Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Elbl?g:Gaz mÈdicaux

2023/S 195-610667  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Elbl?g: Gaz mÈdicaux 2023/S 195-610667 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Zespolony w Elbl?gu NumÈro national d'identification: 170 745 930 Adresse postale: ul. KrÛlewiecka 146 Ville: Elbl?g Code NUTS: PL621 Elbl?ski Code postal: 82-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Rynkowski Courriel: prynkowski@szpital.elblag.pl TÈlÈphone: +48 552395872 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital.elblag.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa gazÛw medycznych, powietrza spr??onego wraz z dzier?aw? sprz?tu w 3 pakietach dla potrzeb WSZ w Elbl?gu NumÈro de rÈfÈrence: 30/2023
II.1.2) Code CPV principal 24111500 Gaz mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego jest dostawa gazÛw medycznych, powietrza spr??onego wraz z dzier?aw? butli stalowych, aluminiowych, reduktorÛw, stojakÛw i zbiornika kriogenicznego tlenu medycznego ciek?ego w 3 pakietach dla potrzeb WojewÛdzkiego Szpitala Zespolonego w Elbl?gu w okresie 36 miesi?cy, ktÛrych ilo?ci przedstawiono w za??cznikach od Nr 1 do Nr 3 do SWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik Nr 4 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 324 181.75 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet Nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24111500 Gaz mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL621 Elbl?ski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Zespolony w Elbl?gu
II.2.4) Description des prestations:
Gazy medyczne wraz z dzier?aw? butli stalowych, aluminiowych, reduktorÛw, stojakÛw i zbiornika kriogenicznego tlenu medycznego. Ilo?ci zawarto w za??czniku Nr 1 do SWZ, opis przedmiotu stanowi za??cznik Nr 4 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet Nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24113200 Air comprimÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL621 Elbl?ski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Zespolony w Elbl?gu
II.2.4) Description des prestations:
Spr??one powietrze wraz z dzier?aw? butli. Ilo?ci zawarto w za??czniku Nr 2 do SWZ, opis przedmiotu stanowi za??cznik Nr 4 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet Nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24111300 HÈlium
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL621 Elbl?ski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Zespolony w Elbl?gu
II.2.4) Description des prestations:
Gaz spr??ony Hel. Ilo?ci zawarto w za??czniku Nr 3 do SWZ, opis przedmiotu stanowi za??cznik Nr 4 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W uzasadnieniu w pierwszej kolejno?ci nale?y wskaza?, ?e zamÛwienie dotyczy dostawy gazÛw medycznych stosowanych w leczeniu i ratowaniu ?ycia pacjentÛw. Pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia oraz zwi?zane z tym skrÛcenie terminu sk?adania ofert wynika z konieczno?ci zagwarantowania ci?g?o?ci dostaw gazÛw medycznych i wyrobÛw stosowanych, niezb?dnych do zapewnienia leczenia i ratowania ?ycia pacjentÛw przebywaj?cych w oddzia?ach szpitala jak rÛwnie? w karetkach i transporcie medycznym. Nale?y zaznaczy?, ?e brak w/w wyrobÛw stanowi powa?ne zagro?enie dla zdrowia i ?ycia pacjentÛw. SkrÛcenie przez Zamawiaj?cego terminu sk?adania ofert w tym post?powaniu ma na celu dokonanie pilnego zakupu niezb?dnych gazÛw medycznych s?u??cych zdrowiu i ?yciu pacjentÛw, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnego trybu udzielenia zamÛwienia publicznego.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 152-484918
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet Nr 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: Prof. Micha?a ?yczkowskiego 17 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31-864 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 105 285.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 288 641.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet Nr 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Seawave Adam Kozakiewicz Adresse postale: Marymoncka 2C Ville: Elbl?g Code NUTS: PL621 Elbl?ski Code postal: 82-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 18 850.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 29 090.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet Nr 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Seawave Adam Kozakiewicz Adresse postale: Marymoncka 2C Ville: Elbl?g Code NUTS: PL621 Elbl?ski Code postal: 82-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 040.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 450.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?AWCZA Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? na zasadach okre?lonych w art. 513ñ516 art. ustawy Pzp, w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Dostawa gazÛw medycznych, powietrza spr??onego wraz z dzier?aw? sprz?tu w 3 pakietach dla potrzeb WSZ w Elbl?gu 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
24111300 - Hélium 
24111500 - Gaz médicaux 
24113200 - Air comprimé