Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 31/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Elbl?g: Services d'assurance responsabilitÈ civile

2020/S 147-361504  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Elbl?g: Services d'assurance responsabilitÈ civile 2020/S 147-361504 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Zespolony w Elbl?gu Adresse postale: ul. KrÛlewiecka 146 Ville: Elbl?g Code NUTS: PL621 Elbl?ski Code postal: 82-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Dudzi?ska Courriel: mdudzinska@szpital.elblag.pl TÈlÈphone: +48 552345547 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.szpital.elblag.pl http://www.szpital.elblag.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.szpital.elblag.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno? lecznicz?, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u posiadanego mienia oraz prowadzonej dzia?... NumÈro de rÈfÈrence: 32/2020
II.1.2) Code CPV principal 66516000 Services d'assurance responsabilitÈ civile
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem, niniejszego post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego jest ubezpieczenie WojewÛdzkiego Szpitala Zespolonego w Elbl?gu ul. KrÛlewiecka 146, ul. Orzeszkowej 6, 82-300 Elbl?gu, POLSKA w zakresie: ó pakiet nr 1: obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno? lecznicz zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra FinansÛw z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi?zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno? lecznicz (Dz.U. z 2019 r. poz. 866). Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u posiadanego mienia oraz prowadzonej dzia?alno?ci zak?adu opieki zdrowotnej, ó pakiet nr 2: ubezpieczenie mienia w systemie Allrisks, ó pakiet nr 3: ubezpieczenie pojazdÛw w zakresie OC, AC i NNW kierowcÛw i pasa?erÛw.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 2 880 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66516000 Services d'assurance responsabilitÈ civile
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL621 Elbl?ski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Zespolony w Elbl?gu, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno? lecznicz zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra FinansÛw z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowi?zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno? lecznicz (Dz.U. z 2019 r. poz. 866). Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u posiadanego mienia oraz prowadzonej dzia?alno?ci zak?adu opieki zdrowotnej. Opis przedmiotu zamÛwienia zosta przedstawiony w za??czniku nr 12 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Co t - Nom: Cena / PondÈration: 90 Co t - Nom: Klauzula fakultatywna / PondÈration: 10
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 2 100 000.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 30/11/2020 Fin: 29/11/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66515100 Services d'assurance incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL621 Elbl?ski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Zespolony w Elbl?gu, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Ubezpieczenie mienia w systemie Allrisks. Opis przedmiotu zamÛwienia zosta przedstawiony w za??czniku nr 12 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Co t - Nom: Cena / PondÈration: 90 Co t - Nom: Klauzula fakultatywna / PondÈration: 10
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 180 000.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 30/11/2020 Fin: 29/11/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66516100 Services d'assurance responsabilitÈ civile automobile
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL621 Elbl?ski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Zespolony w Elbl?gu, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Ubezpieczenie pojazdÛw w zakresie OC, AC i NNW kierowcÛw i pasa?erÛw. Opis przedmiotu zamÛwienia zosta przedstawiony w za??czniku nr 12 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Co t - Nom: Cena / PondÈration: 90 Co t - Nom: Klauzula fakultatywna / PondÈration: 10
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 600 000.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 30/11/2020 Fin: 29/11/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw, o ktÛrym mowa w pkt
   5. 1 ppkt 2a SIWZ, je?eli przed?o?y zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk obj?tych przedmiotowym zamÛwieniem wydane przez Ministra FinansÛw zgodnie z ustaw z dnia 11 wrze?nia 2015 r. z pÛ?niejszymi zmianami o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, o ktÛrym mowa w pkt
   5. 1 ppkt 2b SIWZ, je?eli wyka?e ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w kwocie wi?kszej lub rÛwnej warto?ci okre?lonych dla poszczegÛlnych cz??ci, na ktÛre Wykonawca sk?ada ofert?
:
Nr pakietu: minimalna wymagana warto? ?rodkÛw w?asnych / zdolno?ci kredytowej: ó 1: 1 050 000,00 PLN, ó 2: 90 000,00 PLN, ó 3: 300 000,00 PLN. SposÛb dokonania oceny spe?nienia warunku: je?eli po podstawieniu w miejsce wysoko?ci posiadanych ?rodkÛw finansowych lub zdolno?ci kredytowej odpowiedniej wielko?ci zawartej w informacji banku lub spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej oka?e si?, ?e otrzymamy zdanie prawdziwe, to Ñocenimyî, ?e Wykonawca spe?nia warunek.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Warunek zostanie wst?pnie spe?niony, je?eli Wykonawca wraz z ofert przed?o?y jednolity europejski dokument zamÛwienia.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
WzÛr umowy stanowi: umowa nr 32/x/2020 ñ za??cznik nr 16 do niniejszej Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 31/08/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 31/08/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
WojewÛdzki Szpital Zespolony w Elbl?gu, ul. KrÛlewiecka 146, 82-300 Elbl?g, POLSKA. S. zaopatrzenia i zamÛwie publicznych, pok. nr 068. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy przeka?e informacj o wysoko?ci kwoty jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia. Otwarcie ofert jest jawne i nast?pi i poprzez publiczn sesj otwarcia ofert na platformie.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
Lipiec 2023 r.
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca z?o?y: o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp ñ wzÛr stanowi za??cznik nr 14 do SIWZ. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu. Uwaga: Wykonawca przekazuje Zamawiaj?cemu ww. o?wiadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej / platformie zakupowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 uPzp.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje dokonywania zamÛwie uzupe?niaj?cych, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamÛwie publicznych.
   3.  W przypadku wyboru oferty z?o?onej przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie, Zamawiaj?cy przed zawarciem umowy za??da umowy reguluj?cej wspÛ?prac tych podmiotÛw np. umowa konsorcjum, umowa spÛ?ki cywilnej.
   4.  Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 28.800,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia osiem tysi?cy osiemset z?otych 00/100). SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce wniesienia wadium opisano w pkt 8 SIWZ.
   5.  Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem platformy zakupowej dost?pnej pod adresem (https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl) na formularzu wygenerowanym przez platform?.
   6.  Kompletna oferta musi zawiera nast?puj?ce dokumenty:
   6. 1. wype?niony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawc formularz ofertowy ñ za??cznik nr 13 do SIWZ;
   6. 2. pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentÛw rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentÛw rejestracyjnych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
   6. 3. o?wiadczenie Wykonawcy, ?e zapozna si z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz za??cznikami do SIWZ oraz ?e przyjmuje je bez zastrze?e?;
   6. 4. o?wiadczenie Wykonawcy, ?e w przypadku wybrania jego oferty zobowi?zuje si do podpisania umowy sprzeda?y stanowi?cej za??cznik nr 16 do SIWZ zgodnie z tre?ci oferty;
   6. 5. podpisan kwalifikowanym podpisem elektronicznym klauzul informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych (dotyczy wszystkich WykonawcÛw) oraz podpisane o?wiadczenie w zakresie wype?nienia obowi?zkÛw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (nale?y przeczyta w tre?ci o?wiadczenia oznaczonego * czy dotyczy danego Wykonawcy), ktÛrych wzÛr stanowi za??cznik nr 17 do SIWZ;
   6. 6. wskazanie przez Wykonawc w ofercie cz??ci zamÛwienia, ktÛrej wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom (wraz z podaniem firm podwykonawcÛw ñ je?eli dotyczy);
   6. 7. informacj od Wykonawcy zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp, ?e wybÛr jego oferty b?dzie / nie b?dzie prowadzi do powstania u Zamawiaj?cego obowi?zku podatkowego od towarÛw i us?ug, ktÛry mia?by obowi?zek rozliczy zgodnie z tymi przepisami;
   6. 8. dowÛd wp?acenia/wniesienia wadium. OgÛlna klauzula informacyjna dotycz?ca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1ñ2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) ñ dalej RODO ñ informujemy, ?e:
   1.  administratorem danych osobowych jest WojewÛdzki Szpital Zespolony w Elbl?gu z Siedzib?: ul. KrÛlewiecka 146, 82-300 Elbl?g, POLSKA;
   2.  przetwarzanie danych osobowych w WojewÛdzki Szpital Zespolony w Elbl?gu odbywa si w nast?puj?cych celach: ó prowadzenia post?powania o zamÛwienie publiczne zgodnie z ustaw Prawo zamÛwie publicznych. https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku, gdy warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66515100 - Services d'assurance incendie 
66516000 - Services d'assurance responsabilité civile 
66516100 - Services d'assurance responsabilité civile automobile