Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 14/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-K?ecko:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2022/S 226-649954  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-K?ecko: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2022/S 226-649954 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina K?ecko NumÈro national d'identification: REGON 631259465 Adresse postale: Dworcowa 14 Ville: K?ecko Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 62-270 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Fr?ckowiak Courriel: przetargi@klecko.pl TÈlÈphone: +48 614270125-301 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.klecko.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.klecko.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy K?ecko w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. NumÈro de rÈfÈrence: RFZ.271.13.2022
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Rodzaj zamÛwienia: us?uga.
   2.  Przedmiotem zamÛwienia jest zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych i nieruchomo?ci, na ktÛrych znajduj? si? domki letniskowe lub innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy K?ecko
   3.  Termin realizacji zamÛwienia: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL414 Koni?ski Lieu principal d'exÈcution:
II.2.4) Description des prestations:
Rodzaj zamÛwienia: us?uga.
   2.  Przedmiotem zamÛwienia jest zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych i nieruchomo?ci, na ktÛrych znajduj? si? domki letniskowe lub innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy K?ecko
   3.  Termin realizacji zamÛwienia: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia: 1) Przedmiotem zamÛwienia obj?tego post?powaniem jest zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy K?ecko. przedmiotem zamÛwienia obj?te jest zagospodarowanie nast?puj?cych odpadÛw: a) 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne b) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury c) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych d) 15 01 07 Opakowania ze szk?a e) 16 01 03 Zu?yte opony f) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiÛrek i remontÛw g) 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia?Ûw ceramicznych i elementÛw wyposa?enia inne ni? wymienione w 17 01 06 h) 20 01 39 Tworzywa sztuczne i) 20 02 01 Odpady ulegaj?ce biodegradacji j) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Koszt eksploatacji zamÛwienia zwi?zany z dojazdem do instalacji (odleg?o?? Zamawiaj?cego od instalacji) - K / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
posiada stosowne zezwolenie w?a?ciwego organu na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pÛ?n. zm.);
   2.  posiada wpis do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, o ktÛrych mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pÛ?n. zm.).
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp Zamawiaj?cy maj?c mo?liwo?? samodzielnej oceny czy zaistnia?y przes?anki z ww. art., wyznacza termin 25 dni bior?c pod uwag?, i? jest to czas ktÛry da wykonawcom wystarczaj?c? ilo?? czasu na przygotowanie oferty. ZamÛwienie nie ma skomplikowanej formu?y i nie wymaga przygotowania rÛwnie skomplikowanej dokumentacji. Zamawiaj?cy przewidywa? mo?liwo?? udzielenia zamÛwienia na wywÛz odpadÛw wcze?niej. W planie zamÛwie? z dnia 12.01.2022 r. przewidywa? on, ?e na przetarg zostanie przeznaczona kwota 800.000,00 z? netto. Bie??ce zmiany sytuacji gospodarczej sprawi?y, ?e konieczne sta?o si? przeprowadzenie przetargu w procedurze powy?ej progÛw unijnych. W latach ubieg?ych Zamawiaj?cy przeprowadza? podobne przetargi w ostatnim kwartale roku kalendarzowego, kiedy mia? ju? zabezpieczone na jego wykonanie ?rodki, ale w procedurach poni?ej progÛw unijnych. Nale?y ponadto wskaza?, ?e zamÛwienie ma dla gminy charakter strategiczny.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 14/12/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 13/03/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 14/12/2022 Heure locale: 11:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy K?ecko w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 14/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures