Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-S?dziszów Ma?opolski: Services de transport des ordures ménagères

2020/S 124-304746  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Procédure négociée sans mise en concurrence Pologne-S?dziszów Ma?opolski: Services de transport des ordures ménagères 2020/S 124-304746 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina S?dziszów Ma?opolski Adresse postale: ul. Rynek 1 Ville: S?dziszów Ma?opolski Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 39-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Kubacka Courriel: m.kubacka@sedziszow-mlp.pl Téléphone: +48 177453639 Fax: +48 172216313 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.sedziszow-mlp.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/sedziszowmalopolski http://www.bip.sedziszow-mlp.pl https://platformazakupowa.pl/sedziszowmalopolski
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbiór i zagospodar. odpadów komun. powsta?ych i zebranych na wszystkich nieruchom., na których zamieszk. mieszka?cy, po?o?onych w granicach admin. gminy S?dziszów Ma?opolski w okresie 11.7.2020-31.7.2020 Numéro de référence: PPiZP.271.12.2020
II.1.2) Code CPV principal 90512000 Services de transport des ordures ménagères
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powsta?ych i zebranych na wszystkich nieruchomo?ciach, na których zamieszkuj mieszka?cy, po?o?onych w granicach administracyjnych gminy S?dziszów Ma?opolski w okresie od dnia 11 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 805 370.37 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90533000 Services de gestion de décharges 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères 90512000 Services de transport des ordures ménagères
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exécution:
Teren gminy S?dziszów Ma?opolski, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powsta?ych i zebranych na wszystkich nieruchomo?ciach, na których zamieszkuj mieszka?cy, po?o?onych w granicach administracyjnych gminy S?dziszów Ma?opolski w okresie od dnia 11 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.
   2.  System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstaj?cych w tzw. nieruchomo?ciach niezamieszka?ych (szko?y, firmy, hotele, szpitale, itp.).
   3.  Obecnie system odbierania odpadów komunalnych obejmuje frakcje okre?lone w Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku w gminie S?dziszów Ma?opolski przyj?tym uchwa? nr VII/91/19 Rady Miejskiej w S?dziszowie Ma?opolskim z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku w gminie S?dziszów Ma?opolski.
   4.  W okresie realizacji umowy szacuje si nast?puj?ce ilo?ci odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania: - zmieszanych (niesegregowanych) - ok. 170 Mg, - selektywnie zbieranych odpadów komunalnych - ok. 80 Mg.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej r?ki (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 zwanej dalej "ustaw Pzp") o warto?ci przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Post?powanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej r?ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych. Zamawiaj?cy udziela zamówienia z wolnej r?ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych, tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst., dotychczasowemu wykonawcy us?ug lub robót budowlanych, zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug lub robót budowlanych, je?eli takie zamówienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci; pierwotne post?powanie o udzielenie zamówienia w ramach zadania pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powsta?ych i zebranych na wszystkich nieruchomo?ciach, na których zamieszkuj mieszka?cy, po?o?onych w granicach administracyjnych gminy S?dziszów Ma?opolski" zosta?o wszcz?te w dniu 9 pa?dziernika 2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego dla warto?ci zamówienia powy?ej kwot okre?lonych w przepisach wydanych, na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. W og?oszeniu o zamówieniu opublikowanym w dniu 9 pa?dziernika 2019 r. w Dz.U. UE pod nr 2019/S 195-474211 oraz w SIWZ zamawiaj?cy przewidzia mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug zwi?zanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysoko?ci do 400 000 PLN. Warto? przewidywanego zamówienia z wolnej r?ki zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamówienia podstawowego, która wynosi 1 805 370,37 PLN netto (w tym 370 370,37 PLN przewidziane na zamówienie udzielane z wolnej r?ki). Zamówienie w ramach przedmiotowego post?powania zosta?o udzielone w dniu 9 grudnia 2019 r. Umowa zawarta zosta?a na okres od
   1. 1.2020 do 30.6.2020 z wykonawc - konsorcjum firm, lider: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. 3 Maja 11, 39-120 S?dziszów Ma?opolski, POLSKA. Przedmiot zamówienia udzielanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 jest zgodny z przedmiotem zamówienia podst. i polega na odebraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gminy S?dziszów Ma?opolski. Zamawiaj?cy planowa og?osi przetarg na przedmiotowe zadanie w III 2020 r. na okres
   1. 7.2020-31.7.2020. Ten fakt potwierdza Plan post?powa o udzielenie zamówie Urz?du Miejskiego w S?dziszowie Ma?opolskim 2020 r., upubliczniony w dniu 19 lutego 2020 r. na stronie: (bip.sedziszow-mlp.pl). Wszcz?cie przedmiotowego post?powania zale?ne by?o od dostosowania Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku w gminie S?dziszów Ma?opolski oraz uchwa?y w sprawie ustalenia szczegó?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadów(...).Z uwagi na og?oszenie na terenie kraju stanu zagro?enia epidemicznego, zadecydowano o odwo?aniu obrad sesji Rady Miejskiej. Wszcz?cie post?p. w trybie zamówienia z wolnej r?ki wynika z konieczno?ci zachowania ci?g?o?ci odbioru odpadów od mieszka?ców gminy S?dziszów Ma?opolski w czasie od dnia 11 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r., tj. po wyga?ni?ciu aktualnej umowy wraz z aneksem obowi?zuj?cych w I pó?roczu 2020 r. 2019/S 195-474211
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
26/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Adresse postale: ul. 3 Maja 11 Ville: S?dziszów Ma?opolski Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 39-120 Pays: Pologne Adresse internet: www.pgkim-sedziszow.pl www.pgkim-sedziszow.pl
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Dezako sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 30 Ville: D?bica Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 39-200 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 805 370.37 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamówienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp - odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposób i w terminach okre?lonych w ustawie. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. dziale VI przys?uguj wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli korzystano ze ?rodków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie 15 dni - je?eli korzystano z innych ?rodków.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges