Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-K?dzierzyn-Ko?le: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 129-317137  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Attribution de marché sans publication préalable Pologne-K?dzierzyn-Ko?le: Services liés aux déchets et aux ordures 2020/S 129-317137 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zwi?zek Mi?dzygminny "Czysty Region" Adresse postale: ul. Szkolna 15 Ville: K?dzierzyn-Ko?le Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 47-225 Pays: Pologne Point(s) de contact: El?bieta Masternak-Huczek Courriel: e.masternak@czystyregion.pl Téléphone: +48 774461190 Fax: +48 774459314 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.czystyregion.bip-e.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.czystyregion.bip-e.pl http://www.czystyregion.bip-e.pl http://www.czystyregion.bip-e.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbiór odpadów komunalnych pochodz?cych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu zwi?zku mi?dzygminnego "Czysty Region" w obr?bie sektora 8 - Polska Cerekiew Numéro de référence: GO.271.5.2020.EM
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 1)odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci, na których zamieszkuj mieszka?cy (nieruchomo?ci zamieszka?e); 2) odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci, które w cz??ci stanowi nieruchomo?ci, na których zamieszkuj mieszka?cy, a w cz??ci nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj mieszka?cy (nieruchomo?ci mieszane); 3) wyposa?enie nieruchomo?ci, o których mowa w punktach 1-2 w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w ilo?ci i pojemno?ci zgodnej z obowi?zuj?cym na terenie zwi?zku regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Zwi?zku Mi?dzygminnego "Czysty Region", za wyj?tkiem pojemników do selektywnej zbiórki popio?u; 4) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porz?dkowym i technicznym, za wyj?tkiem pojemników do selektywnej zbiórki popio?u.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 413 360.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'exécution:
Gmina Polska Cerekiew, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
 1)odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci, na których zamieszkuj mieszka?cy (nieruchomo?ci zamieszka?e); 2) odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci, które w cz??ci stanowi nieruchomo?ci, na których zamieszkuj mieszka?cy, a w cz??ci nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj mieszka?cy (nieruchomo?ci mieszane); 3) wyposa?enie nieruchomo?ci, o których mowa w punktach 1-2 w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w ilo?ci i pojemno?ci zgodnej z obowi?zuj?cym na terenie zwi?zku regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Zwi?zku Mi?dzygminnego "Czysty Region", za wyj?tkiem pojemników do selektywnej zbiórki popio?u; 4) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porz?dkowym i technicznym, za wyj?tkiem pojemników do selektywnej zbiórki popio?u; 5) zapewnienie jednego mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych dla mieszka?ców sektora, zwanego dalej MPSZOK spe?niaj?cego warunki okre?lone w rozdziale VI punkt 12 SOPZ, a tak?e prowadzeni zbiórek akcyjnych wybranych frakcji odpadów okre?lonych w SOPZ; 6) odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych ni niebezpieczne takich jak: przeterminowanych leków, chemikaliów, baterii i akumulatorów, zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, opon; 7) szczegó?owo wielko? i zakres zamówienia okre?lono w za??czniku do informacji o zamiarze zawarcia umowy - szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Uzasadnienie faktyczne: Na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówie publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020) wprowadzono do ustawy - Prawo zamówie publicznych przepis art. 67 ust. 1 pkt 12, którym wdro?ono do prawa polskiego regulacje art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., umo?liwiaj?ce bezprzetargowe powierzenie wykonania us?ug, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewn?trznego, tj. udzielanie zamówie wewn?trznych (in house) pomi?dzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej r?ki. Art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z pó?n. zm.) nak?ada na gmin - a w zwi?zku z tym na Zamawiaj?cego - zadanie publiczne w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszka?ców. Wykonanie tego zadania sprawia, ?e Zamawiaj?cy staje si posiadaczem odpadów - nie w ramach dzia?alno?ci gospodarczej, ale w ramach wykonywanych zada publicznych. Jako posiadacz odpadów ma obowi?zek powierzy owe odpady podmiotowi spe?niaj?cemu przewidziane prawem warunki, co wynika z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z pó?n. zm.). Maj?c na uwadze powy?sze regulacje mo?liwe jest powierzenie wykonywania zadania zagospodarowania odpadów komunalnych przez Czysty Region spó?ka z o.o. poniewa spe?nione s wszystkie wymagane art. 67 ust. 1 pkt 12 warunki: 1) Zwi?zek Mi?dzygminny "Czysty Region" jako jedyny wspólnik, sprawuje nad spó?k Czysty Region Spó?ka z o.o. kontrol?, odpowiadaj?c kontroli sprawowanej nad w?asnymi jednostkami, polegaj?c na dominuj?cym wp?ywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania sprawami tej spó?ki; 2) ponad 90 % dzia?alno?ci spó?ki Czysty Region Spó?ka z o.o. dotyczy wykonywania zada powierzonych przez Zwi?zek Mi?dzygminny Czysty Region; ze wzgl?du na to, ?e w poprzednim okresie dzia?alno? obj?t przedmiotem zamówienia prowadzi?a inna spó?ka, która wskutek po??czenia wesz?a w sk?ad spó?ki Czysty Region Sp. z o.o., przed po??czeniem owej dzia?alno?ci nieprowadz?cej, dane dotycz?ce dzia?alno?ci spó?ki Czysty Region Sp. z o. o. s nieadekwatne dla oceny spe?nienia wymaga z art. 67 ust. 1 ustawy. Ze wzgl?du na powy?sze, relewantny dla oceny dopuszczalno?ci udzielenia zamówienia z wolnej r?ki procent dzia?alno?ci zosta ustalony za pomoc wiarygodnych prognoz handlowych; 3) w spó?ce Czysty Region Spó?ka z o.o. nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego. Uzasadnienie prawne: Podstawa prawna: art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z pó?n. zm) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z pó?n. zm.) w zw. z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z pó?n. zm.) minach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z pó?n. zm.).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Odbiór odpadów komunalnych pochodz?cych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu zwi?zku mi?dzygminnego "Czysty Region" w obr?bie sektora 8 - Polska Cerekiew
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Czysty Region Spó?ka z o.o.
Adresse postale: ul. Naftowa 7 Ville: K?dzierzyn-Ko?le Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 47-230 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 413 360.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Tryb rozpatrywania odwo?a oraz sposób wniesienia skargi do s?du okre?la dzia VI - ?rodki ochrony prawnej ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures