Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 07/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Elbl?g: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 147-361519  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Elbl?g: Services liés aux déchets et aux ordures 2020/S 147-361519 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina - Miasto Elbl?g Numéro national d'identification: 170747715 Adresse postale: ul. ??czno?ci 1 Ville: Elbl?g Code NUTS: PL621 Elbl?ski Code postal: 82-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alicja ?epkowicz Courriel: dzp@umelblag.pl Téléphone: +48 552393127 Fax: +48 552393334 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.umelblag.pl www.umelblag.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: administracja
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci (...) cz?? I: sektor N, cz?? II: sektor nr 2, cz?? III: sektor nr 5 (pe?na nazwa w sekcji II.1.4 og?oszenia) Numéro de référence: DZP.271.38.2020.A
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Cz?? I: "Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj mieszka?cy, a powstaj odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbl?g - sektor N" Cz?? II: "Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbl?g - sektor nr 2" Cz?? III: "Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbl?g - sektor nr 5" W celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, Wykonawca, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, sk?ada na wezwanie Zamawiaj?cego: O?wiadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówie publicznych
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj mieszka?cy, a powstaj odpady komunalne zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbl?g - sektor N"
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures ménagčres 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL621 Elbl?ski Lieu principal d'exécution:
Gmina - Miasto Elbl?g
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zakres przedmiotu Cz??ci I zamówienia obejmuje: 1) odbieranie z nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj mieszka?cy*, a powstaj odpady komunalne, odpadów komunalnych: a) pozosta?ych po segregowaniu/niesegregowanych, b) ulegaj?cych biodegradacji ze szczególnym uwzgl?dnieniem bioodpadów, 2) mycie, dezynfekcj i dezynsekcj pojemników na odpady komunalne pozosta?e po segregowaniu/niesegregowanych - raz na pó roku oraz pojemników na odpady ulegaj?ce biodegradacji - raz w roku, 3) transport odebranych odpadów komunalnych do Zak?adu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elbl?gu, ul. Mazurska 42. Szczegó?owy opis wykonania przedmiotu Cz??ci I zamówienia zawiera wzór Umowy dla Cz??ci I zamówienia, zawarty w ZA??CZNIKU NR 3 do SIWZ. * nieruchomo?ci niezamieszka?e obj?te systemem gospodarowania odpadami komunalnymi okre?la Uchwa?a NR XIX/514/2012 Rady Miejskiej w Elbl?gu z dnia 27.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj mieszka?cy, a powstaj odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2012 r. poz.3544) * obszar sektora 1, 2, 3, 4, i 5 okre?la Uchwa?a NR VII/77/2015 Rady Miejskiej w Elbl?gu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie podzia?u Gminy Miasto Elbl?g na sektory odbierania odpadów komunalnych (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 2283 i z 2018 r. poz. 3286)
   2.  Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych, dla ka?dej z cz??ci zamówienia, polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug do zamówienia podstawowego: 1) zakres us?ug b?dzie polega na wykonaniu us?ug, o których mowa w sekcji II.2.4) pkt
   1.  og?oszenia - Cz?? I zamówienia, 2) warunki, na jakich zostan udzielone te us?ugi: a) zamówienie b?dzie mog?o by udzielone w przypadku gdy Zamawiaj?cy b?dzie dysponowa ?rodkami finansowymi na jego realizacj?, b) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawc?, c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji, d) Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy zakres us?ug do wykonania, e) wzór Umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, f) kary umowne b?d przewidziane w takich samych wypadkach i w wysoko?ci nie wy?szej jak w umowie zawartej w post?powaniu na zamówienie podstawowe, g) obowi?zki Wykonawcy i Zamawiaj?cego b?d uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w post?powaniu na zamówienie podstawowe. c.d. zapisów z sekcji II.2.14): Dokument w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (wystawc gwarancji/por?czenia): plik wraz z pozosta?ymi plikami stanowi?cymi ofert nale?y skompresowa do jednego pliku archiwum (ZIP) i z?o?y wraz z ofert za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie na miniPortalu. c.d. zapisów z sekcji VI.3): Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji VI.3) pkt
   5.  poz. 1), sk?ada dokument okre?lony w § 8 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3) pkt
   5.  poz. 1)-4) sk?ada dokumenty okre?lone w § 7 przywo?anego wy?ej rozporz?dzenia.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: aspekt ?rodowiskowy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko?ci 17 600,00 z Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138 Wadium wnoszone w innej formie ni w pieni?dzu (orygina dokumentu) wnosi si w takiej formie jakiej zosta?o ustanowione przez Gwaranta (wystawc gwarancji/por?czenia), tj. orygina?u dokumentu.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbl?g - sektor 2"
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures ménagčres 90513100 Services d'élimination des ordures ménagčres 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL621 Elbl?ski Lieu principal d'exécution:
Gmina - Miasto Elbl?g
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu Cz??ci II zamówienia obejmuje: 1) odbieranie z nieruchomo?ci, na których zamieszkuj mieszka?cy nw. odpadów komunalnych: a) pozosta?ych po segregowaniu/niesegregowanych, b) segregowanych w tym: - szk?a, - papieru, - metali i tworzyw sztucznych, - ulegaj?cych biodegradacji ze szczególnym uwzgl?dnieniem bioodpadów, - popio?u z palenisk domowych. c) wielkogabarytowych, w tym: - mebli i innych przedmiotów u?ytkowych wystawionych przez mieszka?ców, - zu?ytych urz?dze elektrycznych i elektronicznych, - zu?ytych opon, - zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia?ów ceramicznych i elementów wyposa?enia. 2) odbieranie z nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj mieszka?cy*, a powstaj odpady komunalne nw. odpadów komunalnych: a) pozosta?ych po segregowaniu/niesegregowanych, b) ulegaj?cych biodegradacji ze szczególnym uwzgl?dnieniem bioodpadów, 3) mycie, dezynfekcj i dezynsekcj pojemników na odpady komunalne pozosta?e po segregowaniu/niesegregowanych raz na pó roku, a pojemników na odpady segregowane - jeden raz w roku, 4) transport odebranych odpadów komunalnych do Zak?adu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. W Elbl?gu, ul. Mazurska 42. Szczegó?owy opis wykonania przedmiotu Cz??ci II zamówienia zawiera wzór Umowy dla Cz??ci II zamówienia, zawarty w ZA??CZNIKU NR 3 do SIWZ. * nieruchomo?ci niezamieszka?e obj?te systemem gospodarowania odpadami komunalnymi okre?la Uchwa?a NR XIX/514/2012 Rady Miejskiej w Elbl?gu z dnia 27.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj mieszka?cy, a powstaj odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2012 r. poz.3544) * obszar sektora 1, 2, 3, 4, i 5 okre?la Uchwa?a NR VII/77/2015 Rady Miejskiej w Elbl?gu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie podzia?u Gminy Miasto Elbl?g na sektory odbierania odpadów komunalnych (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 2283 i z 2018 r. poz. 3286)
   2.  Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych, dla ka?dej z cz??ci zamówienia, polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug do zamówienia podstawowego: 1) zakres us?ug b?dzie polega na wykonaniu us?ug, o których mowa w sekcji II.2.4) pkt
   1.  og?oszenia - Cz?? II zamówienia, 2) warunki, na jakich zostan udzielone te us?ugi: a) zamówienie b?dzie mog?o by udzielone w przypadku gdy Zamawiaj?cy b?dzie dysponowa ?rodkami finansowymi na jego realizacj?, b) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawc?, c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji, d) Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy zakres us?ug do wykonania, e) wzór Umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, f) kary umowne b?d przewidziane w takich samych wypadkach i w wysoko?ci nie wy?szej jak w umowie zawartej w post?powaniu na zamówienie podstawowe, g) obowi?zki Wykonawcy i Zamawiaj?cego b?d uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w post?powaniu na zamówienie podstawowe. c.d. zapisów z sekcji II.2.14): Dokument w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (wystawc gwarancji/por?czenia): plik wraz z pozosta?ymi plikami stanowi?cymi ofert nale?y skompresowa do jednego pliku archiwum (ZIP) i z?o?y wraz z ofert za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie na miniPortalu.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: aspekt ?rodowiskowy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko?ci 84 800,00 z Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138 Wadium wnoszone w innej formie ni w pieni?dzu (orygina dokumentu) wnosi si w takiej formie jakiej zosta?o ustanowione przez Gwaranta (wystawc gwarancji/por?czenia), tj. orygina?u dokumentu.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbl?g - sektor 5"
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures ménagčres 90513100 Services d'élimination des ordures ménagčres 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL621 Elbl?ski Lieu principal d'exécution:
Gmina - Miasto Elbl?g
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu Cz??ci III zamówienia obejmuje: 1) odbieranie z nieruchomo?ci, na których zamieszkuj mieszka?cy nw. odpadów nw. odpadów komunalnych: a) pozosta?ych po segregowaniu/niesegregowanych, b) segregowanych w tym: Szk?a, Papieru, Metali i tworzyw sztucznych, Ulegaj?cych biodegradacji ze szczególnym uwzgl?dnieniem bioodpadów, Popio?u z palenisk domowych, c) wielkogabarytowych, w tym: Mebli i innych przedmiotów u?ytkowych wystawionych przez mieszka?ców, Zu?ytych urz?dze elektrycznych i elektronicznych, Zu?ytych opon, Zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia?ów ceramicznych i elementów wyposa?enia, 2) odbieranie z nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj mieszka?cy*, a powstaj odpady komunalne nw. odpadów komunalnych: a) pozosta?ych po segregowaniu/niesegregowanych, b) ulegaj?cych biodegradacji ze szczególnym uwzgl?dnieniem bioodpadów, 3) mycie, dezynfekcj i dezynsekcj pojemników na odpady komunalne pozosta?e po segregowaniu/niesegregowanych raz na pó roku, a pojemników na odpady segregowane - jeden raz w roku, 4) transport odebranych odpadów komunalnych do Zak?adu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elbl?gu, ul. Mazurska 42. Szczegó?owy opis wykonania przedmiotu Cz??ci III zamówienia zawiera wzór Umowy dla Cz??ci III zamówienia, zawarty w ZA??CZNIKU NR 3 do SIWZ. * nieruchomo?ci niezamieszka?e obj?te systemem gospodarowania odpadami komunalnymi okre?la Uchwa?a NR XIX/514/2012 Rady Miejskiej w Elbl?gu z dnia 27.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj mieszka?cy, a powstaj odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2012 r. poz.3544) * obszar sektora 1, 2, 3, 4, i 5 okre?la Uchwa?a NR VII/77/2015 Rady Miejskiej w Elbl?gu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie podzia?u Gminy Miasto Elbl?g na sektory odbierania odpadów komunalnych (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 2283 i z 2018 r. poz. 3286)
   2.  Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych, dla ka?dej z cz??ci zamówienia, polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug do zamówienia podstawowego:
   1.  zakres us?ug b?dzie polega na wykonaniu us?ug, o których mowa w sekcji II.2.4) pkt
   1.  og?oszenia - Cz?? III zamówienia,
   2.  warunki, na jakich zostan udzielone te us?ugi: a) zamówienie b?dzie mog?o by udzielone w przypadku gdy Zamawiaj?cy b?dzie dysponowa ?rodkami finansowymi na jego realizacj?, b) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawc?, c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji, d) Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy zakres us?ug do wykonania, e) wzór Umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, f) kary umowne b?d przewidziane w takich samych wypadkach i w wysoko?ci nie wy?szej jak w umowie zawartej w post?powaniu na zamówienie podstawowe, g) obowi?zki Wykonawcy i Zamawiaj?cego b?d uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w post?powaniu na zamówienie podstawowe. c.d. zapisów z sekcji II.2.14): Dokument w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (wystawc gwarancji/por?czenia): plik wraz z pozosta?ymi plikami stanowi?cymi ofert nale?y skompresowa do jednego pliku archiwum (ZIP) i z?o?y wraz z ofert za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie na miniPortalu.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: aspekt ?rodowiskowy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko?ci 68 700,00 z Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138 Wadium wnoszone w innej formie ni w pieni?dzu (orygina dokumentu) wnosi si w takiej formie jakiej zosta?o ustanowione przez Gwaranta (wystawc gwarancji/por?czenia), tj. orygina?u dokumentu.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la przedmiotowego warunku udzia?u.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Dokument sk?adany przez Wykonawc na wezwanie Zamawiaj?cego: Cz?? sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu przez bieg?ego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci, równie z opini o tej cz??ci sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowi?zanych do sporz?dzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty okre?laj?ce przychody - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - za ten okres. Uwaga: a) Dokument sk?adany jest na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u okre?lonego w sekcji III.1.2) og?oszenia. b) W przypadku osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno? gospodarcz dokumentem potwierdzaj?cym warunek udzia?u w post?powaniu okre?lony w sekcji III.1.2) og?oszenia mo?e by np. PIT i F-01. c) Wykonawcy zobowi?zani do sporz?dzania sprawozdania finansowego sk?adaj cz?? sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a je?eli podlega ono badaniu przez bieg?ego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci, równie z opini o tej cz??ci sprawozdania finansowego, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, za które Wykonawcy maj sporz?dzone sprawozdanie finansowe wraz z opini i które byli zobligowani wykona?. d) Warto?ci potwierdzaj?ce spe?nianie warunku podane w dokumentach w walutach innych ni wskazane przez Zamawiaj?cego nale?y przeliczy wg ?redniego kursu NBP na dzie zako?czenia roku obrotowego, podaj?c dat i kurs. e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia dokumenty sk?ada ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywa b?d spe?nianie warunku okre?lonego w sekcji III.1.2) og?oszenia. f) Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentów dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e z?o?y inny dokument, który w wystarczaj?cy sposób potwierdza spe?nianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest posiadanie przez Wykonawc rocznego przychodu netto za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - za ten okres (na podstawie Rachunku zysków i strat poz. przychody netto ze sprzeda?y i zrównane z nimi, a w przypadku Wykonawcy niezobowi?zanego do sporz?dzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów okre?laj?cych przychody), w wysoko?ci nie mniejszej ni?: - Cz?? I (sektor N): 500 000,00 z?, - Cz?? II (sektor 2): 1 000 000,00 z?, - Cz?? III (sektor 5): 1 000 000,00 z?. W przypadku sk?adania ofert na wi?cej ni jedn cz?? zamówienia Wykonawca musi osi?gn? przychody stanowi?ce sum przychodów na cz??ci zamówienia, na które sk?adane s oferty. Przy ocenie spe?niania tego warunku udzia?u przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielko?ci stanowi?ce o spe?nianiu warunku b?d zsumowane z dokumentów sk?adanych przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia. Warto?ci potwierdzaj?ce spe?nianie warunku podane w dokumentach w walutach innych ni wskazane przez Zamawiaj?cego nale?y przeliczy wg ?redniego kursu NBP na dzie zako?czenia roku obrotowego, podaj?c dat i kurs.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Dokument sk?adany przez Wykonawc na wezwanie Zamawiaj?cego: 1) wykaz us?ug wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane lub s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku us?ug nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Uwaga: a) Dokument sk?adany jest na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u okre?lonego w sekcji III.1.3) pkt
   1.  og?oszenia. b) Przedmiot wykazanych us?ug nale?y poda z tak szczegó?owo?ci?, która umo?liwi Zamawiaj?cemu sprawdzenie spe?niania warunku okre?lonego w sekcji III.1.3) pkt
   1.  og?oszenia. c) Wykaz nale?y sporz?dzi na druku zgodnie ze wzorem stanowi?cym ZA??CZNIK NR 11 do SIWZ - WYKAZ US?UG. d) Warto?ci podane w walutach innych ni wskazane przez Zamawiaj?cego dla warto?ci us?ug wykonanych nale?y przeliczy wg ?redniego kursu NBP na dzie zako?czenia wykonywania us?ug, podaj?c dat i kurs, a dla warto?ci us?ug wykonywanych na dzie wszcz?cia przedmiotowego post?powania, podaj?c dat i kurs. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia dokumenty sk?ada ten z Wykonawców, który w imieniu wszystkich wykazywa b?dzie spe?nianie warunku okre?lonego w sekcji III.1.3) pkt
   1.  og?oszenia. 2) wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu i urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy us?ug w celu wykonania zamówienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Uwaga: a) Dokument sk?adany jest na potwierdzenie spe?niania warunków udzia?u okre?lonych w sekcji III.1.3) pkt
   2.  i
   3.  og?oszenia. b) Wykaz nale?y sporz?dzi na druku zgodnie ze wzorem stanowi?cym ZA??CZNIK NR 12 do SIWZ WYKAZ SPRZ?TU I ZAPLECZA TECHNICZNEGO. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia wy?ej wymieniony dokument Wykonawcy sk?adaj wspólnie. c.d. zapisów dot. warunku okre?lonego w sekcji III.1.3) pkt
   3. : UWAGA: Pojazdy wymienione w lit. a) mog ?wiadczy us?ugi tylko w obr?bie jednego sektora N, 2 lub 5, na który zosta?a z?o?ona oferta. W przypadku sk?adania ofert na wi?cej ni jedn cz?? zamówienia Wykonawca musi dysponowa ilo?ci pojazdów wyszczególnionych w lit. a) stanowi?c sum pojazdów dla tych cz??ci zamówienia. Pozosta?e pojazdy mog by wykorzystywane w innych cz??ciach zamówienia. Przy ocenie spe?niania tego warunku udzia?u przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielko?ci stanowi?ce o spe?nianiu warunku, tj. ilo? pojazdów, b?d zsumowane z dokumentów sk?adanych przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest:
   1.  wykonanie lub wykonywanie w sposób nale?yty w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, us?ug z zakresu odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i transportu do zak?adu utylizacji odpadów lub podmiotów przetwarzaj?cych odpady surowcowe, odpadów komunalnych o ??cznej masie: Cz?? I (sektor N): 2 000 Mg, Cz?? II (sektor 2): 18 000 Mg, Cz?? III (sektor 5): 18 000 Mg. W przypadku us?ug wykonywanych Zamawiaj?cy uzna tylko te cz??ci us?ug, które zosta?y ju wykonane. W przypadku sk?adania ofert na wi?cej ni jedn cz?? zamówienia dopuszcza si wykazanie tych samych us?ug odbioru odpadów we wszystkich sektorach w ilo?ci co najmniej: Cz?? I (sektor N): 2 000 Mg, Cz?? II (sektor 2): 18 000 Mg, Cz?? III (sektor 5): 18 000 Mg. Przy ocenie spe?niania tego warunku udzia?u przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiaj?cy wymaga, aby us?ugi z zakresu odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i transportu do zak?adu utylizacji odpadów lub podmiotów przetwarzaj?cych odpady surowcowe, odpadów komunalnych o ??cznej masie: Cz?? I (sektor N): 2 000 Mg, Cz?? II (sektor 2): 18 000 Mg, Cz?? III (sektor 5): 18 000 Mg, zosta?y wykonane przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spe?niania tego warunku udzia?u polega na zdolno?ciach innego podmiotu Zamawiaj?cy wymaga, aby us?ugi z zakresu odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i transportu do zak?adu utylizacji odpadów lub podmiotów przetwarzaj?cych odpady surowcowe, odpadów komunalnych o ??cznej masie: Cz?? I (sektor N): 2 000 Mg, Cz?? II (sektor 2): 18 000 Mg, Cz?? III (sektor 5): 18 000 Mg, zosta?y wykonane przez jeden podmiot.
   2.  dysponowanie baz magazynowo-transportow spe?niaj?c wymogi Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegó?owych wymaga w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (Dz. U. 2013, poz. 122). W przypadku sk?adania ofert na wi?cej ni jedn cz?? zamówienia mo?na wykaza jedn baz dla wszystkich sektorów.
   3.  dysponowanie pojazdami na ka?d cz?? zamówienia wyprodukowanymi w 2004 r. lub nowszymi w ilo?ci: - dla Cz??ci I (sektor N): a) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych pozosta?ych po segregowaniu/niesegregowanych zbieranych w pojemnikach o pojemno?ci od 110 do 1100l, b) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów ulegaj?cych biodegradacji ze szczególnym uwzgl?dnieniem bioodpadów zbieranych w pojemnikach o pojemno?ci od 110l do 1100l i w workach, c) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w kontenerach o pojemno?ci od 2-10 m3, d) 1 pojazdem przystosowanym do mycia pojemników. - dla Cz??ci II (sektor 2) i III (sektor 5): a) 3 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach o pojemno?ci od 110 do 1100l, b) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów ulegaj?cych biodegradacji ze szczególnym uwzgl?dnieniem bioodpadów zbieranych w pojemnikach o pojemno?ci od 110l do 1100l i w workach, c) 1 pojazdem przystosowanym do odbioru popio?u zbieranego w pojemnikach o pojemno?ci od 110l do 240l, d) pojazd bez funkcji kompaktuj?cej przystosowany do odbierania odpadów komunalnych - 1 szt., e) pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w kontenerach o pojemno?ci od 2-10 m3 - 1 szt., f) pojazd przystosowany do mycia pojemników - 1 szt. Ze wzgl?du na ograniczon ilo? znaków c.d. zapisów w sekcji III.1.3) pkt 2).
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative ŕ la profession
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Zgodnie z zapisami wzoru Umowy - ZA??CZNIK NR 3 do SIWZ
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 07/09/2020 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 07/09/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
: Urz?d Miejski w Elbl?gu, sala 300, 82-300 Elbl?g, Ul. ??czno?ci 1
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
dot. Sekcji IV.2.6): Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: 60 dni
   2.  Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
   3.  W celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlegaj wykluczeniu oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, Wykonawcy sk?adaj wraz z ofert?: a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e JEDZ tego podmiotu. b) dokumenty stanowi?ce dowód, w szczególno?ci zobowi?zanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów.
   4.  W celu potwierdzenia, ?e Wykonawcy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wszyscy Wykonawcy sk?adaj po otwarciu ofert: o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.
   5.  W celu potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu, Wykonawca, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, sk?ada na wezwanie Zamawiaj?cego: 1) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 6) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne; 7) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych. W przypadku wykonawcy, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, dokumenty, których mowa powy?ej w pkt
   5.  poz. 1)-7) nale?y z?o?y tak?e w odniesieniu do tych podmiotów. Uwaga: ze wzgl?du na ograniczon ilo? znaków informacje dotycz?ce dokumentów podmiotów zagranicznych w sekcji II.2.4) og?oszenia dla Cz??ci I zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówie publicznych.
   2.  Wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ?rodki ochrony prawnej przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówie publicznych czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Prawo zamówie publicznych.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w ppkt
   6.  zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej w ppkt
   7.  i
   8.  wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 12. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800/+48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagčres 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagčres 
90600000 - Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes