01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-S?dzisz█w: Installation solaire

2019/S 5-006513 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/01/2019 S5  - - Fournitures - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-S?dzisz█w: Installation solaire 2019/S 005-006513 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gmina S?dzisz█w ul. Dworcowa 20 S?dzisz█w 28-340 Pologne Point(s) de contact: Anna Grzybowska T╚l╚phone: +48 413811127 Courriel: um@sedziszow.pl Fax: +48 413811131 Code NUTS: PL722 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://sedziszow.pl/ http://sedziszow.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Instalacja system█w odnawialnych ?r█de energii na terenie Gminy S?dzisz█w Num╚ro de r╚f╚rence: RDG.GE.271.3.2018
II.1.2) Code CPV principal 09332000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektor█w s?onecznych na budynkach prywatnych na terenie miasta i gminy S?dzisz█w.
   2.  Zam█wienie jest realizowane w ramach projektu pn.
:
ĐInstalacja system█w odnawialnych ?r█de energii na terenie Gminy S?dzisz█wţ wsp█?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020 O 3 ĐEfektywna i zielona energiaţ Dzia?anie
   3. 1 ĐWytwarzanie i dystrybucja energii pochodz?cej ze ?r█de odnawialnychţ.
   3.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych z podzia?em na dwie nast?puj?ce cz??ci: 1) cz?? nr 1 - ĐInstalacja system█w odnawialnych ?r█de energii na terenie Gminy S?dzisz█w - dostawa i monta instalacji fotowoltaicznychţ. 2) cz?? nr 2 - ĐInstalacja system█w odnawialnych ?r█de energii na terenie Gminy S?dzisz█w - dostawa i monta instalacji kolektor█w s?onecznychţ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 943 159.44 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Instalacja system█w odnawialnych ?r█de energii na terenie Gminy S?dzisz█w - dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331200 45261215 45300000 45310000 45315600
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina S?dzisz█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa i monta 220 instalacji fotowoltaicznych o ??cznej mocy 806,00 kWp, z czego: ˇ 23 instalacje o mocy min. 2 kWp, ˇ 90 instalacji o mocy min. 3 kWp, ˇ 61 instalacji o mocy min. 4 kWp, ˇ 30 instalacji o mocy min. 5 kWp, ˇ 16 instalacji o mocy min. 6 kWp.
   2.  Zakres przedmiotowego zam█wienia obejmuje m.in.: 1) Opracowanie dokumentacji technicznej dla monta?u i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych dla budynk█w mieszkalnych. Dokumentacja projektowa musi odzwierciedla za?o?enia wska?nik█w projektu. 2) Przed sporz?dzeniem dokumentacji Wykonawca (Zamawiaj?cy udost?pni Wykonawcy, projekty koncepcyjne wykonane u mieszka?c█w z zaplanowanym typem instalacji): ˇ przeprowadzi wizj nieruchomo?ci, ˇ oceni uwarunkowania techniczne dla ka?dej lokalizacji instalacji fotowoltaicznych, ˇ przed?o?y Zamawiaj?cemu do akceptacji zaproponowane rozwi?zania techniczne wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi, ˇ ustali lokalizacj instalacji fotowoltaicznych wraz z miejscem w??czenia do wewn?trznej instalacji elektrycznej, ˇ uzyska akceptacj w?a?ciciela nieruchomo?ci w zakresie lokalizacji monta?u przedmiotowych instalacji, ˇ pozyska szczeg█?owe informacje od w?a?ciciela nieruchomo?ci niezb?dne do prawid?owego zaprojektowania dokumentacji. 3) W ramach zam█wienia Wykonawca jest zobowi?zany uzyska w imieniu Zamawiaj?cego (je?eli b?d konieczne) wszystkie niezb?dne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie s?u??ce prawid?owemu sporz?dzeniu dokumentacji. 4) Wykonanie prac polegaj?cych na monta?u instalacji fotowoltaicznych. 5) Uruchomienie techniczne pod??czonych instalacji, sporz?dzenie wniosk█w wraz z za??cznikami dotycz?cych zg?oszenia instalacji fotowoltaicznych oraz zg?oszenie operatorowi sieci dystrybucyjnej wpi?cia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej w imieniu Zamawiaj?cego i U?ytkownika. 6) Instalacje musz zosta wyposa?one w liczniki: ˇ dla instalacji fotowoltaicznych licznik umo?liwiaj?cy gromadzenie i lokaln prezentacj danych o ilo?ci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz pod??czenie modu?u komunikacyjnego do przesy?ania danych. 7) W ramach dzia?a promocyjnych: ˇ Wykonanie Plakietek Informacyjnych (naklejek), kt█re nale?y naklei na ka?dej instalacji fotowoltaicznej na skrzynce inwertera lub w innym miejscu widocznym przed dokonaniem odbioru danej instalacji przez Zamawiaj?cego, ˇ Wykonanie i zamontowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego tablicy informacyjno-pami?tkowej zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji w ramach program█w RPOW 2014-2020. 8) Wykonanie dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej na no?niku elektronicznym pendrive, dla ka?dego adresu folder fotografii musi zawiera rzut na panele, instalacj wewn?trzn (inwerter z widocznymi plakietkami).
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty zosta w nast?puj?cych dokumentach: a) wzorze umowy - stanowi?cej Za??cznik nr 7a do SIWZ, b) opisie przedmiotu zam█wienia - stanowi?cym Za??cznik nr 8a do SIWZ.
   4.  Je?eli Wykonawca stwierdzi, ?e u?yte w SIWZ i w za??cznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenosz?ce na normy europejskie lub normy mi?dzynarodowe mog wskazywa na producent█w produkt█w lub ?r█d?a ich pochodzenia to oznacza, ?e maj takie znaczenie, ?e parametry techniczne tak wskazanych produkt█w okre?laj wymagane przez Zamawiaj?cego minimalne oczekiwania co do jako?ci produkt█w, kt█re maj by u?yte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produkt█w r█wnowa?nych, przez kt█re rozumie si takie, kt█re posiadaj parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w za??cznikach do SIWZ, r█wnie dopuszcza si wykazanie normami r█wnowa?nymi w stosunku do tych wskazanych w opisie przedmiotu zam█wienia. Na Wykonawcy spoczywa ci??ar wskazania Đr█wnowa?no?ciţ.
   5.  Termin wykonania zam█wienia do dnia 30.9.2019 r., przy czym co najmniej 12 szt. kompletnych instalacji fotowoltaicznych nale?y wykona do dnia 30.11.2018 r.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii na wezwanie / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPSW.03.01.00-26-0020/17-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie jest realizowane w ramach projektu pn.: Instalacja system█w odnawialnych ?r█de energii na terenie Gminy S?dzisz█w wsp█?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020 O 3 Efektywna i zielona energia Dzia?anie
   3. 1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodz?cej ze ?r█de odnawialnych.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Instalacja system█w odnawialnych ?r█de energii na terenie Gminy S?dzisz█w - dostawa i monta instalacji kolektor█w s?onecznych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331100 45261215 45300000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL722 Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina S?dzisz█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem jest dostawa i monta 135 instalacji kolektor█w s?onecznych o ??cznej mocy cieplnej 474,60 kW, z czego: ˇ 70 instalacji o mocy min. 2,8 kW (2 kolektory/instalacja, zbiornik o pojemno?ci 200 l), ˇ 61 instalacji o mocy min. 4,2 kW (3 kolektory/instalacja, zbiornik o pojemno?ci 300 l), ˇ 4 instalacje o mocy min. 5,6 kW (4 kolektory/instalacja, zbiornik o pojemno?ci 400 l).
   2.  Zakres przedmiotowego zam█wienia obejmuje m.in.: 1) Opracowanie dokumentacji technicznej dla monta?u i uruchomienia instalacji kolektor█w s?onecznych dla budynk█w mieszkalnych. Dokumentacja projektowa musi odzwierciedla za?o?enia wska?nik█w projektu. 2) Przed sporz?dzeniem dokumentacji Wykonawca (Zamawiaj?cy udost?pni Wykonawcy, projekty koncepcyjne wykonane u mieszka?c█w z zaplanowanym typem instalacji): ˇ przeprowadzi wizj nieruchomo?ci, ˇ oceni uwarunkowania techniczne dla ka?dej lokalizacji instalacji kolektor█w s?onecznych, ˇ przed?o?y Zamawiaj?cemu do akceptacji zaproponowane rozwi?zania techniczne wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi, ˇ ustali lokalizacj instalacji kolektor█w s?onecznych wraz z miejscem w??czenia do wewn?trznych instalacji wodnej budynku, ˇ uzyska akceptacj w?a?ciciela nieruchomo?ci w zakresie lokalizacji monta?u przedmiotowych instalacji, ˇ pozyska szczeg█?owe informacje od w?a?ciciela nieruchomo?ci niezb?dne do prawid?owego zaprojektowania dokumentacji. 3) W ramach zam█wienia Wykonawca jest zobowi?zany uzyska w imieniu Zamawiaj?cego (je?eli b?d konieczne) wszystkie niezb?dne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie s?u??ce prawid?owemu sporz?dzeniu dokumentacji. 4) Wykonanie prac polegaj?cych na monta?u instalacji kolektor█w s?onecznych. 5) Instalacje musz zosta wyposa?one w licznik ciep?a montowany w obiegu kolektor█w umo?liwiaj?cy prezentacj danych dotycz?cych wyprodukowanej/produkowanej energii. 6) W ramach dzia?a promocyjnych: ˇ wykonanie Plakietek Informacyjnych (naklejek), kt█re nale?y naklei na ka?dej instalacji kolektor█w s?onecznych na zbiorniku lub zespole pompowym przed dokonaniem odbioru danej instalacji przez Zamawiaj?cego. 7) Wykonanie dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej na no?niku elektronicznym pendrive, dla ka?dego adresu folder fotografii musi zawiera rzut na panele, instalacj wewn?trzn (grupa pompowa, zbiornik z widocznymi plakietkami).
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty zosta w nast?puj?cych dokumentach: a) wzorze umowy - stanowi?cej Za??cznik nr 7b do SIWZ, b) opisie przedmiotu zam█wienia - stanowi?cym Za??cznik nr 8b do SIWZ.
   4.  Je?eli Wykonawca stwierdzi, ?e u?yte w SIWZ i w za??cznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenosz?ce na normy europejskie lub normy mi?dzynarodowe mog wskazywa na producent█w produkt█w lub ?r█d?a ich pochodzenia to oznacza, ?e maj takie znaczenie, ?e parametry techniczne tak wskazanych produkt█w okre?laj wymagane przez Zamawiaj?cego minimalne oczekiwania co do jako?ci produkt█w, kt█re maj by u?yte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produkt█w r█wnowa?nych, przez kt█re rozumie si takie, kt█re posiadaj parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w za??cznikach do SIWZ, r█wnie dopuszcza si wykazanie normami r█wnowa?nymi w stosunku do tych wskazanych w opisie przedmiotu zam█wienia. Na Wykonawcy spoczywa ci??ar wskazaniaĐr█wnowa?no?ciţ.
   5.  Termin wykonania zam█wienia do dnia 30.9.2019 r., przy czym co najmniej 8 szt. kompletnych instalacji kolektor█w s?onecznych nale?y wykona do dnia 30.11.2018 r.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii na wezwanie / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPSW.03.01.00-26-0020/17-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie jest realizowane w ramach projektu pn.: Instalacja system█w odnawialnych ?r█de energii na terenie Gminy S?dzisz█w wsp█?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020 O 3 Efektywna i zielona energia Dzia?anie
   3. 1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodz?cej ze ?r█de odnawialnych.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2018/S 153-350519
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
Instalacja system█w odnawialnych ?r█de energii na terenie Gminy S?dzisz█w - dostawa i monta instalacji kolektor█w s?onecznych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Flexipower Group Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Majora Hubala 157 Wola Zaradzy?ska 95-054 Pologne T╚l╚phone: +48 422260453 Courriel: przetargi@flexipowergroup.pl Code NUTS: PL712
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 255 273.19 PLN Offre la plus basse: 1 301 850.00 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 1 334 426.00 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
09331100 - Capteurs solaires pour la production de chaleur 
09331200 - Modules solaires photovolta´ques 
09332000 - Installation solaire 
45261215 - Travaux de couverture de panneaux solaires 
45300000 - Travaux d'Úquipement du bÔtiment 
45310000 - Travaux d'Úquipement Úlectrique 
45315600 - Installations basse tension