Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Elbl?g: Travaux de construction

2020/S 200-484169  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Pologne-Elbl?g: Travaux de construction 2020/S 200-484169 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Elbl?gu Numéro national d'identification: 170818071 Adresse postale: ul. Genera?a Józefa Bema 17 Ville: Elbl?g Code NUTS: PL621 Elbl?ski Code postal: 82-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: bryg. Robert Licznerski Courriel: 02.elblag@kwpsp.olsztyn.pl Téléphone: +48 531936426 Fax: +48 552333622 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.straz.elblag.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie prac wyko?czeniowych budynku g?ównego w zakresie robót podobnych w realizowanej inwest. pod nazw?: "Budowa nowej KMPSP w Elbl?gu oraz przyleg?ej JRG 1 w Elbl?gu przy ul. ??czyckiej 19 - etap I" Numéro de référence: MT.2370.3.2020
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wyko?czeniowych budynku g?ównego w zakresie robót podobnych w realizowanej inwestycji pod nazw?: "Budowa nowej KMPSP w Elbl?gu oraz przyleg?ej JRG 1 w Elbl?gu przy ul. ??czyckiej 19 - etap I".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 162 601.63 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45310000 Travaux d'équipement électrique 45330000 Travaux de plomberie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL621 Elbl?ski
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zamówienia obejmuje: I. roboty budowlane - budynek g?ówny; II. instalacje sanitarne - budynek g?ówny; III. instalacje elektryczne - budynek g?ówny. Szczegó?owy zakres robót do wykonania okre?la dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zakres post?powania MT.2370.3.2020.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dot. sekcji II.2.5: Zamawiaj?cy udzieli zamówienia po negocjacjach z jednym Wykonawc?. Zamawiaj?cy zaznaczy kryterium "cena", poniewa formularz wymusza wype?nienie tego pola jako obowi?zkowego.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Uzasadnienie faktyczne: Udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej r?ki jest mo?liwe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych. Wykonawc zamówienia podstawowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (MT.2370.2.2020) udzielonego 31.8.2020 by Przembud Gda?sk Spó?ka Akcyjna, 80-719 Gda?sk, ul. Litewska 15. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. W og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego Zamawiaj?cy poinformowa?, ?e przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych polegaj?cych na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego. Na zakres robót, b?d?cych przedmiotem zamówienia podstawowego, sk?ada?o si wykonanie prac wyko?czeniowych pi?tra budynku g?ównego, tj. wykonanie robót budowlanych, wykonanie instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznych. Zakres robót niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie prac wyko?czeniowych budynku g?ównego, tj. wykonanie robót budowlanych, wykonanie instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznych. Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a ca?kowita warto? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci. Zamówienie podstawowe oraz przedmiotowe zamówienie dotycz budowy nowej Komendy Miejskiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Elbl?gu oraz przyleg?ej Jednostki Ratowniczo Ga?niczej 1 w Elbl?gu przy ul. ??czyckiej 19 - etap I. Warto? szacunkowa zamówienia MT.2370.2.2020 wynosi?a 4 690 386,43 PLN, w tym warto? szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi?a 412 905,34 PLN, a warto? przewidywanych zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych, polegaj?cych na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego wynosi?a 4 277 481,09 PLN. Dotychczas do zamówienia podstawowego nie zosta?o udzielone ?adne zamówienie. Warto? szacunkowa niniejszego zamówienia wynosi 1 859 958,77 PLN. Niniejsze zamówienie, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych, mo?e by udzielone tylko Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. Przembud Gda?sk Spó?ka Akcyjna, 80-719 Gda?sk, ul. Litewska 15. Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych: 67.1. Zamawiaj?cy mo?e udzieli zamówienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy us?ug lub robót budowlanych, zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug lub robót budowlanych, je?eli takie zamówienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 190-457966
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przembud Gda?sk Spó?ka Akcyjna Numéro national d'identification: 190559493 Adresse postale: ul. Litewska 15 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL633 Trójmiejski Code postal: 80-719 Pays: Pologne Courriel: g.wrobel@przembud.pl Téléphone: +48 583264820 Fax: +48 583017625 Adresse internet: www.przembud.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 859 958.77 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 162 601.63 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Instalacje sanitarne, Instalacje elektryczne
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówie publicznych czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Prawo zamówie publicznych.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w ppkt
   5.  zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej w ppkt
   6.  wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800/+48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie