wykonania nowych nasadze? pn?czy wg projektu wykonawczego szaty ro?linnej; 6) wykonania nowych nasadze? bylin wg projektu wykonawczego szaty ro?linnej; 7) wykonanie ??ki kwietnej; 8) wykonanie trawnikÛw z siewu;
   1. 4 pi?cioletni? piel?gnacj?/utrzymanie 1) pielenie, 2) nawo?enie, 3) podlewanie, 4) ci?cia piel?gnacyjne i formuj?ce, 5) wymian? ro?lin, ktÛre si? nie przyj??y, 6) usuwanie obumar?ych cz??ci ro?lin, 7) usuwanie chwastÛw, 8) uzupe?nianie torfu, opryski, odtwarzanie i uzupe?nianie kor? powierzchni nasadze? , 9) sezonowe czyszczenie budek l?gowych, 10) bie??ce czyszczenie poide?ek i karmnikÛw, 11) bie??ce czyszczenie tablic edukacyjnych z napisÛw graffiti, 12) naprawa uszkodzonych tablic edukacyjnych 13) koszenie ??ki kwietnej, 14) dosiew ??ki kwietnej, 15) dosypywanie zr?bek oraz poprawa i uzupe?nianie obrze?y ?cie?ek ze zr?bkÛw, raz w miesi?cu w okresie od 1 marca ñ do 31 pa?dziernika
   1. 5. Lokalizacja i granice obszaru prac: Obszar obejmuje Park Orderu U?miechu w K?dzierzynie-Ko?lu zgodnie z dokumentacj? projektow?.
   1. 6 SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?la m.in. za??czona dokumentacja projektowa sporz?dzona przez PM PROJEKT Sp. z o. o. z siedzib? przy ul. Brzezna 576, 33-386 Podegrodzie, projektowane postanowienia umowy zamieszczone na stronie internetowej Zamawiaj?cego https://e-propublico.pl/ stanowi?ce integraln? cz??? SWZ. https://e-propublico.pl/
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Numer umowy o dofinansowanie: Nr umowy RPOP.05.01.00-16-0011/19-00RPO WO 2014-2020 - "ÑPartnerstwo na rzecz ochrony rÛ?norodno?ci biologicznej wojewÛdztwa opolskiego ñ etap IVî
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia.
   1.  Nie d?u?ej ni? 210 dni od daty zawarcia umowy na wykonanie kompleksowej gospodarki drzewostanem, robÛt budowlanych, prac ogrodniczych ñ okre?lonych w ß 1 ust. 2 pkt 1-3 PPU.
   2.  60 miesi?cy od daty podpisania protoko?u odbioru cz??ciowego umowy dotycz?cego wykonania prac ogrodniczych, na utrzymanie i piel?gnacje ñ okre?lon? w ß 1 ust. 2 pkt 4 PPU.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 160-456702
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wykonanie nasadze? drzew i krzewÛw, piel?gnacja i usuni?cie drzew w Parku Orderu U?miechu w ramach realizacji projektu pn.: "Partnerstwo na rzecz ochrony rÛ?norodno?ci biologicznej wojewÛdztwa opolski
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Park-M Poland Sp. z o.o.
Ville: Stary S?cz Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-340 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 521 651.58 PLN Offre la plus basse: 3 667 315.27 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 7 387 437.18 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Warto?? umowy - 3 667 315,27 z? brutto Szacunkowa warto?? netto zamÛwienia - 3 521 651.58
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505ñ590 ustawy Pzp).
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych ñ Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Wykonanie nasadze? drzew i krzewÛw, piel?gnacja i usuni?cie drzew w Parku Orderu U?miechu w ramach realizacji projektu pn.: "Partnerstwo na rzecz ochrony rÛ?norodno?ci biologicznej wojewÛdztwa opolski 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45112711 - Travaux d'aménagement paysager de parcs 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77300000 - Services horticoles 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts 
77313000 - Services d'entretien de parcs