Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Elbl?g: Matériel pédagogique

2022/S 131-373039  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Elbl?g: Matériel pédagogique 2022/S 131-373039 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA - MIASTO ELBL?G Numéro national d'identification: 170747715 Adresse postale: ul. ??czno?ci 1 Ville: Elbl?g Code NUTS: PL621 Elbl?ski Code postal: 82-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Lipi?ski Courriel: dzp@umelblag.pl Téléphone: +48 552393126 Fax: +48 552393334 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umelblag.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Administracja
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa, monta? oraz uruchomienie pomocy dydaktycznych do 4 elbl?skich szkó? ogólnokszta?c?cych w ramach projektu nr RPWM.02.02.02-28-0002/18 pt. "Elbl?ska Szko?a Eksperymentu" Numéro de référence: DZP.271.41.2022.PL
II.1.2) Code CPV principal 39162100 Matériel pédagogique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, monta? oraz uruchomienie pomocy dydaktycznych do czterech elbl?skich szkó? ogólnokszta?c?cych w ramach projektu nr RPWM.02.02.02-28-0002/18 pt. "Elbl?ska Szko?a Eksperymentu" wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko-Mazurskiego na lata 2014-2020. G?ówne miejsce realizacji dostawy: I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Juliusza S?owackiego w Elbl?gu, ul. Pocztowa 2, II Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. Kazimierza Jagiello?czyka w Elbl?gu ul. Królewiecka 42, III Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Jana Paw?a II w Elbl?gu ul. Browarna 1, Zespó? Szkó? i Placówek Sportowych, IV Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Sienkiewicza 4, 82-300 Elbl?g.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 252 477.70 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL621 Elbl?ski
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zamówienia obejmuje: A. dostaw? pomocy dydaktycznych do 20 pracowni w czterech elbl?skich liceach ogólnokszta?c?cych, B. monta?, C. uruchomienie pomocy dydaktycznych, które wymagaj? uruchomienia, D. zapewnienie serwisu w okresie gwarancji dla pomocy dydaktycznych, które wymagaj? serwisowania. Szczegó?owy opis zakresu zamówienia zawiera WYCENA DOSTAWY stanowi?ca Za??cznik nr 1 do ZdN. Zamawiaj?cy informuje, ?e Projekt dofinansowany jest w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki; Dzia?anie
   2. 2 Podniesienie jako?ci oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; Poddzia?anie
   2. 2.2 Podniesienie jako?ci oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbl?g, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wspó?finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPWM.02.02.02-28-0002/18
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Uzasadnienie prawne: art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie? publicznych: 214.1. Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamówienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: 6) w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu zosta?y odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zosta?y z?o?one ?adne oferty albo wszystkie oferty zosta?y odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze wzgl?du na ich niezgodno?? z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta?y w istotny sposób zmienione; Uzasadnienie faktyczne: Przepis art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) umo?liwia wszcz?cie post?powania w trybie zamówienia z wolnej r?ki, poniewa? w prowadzonym uprzednio post?powaniu o udzielenie zamówienia DZP.271.100.2021.PL, które by?o prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, wp?yn??o 5 ofert, które zosta?y odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy ze wzgl?du na ich niezgodno?? z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta?y w istotny sposób zmienione. Powy?szy stan faktyczny nale?y uzna? za uzasadniony przypadek, którego zaistnienie zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy pozwala na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej r?ki.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Diverti Gra?yna Tomaszek Numéro national d'identification: REGON 369168038 Adresse postale: ul. Cieszy?ska 362 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne Courriel: marketing@diverti.pl Adresse internet: www.diverti.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 268 176.67 PLN Valeur totale du marché/du lot: 252 477.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a).
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ppkt
   6.  i
   7.  w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w DUUE og?oszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w DUUE og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wys?anie na adres do dor?cze? elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dor?czeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800/+48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Pologne-Elbl?g: Matériel pédagogiqueType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Fournitures 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
39162100 - Matériel pédagogique