Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 28/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Elbl?g: Services de transport routier public

2020/S 99-238012  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Elbl?g: Services de transport routier public

2020/S 099-238012

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 058-139098)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zarz?d Komunikacji Miejskiej w Elbl?gu Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci
Numéro national d'identification: 5782160222
Adresse postale: ul. Browarna 90
Ville: Elbl?g
Code NUTS: PL
Code postal: 82-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata Osadowska
Courriel: przetarg@zkm.elblag.com.pl
Téléphone: +48 552307900
Fax: +48 552307901 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://zkm.elblag.com.pl

https://zkm.elblag.com.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
?wiadczenie us?ug publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy miasto Elbl?g i gmin s?siaduj?cych

Numéro de référence: ZP-01/2020

II.1.2)
Code CPV principal
60112000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ?wiadczenie us?ug przewozowych w trakcji autobusowej komunikacji miejskiej na terenie gminy miasto Elbl?g oraz gmin s?siaduj?cych, z którymi zosta?o zawarte porozumienie w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., wed?ug opracowanego przez Zamawiaj?cego rozk?adu jazdy. Przedmiot zamówienia zosta podzielony na dwie cz??ci - zwane dalej pakietami: I. pakiet nr 1: obejmuje us?ugi przewozowe na liniach autobusowych o szacowanej ??cznej liczbie 1 000 000 wzkm rocznie, ??cznie 7 000 000 wzkm w ca?ym okresie trwania zamówienia; II. pakiet nr 2: obejmuje us?ugi przewozowe na liniach autobusowych o szacowanej ??cznej liczbie 1 200 000 wzkm rocznie, ??cznie 8 400 000 wzkm w ca?ym okresie trwania zamówienia. Wykonawca mo?e z?o?y ofert tylko na jeden pakiet. Jednocze?nie Zamawiaj?cy wskazuje, ?e je?eli w tre?ci SIWZ wyra?nie nie wskazano, ?e dany zapis SIWZ dotyczy tylko pakietu nr 1 alb...

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 058-139098

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 21/05/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 28/05/2020

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 21/05/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/05/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zmiana terminu sk?adania ofert na podstawie art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public