01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2018
Date de péremption : 04/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Elbl?g: MatÈriel pÈdagogique

2018/S 181-410006 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

20/09/2018
S181
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Elbl?g: MatÈriel pÈdagogique

2018/S 181-410006

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 139-317114)


Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Gmina ñ Miasto Elbl?g
170747715
ul. ??czno?ci 1
Elbl?g
82-300
Pologne
Point(s) de contact: Alicja Siemi?tkowska
TÈlÈphone: +48 552393178
Courriel: rzp@umelblag.pl
Fax: +48 552393334
Code NUTS: PL621 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.umelblag.pl

www.umelblag.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa wyposa?enia szkolnych pracowni w narz?dzia do nauczania przedmiotÛw przyrodniczych i matematyki oraz sprz?tu multimedialnego

NumÈro de rÈfÈrence: RZP.271.35.2018.AS

II.1.2)
Code CPV principal
39162100

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
ZamÛwienie sk?ada si z 2 ni?ej wymienionych cz??ci: Cz??
   1.  zamÛwienia: Dostawa wyposa?enia szkolnych pracowni w narz?dzia do nauczania przedmiotÛw przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki. Przedmiot g?Ûwny: CPV: 39.16.21.00-6 Nazewnictwo wg CPV: Pomoce dydaktyczne Miejsce dostawy: zgodnie z Za??cznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowi?cego Za??cznik nr 3 do SIWZ Cz??
   2.  zamÛwienia: Dostawa sprz?tu multimedialnego. Przedmiot g?Ûwny: CPV: 30.23.60.00-2 Nazewnictwo wg CPV: RÛ?ny sprz?t komputerowy Miejsce dostawy: zgodnie z Za??cznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowi?cego Za??cznik nr 3 do SIWZ W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, sk?ada na wezwanie Zamawiaj?cego o?wiadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/09/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 139-317114

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 25/09/2018

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 04/10/2018

Heure locale: 09:30

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 25/09/2018

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 04/10/2018

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30236000 - Matériel informatique divers 
39162100 - Matériel pédagogique