Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 20/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-K?dzierzyn-Ko?le:Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil

2022/S 226-650148  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-K?dzierzyn-Ko?le: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil 2022/S 226-650148 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina K?dzierzyn-Ko?le, Urz?d Miasta, Wydzia? ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Piramowicza 32/417, III p.
Ville: K?dzierzyn-Ko?le Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 47-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Daniel Bul, Wydzia? ZamÛwie? Publicznych Urz?du Miasta K?dzierzyn-Ko?le,ul. Piramowicza 32,pok. 417, III p 47-200 K?dzierzyn-Ko?le Courriel: zp@kedzierzynkozle.pl TÈlÈphone: +48 774034450 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://kedzierzynkozle.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w K?dzierzynie-Ko?lu - III post?powanie NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.1.140.2022.RM
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Celem niniejszego zamÛwienia jest wykonanie us?ugi projektowej w postaci wykonania wielobran?owej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy/rozbudowy ul. 8 marca w K?dzierzynie-Ko?lu
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 165 583.85 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina K?dzierzyn-Ko?le
II.2.4) Description des prestations:
Celem niniejszego zamÛwienia jest wykonanie us?ugi projektowej w postaci wykonania wielobran?owej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy/rozbudowy ul. 8 marca w K?dzierzynie-Ko?lu, a obejmuj?cych w szczegÛlno?ci: 1) wykonanie opracowa? przedprojektowych: a) opracowania geodezyjne, b) dokumentacja geotechniczna (w razie konieczno?ci); 2) przygotowanie materia?Ûw do uzyskania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizacj? przedsi?wzi?cia, zwanej dalej Ñdecyzj? ?rodowiskow?î i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego przedmiotowej decyzji (w razie konieczno?ci); 3) przygotowanie materia?Ûw do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego przedmiotowej decyzji (w razie konieczno?ci); 4) przygotowanie niezb?dnych materia?Ûw do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej (zwan? dalej ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegÛlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drÛg publicznych w tym opracowanie: a) wielobran?owego projektu budowlanego z?o?ony z: a.1. projektu zagospodarowania dzia?ki lub terenu, a.2. projektu architektoniczno-budowlanego, a.3. projektu technicznego, a.4. zbioru wszystkich wymaganych przepisami prawa warunkÛw, uzgodnie?, opinii czy decyzji, zwanym dalej Ñdokumentami formalno-prawnymiî, a.5. informacji dotycz?cej bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia, b) projektu sta?ej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia z uwzgl?dnieniem realizacji inwestycji w etapach; c) pozosta?ych materia?Ûw wymaganych do wniosku o wydanie ZRID, d) kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawnej zwi?zanej z podzia?ami nieruchomo?ci oraz nabyciem nieruchomo?ci po?o?onych w liniach rozgraniczaj?cych nowego pasa i czasowym korzystaniem z nieruchomo?ci w zwi?zku z prowadzeniem robÛt na ich terenie, e) dokumentacji do odszkodowa? oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego decyzji ZRID; 5) przygotowanie niezb?dnych materia?Ûw (dla cz??ci nie obj?tej ZRID) do wydania decyzji o pozwolenie na budow? i uzyskanie tej decyzji w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego, w tym: a) wielobran?owego projektu budowlanego z?o?ony z: a.1. projektu zagospodarowania dzia?ki lub terenu, a.2. projektu architektoniczno-budowlanego, a.3. projektu technicznego, a.4. zbioru wszystkich wymaganych przepisami prawa warunkÛw, uzgodnie?, opinii czy decyzji, zwanym dalej Ñdokumentami formalno-prawnymiî, a.5. informacji dotycz?cej bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia, b) projektu sta?ej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem 6) przygotowanie dokumentacji do zg?oszenia robÛt niewymagaj?cych pozwolenia na budow? lub dla obiektÛw do rozbiÛrki poza liniami rozgraniczaj?cymi drog? (w razie konieczno?ci), 7) dostarczenie Zamawiaj?cemu kompletnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robÛt w podziale na etap I i II, w tym: a) projekty wykonawcze poszczegÛlnych bran?, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robÛt budowlanych dla ww. bran?, c) przedmiary robÛt dla ww. bran?, d) kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztÛw inwestycji, 8) stabilizacja granic pasa drogowego oraz przekazanie szkicu geodezyjnego po jej przeprowadzeniu. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?la m.in. za?. nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamÛwienia, Projektowane postanowienia umowy wraz z za??cznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego post?powania stanowi?ce integraln? cz??ci? SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminÛw cz?stkowych) / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie projektanta (bran?a drogowa) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 391 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
   1. Zamawiaj?cy na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp,
   2.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych.
   3.  Opracowania projektowe oraz czynno?ci sk?adaj?ce si? na przedmiot umowy maj? by? wykonane w terminie nie d?u?szym ni? 391 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
   4.  Podstawy wykluczenia z post?powania zosta?y okre?lone w dokumentach zamÛwienia.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zdolno?? techniczna lub zawodowa. Wykonawca wska?e osob? do realizacji niniejszego zamÛwienia publicznego 1 (jedn?) osob?, ktÛra b?dzie pe?ni? funkcj? Projektanta spe?niaj?ca nast?puj?ce warunki: posiadaj?c? uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej legitymuj?c? si? w okresie ostatnich 3 lat przed terminem sk?adania ofert do?wiadczeniem w zakresie wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/ rozbudowy drogi o d?ugo?ci nie mniejszej ni? 500 m, na ktÛr? to inwestycje Inwestor na rzecz ktÛrego wykonywana by?a us?uga, zdoby? decyzje pozwolenia na budow? lub decyzj? ZRID. Wskazane wy?ej uprawnienia powinny by? wydane na podstawie: a) rozporz?dzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub b) odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia w zakresie odpowiadaj?cym powy?szym wymaganiom, wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw. Ilekro? powy?ej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osÛb b?d?cych obywatelami krajÛw cz?onkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzj? w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamÛwienia ñ zgodnie z w?a?ciwymi przepisami, w szczegÛlno?ci: z ustaw? o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach cz?onkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 220) oraz Ustaw? z dnia 15 grudnia 2000r. o samorz?dach zawodowych architektÛw, in?ynierÛw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1117).
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
 
1.Warunki realizacji okre?laj? projektowane postanowienia umowy
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. SzczegÛ?owe zasady wprowadzania zmian okre?lone zosta?y w PPU.
   3.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   4.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie? o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 20/12/2022 Heure locale: 11:45
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 20/12/2022 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem Platformy, dzia?aj?cej pod adresem https://e-ProPublico.pl na karcie Oferty/Za??czniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, ktÛre jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. https://e-ProPublico.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykonawcy zwi?zani s? z?o?onymi ofertami do dnia 19.03.2023r.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505ñ590 ustawy Pzp).
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych ñ Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w K?dzierzynie-Ko?lu - III post?powanie 20/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil