01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/06/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Elbl?g: Services de traitement de données

2018/S 120-273983 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/06/2018 S120  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Elbl?g: Services de traitement de données 2018/S 120-273983 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gmina - miasto Elbl?g 170747715 ul. ??czno?ci 1 Elbl?g 82-300 Pologne Point(s) de contact: Pawe Lipi?ski Téléphone: +48 552393126 Courriel: rzp@umelblag.pl Fax: +48 552393334 Code NUTS: PL621 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.umelblag.pl www.umelblag.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Administracja
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rozwój i rozbudowa e-us?ug zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbl?g Numéro de référence: RZP.271.7.2018.PL
II.1.2) Code CPV principal 72310000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest rozwój i rozbudowa e-us?ug zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbl?g z mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych na poszczególne zadania: Cz?? 1 zamówienia: Pe?nienie funkcji In?yniera Kontaktu dla projektu "Rozwój i rozbudowa e-us?ug zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbl?g" Cz?? 2 zamówienia: Realizacja projektu "Rozwój i rozbudowa e-us?ug zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbl?g" Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych, w zakresie przedstawionych cz??ci zamówienia. Oferty nale?y sk?ada oddzielnie na Cz?? 1 zamówienia i oddzielenie na Cz?? 2 zamówienia. Wykonawca mo?e z?o?y ofert wy??cznie na 1 cz?? zamówienia, tj. Wykonawca mo?e z?o?y ofert wy??cznie na Cz??
   1.  zamówienia albo wy??cznie na Cz??
   2.  zamówienia. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O Priorytetowa 3: Cyfrowy Region, Dzia?anie
   3. 1.: Cyfrowa dost?pno...
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pe?nienie funkcji In?yniera Kontaktu dla projektu "Rozwój i rozbudowa e-us?ug zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbl?g"
Lot nº: Cz?? 1 zamówienia
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL621
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zamówienia. Zakres Cz??ci 1 zamówienia obejmuje pe?nienie funkcji In?yniera Kontaktu dla projektu "Rozwój i rozbudowa e-us?ug zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbl?g". Szczegó?owy opis i zakres Cz??ci 1 zamówienia zawiera Za??cznik Nr 1 do Wzoru umowy dla Cz??ci 1 zamówienia - Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy informuje, ?e nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie kadry Wykonawcy / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet: RPWM.03.01.00-28-0008/17-00
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Realizacja projektu "Rozwój i rozbudowa e-us?ug zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbl?g"
Lot nº: Cz?? 2 zamówienia
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71354300 72910000 79999100 71356000 71355000 30236000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL621
II.2.4) Description des prestations:
Zakres Cz??ci 2 zamówienia sk?ada si z 8 zada?:
   1.  Zadanie 1 - Uzupe?nienie repozytorium materia?ów zasobu poprzez skanowanie i archiwizacj materia?ów PZGiK przechowywanych dotychczas w postaci nieelektronicznej
   2.  Zadanie 2 - Inwentaryzacja i modernizacja Bazy Danych Szczegó?owej Osnowy Geodezyjnej z poszerzeniem jej funkcjonalno?ci
   3.  Zadanie 3 - Modernizacja Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)
   4.  Zadanie 4 - Utworzenie Bazy Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) poprzez dostosowanie GESUT za?o?onej zgodnie z zapisem Instrukcji technicznej "G-7" Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu z 1998 r. do obecnie obowi?zuj?cych przepisów
   5.  Zadanie 5 - Utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)
   6.  Zadanie 6 - Zakup ?rodków trwa?ych
   7.  Zadanie 7 - Rozbudowa oprogramowania do ?wiadczenia e-us?ug
   8.  Zadanie 8 - Promocja projektu Szczegó?owy opis i zakres Cz??ci 2 zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 do Wzoru umowy dla Cz??ci 2 zamówienia - Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy informuje, ?e nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie kadry Wykonawcy / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet: RPWM.03.01.00-28-0008/17-00
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 074-164686
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Pe?nienie funkcji In?yniera Kontaktu dla projektu "Rozwój i rozbudowa e-us?ug zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbl?g"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Realizacja projektu "Rozwój i rozbudowa e-us?ug zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbl?g"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych.
   2.  Wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ?rodki ochrony prawnej przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówie publicznych czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Prawo zamówie publicznych.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa Zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do której jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na które nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych.
   8.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w ppkt 6 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   9.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej w ppkt
   8.  i
   9.  wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 11. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 13. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Departament Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800/+48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/06/2018
 
 
C L A S S E    C P V
30236000 - Matériel informatique divers 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71354300 - Services cadastraux 
71355000 - Services d'arpentage 
71356000 - Services techniques 
72310000 - Services de traitement de données 
72910000 - Services de secours informatique 
79999100 - Services de scanning