Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution directe
Type de document : Avis de pré-information
POLOGNE
appel-offre

Pologne-K?dzierzyn-Ko?le: Services de transport routier

2022/S 52-136512  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-K?dzierzyn-Ko?le: Services de transport routier 2022/S 052-136512 Avis de prÈinformation relatif un contrat de service public
 
 
Section I: AutoritÈ compÈtente
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina K?dzierzyn-Ko?le, Urz?d Miasta, Wydzia? ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Grzegorza Piramowicza 32 Ville: K?dzierzyn-Ko?le Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 47-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maciej Bar? - Wydzia? Dzia?alno?ci Gospodarczej Urz?du Miasta K?dzierzyn-Ko?le,ul. Piramowicza 32, 47-200 K?dzierzyn-Ko?le Courriel: zp@kedzierzynkozle.pl TÈlÈphone: +48 774034450 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.kedzierzynkozle.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://e-propublico.pl/
I.2) Attribution de contrat pour le compte d'autres autoritÈs compÈtentes
I.3) Communication Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type d'autoritÈ compÈtente AutoritÈ rÈgionale ou locale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu drogowego NumÈro de rÈfÈrence: DG.271.1.2022
II.1.2) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
II.1.3) Type de marchÈ Services Domaines couverts par les services publics de transport:
Services de transport par autobus (urbain/rÈgional)
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Gmina K?dzierzyn-Ko?le; ewentualnie o?cienne gminy.
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy K?dzierzyn-Ko?le oraz gmin cz?onkÛw porozumie? mi?dzygminnych zawartych z Gmin? K?dzierzyn-Ko?le w zakresie organizacji publicznego transportu zborowego (na dzie? publikacji og?oszenia porozumienia zawar?a gmina Bierawa). ZamÛwienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osÛb na sieci komunikacji miejskiej. Szacunkowa warto?? umowy wynosi 120 000,00 z?otych (s?ownie: sto dwadzie?cia milionÛw z?otych) (nature et quantitÈ des services ou indication des besoins et des exigences)
II.2.7) Date de commencement prÈvue et durÈe du marchÈ DÈbut: 28/09/2022 DurÈe en mois: 120
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Type de procÈdure Attributions directes un opÈrateur interne (article 5, paragraphe 2, du rËglement (CE) n 1370/2007)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Informations complÈmentaires:
W ?wietle art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 pa?dziernika 2010 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1371, ze zm.) o publicznym transporcie zbiorowym, ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywane b?dzie przez podmiot wewn?trzny, w rozumieniu rozporz?dzenia (WE) nr 1370/2007. Termin obowi?zywania przysz?ej umowy to 10 lat (planuje si? okres od 28 wrze?nia 2023 do 27 wrze?nia 2033). Podmiot wewn?trzny, z ktÛrym zawarta zostanie umowa o ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego to Miejski Zak?ad Komunikacji w K?dzierzynie-Ko?lu Sp. z o.o. Miejsce zamieszczenia niniejszego og?oszenia: 1) Dziennik Urz?dowy Unii Europejskiej 2) Biuletyn Informacji Publicznej (strona internetowa: bip.kedzierzynkozle.pl) 3) Tablica informacyjna Urz?du Miasta, 4) Strona internetowa organizatora - www.kedzierzynkozle.pl W ?wietle wy?ej powo?anej ustawy zastrzega si? mo?liwo?? zmian powy?szych informacji. www.kedzierzynkozle.pl
VI.4) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-K?dzierzyn-Ko?le: Services de transport routierType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis de prÈinformation sans mise en concurrenceType de procÈdure: Attribution directeType de marchÈ: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier