Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 02/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-K?dzierzyn-Ko?le: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2020/S 147-361566  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-K?dzierzyn-Ko?le: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 2020/S 147-361566 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina K?dzierzyn-Ko?le, Urz?d Miasta, Wydzia Zamówie Publicznych Adresse postale: Piramowicza 32/417, III p.
Ville: K?dzierzyn-Ko?le Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 47-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Daniel Bul, Wydzia Zamówie Publicznych Urz?du Miasta K?dzierzyn-Ko?le, ul. Piramowicza 32, pok. 417, III p., 47-200 K?dzierzyn-Ko?le Courriel: zp@kedzierzynkozle.pl Téléphone: +48 774034450 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/,https://e-propublico.pl/ http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/,https://e-propublico.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://e-propublico.pl/ Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Krasickiego w K?dzierzynie-Ko?lu - II post?powanie Numéro de référence: ZP.271.1.84.2020.AP
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zakres zamówienia obejmuje: 1)opracowania przedprojektowe:opracowania geodez.,dokumentacja geotech.; 2)wariantowa koncepcja programowa drogi;3)materia?y do uzyskania ZRID, w tym:wielobran?owy projekt budowlany, w tym:1.zbiór wymaganych warunków, opinii, uzgodnie?, decyzji itp. (zwane dalej "dokumentami Formalno-prawnymi"),
   2.  informacja dotycz?ca bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia, b)projekt sta?ej organizacji ruchu, c)inne materia?y wymagane do wniosku o ZRID, d)dokumentacja geodezyjno-prawna, e)dokumentacja do odszkodowa?; 4)dokumentacja do zg?oszenia robót nie wymagaj?cych pozwolenia na budow lub dla obiektów do rozbiórki poza liniami rozgraniczaj?cymi drog (w razie konieczno?ci); 5)dokumentacja do przeprowadzenia procedury przetarg. na wykonanie robót, w tym: a)projekty wykonawcze poszczególnych bran?,b)przedmiary robót,c)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowl.,d)kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztów inwestycji; 6)szkice geodez.ze stablizacj pasa dr.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL524 Opolski
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zamówienia obejmuje: 1)opracowania przedprojektowe:opracowania geodez.,dokumentacja geotech.; 2)wariantowa koncepcja programowa drogi;3)materia?y do uzyskania ZRID, w tym:wielobran?owy projekt budowlany, w tym:1.zbiór wymaganych warunków, opinii, uzgodnie?, decyzji itp. (zwane dalej "dokumentami Formalno-prawnymi"),
   2.  informacja dotycz?ca bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia, b)projekt sta?ej organizacji ruchu, c)inne materia?y wymagane do wniosku o ZRID, d)dokumentacja geodezyjno-prawna, e)dokumentacja do odszkodowa?; 4)dokumentacja do zg?oszenia robót nie wymagaj?cych pozwolenia na budow lub dla obiektów do rozbiórki poza liniami rozgraniczaj?cymi drog (w razie konieczno?ci); 5)dokumentacja do przeprowadzenia procedury przetarg. na wykonanie robót, w tym: a)projekty wykonawcze poszczególnych bran?,b)przedmiary robót,c)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowl.,d)kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztów inwestycji; 6)szkice geodez.ze stablizacja pasa dr.
   3.  Wymóg zatrudnienia na umow o prac?. Zamawiaj?cy informuje, i nie stawia wymogu okre?lonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, polegaj?cego na tym,?e osoby zaanga?owane w realizacj zamówienia by?y zatrudnione na umowie o prac na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. u Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z pó?n. zm).
   4.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?la m.in. cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy wraz z za??cznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiaj?cego stanowi?ce integraln cz??ci SIWZ.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Termin wykonania (oceniana suma terminów cz?stkowych) / Pondération: 30 Critčre de qualité - Nom: Do?wiadczenie projektanta bran?y drogowej / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 486 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Wykonawcy zwi?zani s z?o?onymi ofertami przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczynasi?wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. "procedury odwróconej" zgodnie z dyspozycj art. 24aa ust.1ustawy Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
   1. 1. nie podlegaj wykluczeniu;
   1. 2. spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego w - pkt III.1.3 og?oszenia.
   2.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawc?, wobec któregozaistniej przes?anki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiaj?cy wykluczy na podstawieart. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.
   3.  Wraz z ofert na platformie zobowi?zany jest z?o?y?: 1) aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie (JEDZ) stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawcanie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiegodokumentu zamówienia, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego wrozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" lub "JEDZ". Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y jednolitydokument w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego (wzór stanowi za??cznik nr 2 IDW). JEDZ nale?ysporz?dzi?, w postaci elektronicznej i opatrzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 2) zobowi?zanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów); 3) pe?nomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, lub inne pe?nomocnictwaje?eli zasady reprezentacji nie wynikaj jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego).
   4.  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (platformie) informacji, o którejmowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci albo brakuprzynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowiza??cznik nr 4 do IDW). Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynale?no?ci dotej samej grupy kapita?owej, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nieprowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
   1.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniondo z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadczelub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do z?o?eninast?puj?cych dokumentów: W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy,wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w Ustawie z 12.1.1991 o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716); 5) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostateczne j decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 7) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) w ust. 1 pkt 1 - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcze?niej ni?6miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Cd. informacji o dokumentach. b) ust. 1 pkt 2, 3, 5 - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert;nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 2) Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?ce j miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany wpkt ust.1 pkt 1, sk?ada dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 14ib21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentów, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby.
   3.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowi?zany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 z zastrze?eniem ust.
   2. 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do z?o?enia nast?puj?cych dokumentów: W zakresie warunków udzia?u w post?powaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego,a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami- zakresie niezb?dnym do wykazania spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu (wzór stanowi za??cznik nr 6do IDW).
   2.  Wykonawca wska?e osoby do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, które spe?niaj nast?puj?ce warunki:minimum jedn osob do wykonania zamówienia, która b?dzie pe?ni funkcj projektanta bran?y drogowej spe?niaj?c nast?puj?ce warunki: 1) posiadaj?c uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.doprojektowania w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze?; 2) legitymuj?c si w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert do?wiadczeniem w zakresie wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy drogi o d?ugo?ci nie mniejszej ni 100 mb w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wskazane powy?ej uprawnienia powinny by wydane na podstawie: a. rozporz?dzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 wrze?nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), lub b. odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia w zakresie odpowiadaj?cym powy?szym wymaganiom, wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów. Ilekro powy?ej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób b?d?cych obywatelami krajów cz?onkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzj w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z w?a?ciwymi przepisami, w szczególno?ci: z Ustaw o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach cz?onkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.z2016, poz. 65) oraz Ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architektów, in?ynierów budownictwa (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 1946 z pó?n. zm.).
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative ŕ la profession
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Warunki realizacji okre?la cz?? II SIWZ - istotne postanowienia umowy.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmian postanowie umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zosta?y wskazane w istotnych postanowieniach umowy cz?? II SIWZ istotne postanowienia umowy.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 119-289587
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 02/09/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 02/09/2020 Heure locale: 11:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy, dzia?aj?cej pod adresem (https://e-propublico.pl/) na karcieoferty/za??czniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem https://e-propublico.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
W niniejszym post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu platformy on-line (dalej platforma) dzia?aj?cej pod adresem (https://e-propublico.pl/).
   2.  Wykonawcy zwi?zani s z?o?onymi ofertami przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3.  Okres gwarancji wynosi min. 60 miesi?cy, licz?c od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiaj?cego za nale?ycie wykonane - protokó ostatecznego odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
   4.  Wadium. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 1 500 PLN (s?ownie: tysi?c pi??setz?otych00/100 PLN). Formy oraz zasady wniesienia wadium zosta?y szczegó?owo opisane w IDW.
   5.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków, które mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w instrukcji dla Wykonawców dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   6.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta zosta?a w pkt 20.2 IDW. https://e-propublico.pl/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   6. 1. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni -je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   6. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   6. 1 i
   6. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   9.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy Dzia?u VI ustawy Pzp. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 11. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil