Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 19/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-K?dzierzyn-Ko?le:Services de ramassage de linge

2022/S 226-650082  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-K?dzierzyn-Ko?le: Services de ramassage de linge 2022/S 226-650082 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny ZespÛ? Opieki Zdrowotnej K?dzierzyn-Ko?le Adresse postale: ul. 24 Kwietnia 5 Ville: K?dzierzyn-Ko?le Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 47-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: El?bieta Kozio? Courriel: przetargi@e-szpital.eu TÈlÈphone: +48 774062566 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.e-szpital.eu
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug pralniczych wraz z wynajmem bielizny oraz wdro?eniem systemu automatyzacji odczytu danych dla SP ZOZ w K?dzierzynie-Ko?lu NumÈro de rÈfÈrence: AZ-P.2022.39
II.1.2) Code CPV principal 98311000 Services de ramassage de linge
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug pralniczych wraz z wynajmem bielizny oraz wdro?eniem systemu automatyzacji odczytu danych tj. technologii pozwalaj?cej identyfikowa? asortyment za pomoc? danych przesy?anych za po?rednictwem fal radiowych. Zakres okre?lono w pkt
   3. 3 SWZ. Procesy prania z dezynfekcj? bielizny u?ywanej u Zamawiaj?cego przeprowadza si? zgodnie z norm? EN-14065 ÑTekstylia. Tekstylia poddawane obrÛbce w pralni. System kontroli ska?enia mikrobiologicznegoî.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 2 130 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 98311000 Services de ramassage de linge 98315000 Services de repassage 98393000 Services de confection sur mesure
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL5 Makroregion po?udniowo-zachodni Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Samodzielny Publiczny ZespÛ? Opieki Zdrowotnej w K?dzierzynie-Ko?lu, ul. Roosevelta 2
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego: a) us?ugi w zakresie prania, prasowania, czyszczenia na sucho, dezynfekcji, bielizny po?cielowej b?d?cej w?asno?ci? Zamawiaj?cego oraz bielizny po?cielowej dzier?awionej, b) wdro?enie i najem systemu automatyzacji odczytu danych RFID UHF, c) pranie i dzier?awa odzie?y operacyjnej i anestezjologicznej (ubrania), d) pranie bielizny fasonowej, kocÛw, kurtek, zas?on, firan, materacy, poduszek, ko?der, odzie?y ochronnej itp. e) transport bielizny szpitalnej wraz z za?adunkiem i roz?adunkiem. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarto w za?. 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 2 130 000.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez wykonawc? lub podwykonawc? osÛb wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji zamÛwienia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposÛb okre?lony, w rozumieniu przepisÛw Kodeksu Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pÛ?n. zm) - wg pkt 24.1 SWZ.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, ktÛre zostan? wprowadzone do tre?ci umowy, okre?lone zosta?y w za??czniku nr 8 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/12/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 3 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/12/2022 Heure locale: 09:05 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
24 m-ce
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Jak w rozdz. XXII SWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 ?wiadczenie us?ug pralniczych wraz z wynajmem bielizny oraz wdro?eniem systemu automatyzacji odczytu danych dla SP ZOZ w K?dzierzynie-Ko?lu 19/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
98311000 - Services de ramassage de linge 
98315000 - Services de repassage 
98393000 - Services de confection sur mesure