Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Garwolin:...quipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sÈcuritÈ

2023/S 227-714484  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Garwolin: ...quipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sÈcuritÈ 2023/S 227-714484 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Garwolinie NumÈro national d'identification: 826-17-86-794 Adresse postale: Targowa 2A Ville: Garwolin Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 08-400 Pays: Pologne Courriel: garwolin@mazowsze.straz.pl TÈlÈphone: +48 256822288 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/kppsp-garwolin Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/straz
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa ?redniego samochodu ratowniczo - ga?niczego NumÈro de rÈfÈrence: PT.2370.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 35110000 ...quipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sÈcuritÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144200 VÈhicules des services de secours 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo Mazowieckie Miasto Garwolin
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego zgodnie z wymaganiami za??cznika nr 1 do SWZ ñ szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia. Przedmiot zamÛwienia winien spe?nia? nast?puj?ce wymagania: a) odpowiada? wszystkim cechom okre?lonym w specyfikacji warunkÛw zamÛwienia. b) by? nowy i zgodny z obowi?zuj?cymi normami. c) posiada? komplet dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej. Pe?ne informacje dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia zosta?y opisane w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia, w tym w za??cznikach do SWZ
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/09/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 147-470269
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : PT.2370.1.2023 IntitulÈ:
Dostawa ?redniego samochodu ratowniczo - ga?niczego
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
26/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wawrzaszek ISS SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? SpÛ?ka Komandytowa Ville: Bielsko Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 1 156 600.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodkipubliczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lud cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane (zgodnie z art. 257 ustawy Pzp).Pe?ne informacje dotycz?ce przedmiotowego post?powania zosta?y zawarte w SWZ i za??cznikach. Dok?adny sposÛb przygotowania oferty zosta? opisany w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia, w tym w szczegÛlno?ci w rozdziale XVI. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie odwrÛconej kolejno?ci oceny ofert, o ktÛrej mowa w art. 139 ustawy Pzp. Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/straz W celu skrÛcenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si?, aby komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami, w tym wszelkie o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s? w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej Pe?ne informacje dotycz?ce sposobu porozumiewania si? oraz wymogach sprz?towych/sieciowych zosta?y wskazane w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia, w tym w szczegÛlno?ci w rozdziale XIV. https://platformazakupowa.pl/pn/straz
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W prowadzonym post?powaniu maj? zastosowanie przepisy zawarte w dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych - "?rodki ochrony prawnej" oraz poni?sze Rozporz?dzenia: a) Rozporz?dzenie Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie post?powania przy rozpoznawaniu odwo?a? przez Krajow? Izb? Odwo?awcz? (Dz. U. poz. 2453); b) Rozporz?dzenie Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegÛ?owych rodzajÛw kosztÛw post?powania odwo?awczego, ich rozliczania oraz wysoko?ci i sposobu pobierania wpisu od odwo?ania (Dz. U. poz. 2437); c) Rozporz?dzenie Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokumentÛw elektronicznych oraz ?rodkÛw komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 35110000 ...quipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sÈcuritÈ
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL225 Bielski
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego zgodnie z wymaganiami za??cznika nr 1 do SWZ ñ szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia. Przedmiot zamÛwienia winien spe?nia? nast?puj?ce wymagania: a) odpowiada? wszystkim cechom okre?lonym w specyfikacji warunkÛw zamÛwienia. b) by? nowy i zgodny z obowi?zuj?cymi normami. c) posiada? komplet dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej. Pe?ne informacje dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia zosta?y opisane w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia, w tym w za??cznikach do SWZ
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 15/11/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 156 600.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wawrzaszek ISS SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? SpÛ?ka Komandytowa Ville: Bielsko Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
W zwi?zku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 13 wrze?nia 2023 roku oraz zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, strony umowy zgodnie postanawiaj? wprowadzi? do niej nast?puj?ce zmiany, umo?liwiaj?ce Wykonawcy realizacj? zapisÛw umowy oraz wykonanie przedmiotowej dostawy. Zamawiaj?cy przychyla si? do wniosku Wykonawcy o przed?u?enie terminu dostawy ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego z powodu przerwania ?a?cucha dostaw niezb?dnych komponentÛw do wykonania pojazdu wywo?anego przez obecn? sytuacj? gospodarcz? i geopolityczn? spowodowan? przez d?ugofalowe skutki pandemii COVID-19 jak rÛwnie? atak zbrojny na Ukrain?, co przyczyni?o si? do zmiany terminu realizacji niniejszego zamÛwienia na podstawie ß 11 ust. 3 pkt. 11 powo?anej umowy. ß 1 ß 5 ust. 1 umowy otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: ÑWykonawca zobowi?zuje si? zrealizowa? przedmiot umowy w terminie do 15 listopada 2023 r. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, je?eli odbiÛr faktyczny odb?dzie si? w terminie, o ktÛrym mowa w niniejszym ust?pieî.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W zwi?zku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 13 wrze?nia 2023 roku oraz zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, strony umowy zgodnie postanawiaj? wprowadzi? do niej nast?puj?ce zmiany, umo?liwiaj?ce Wykonawcy realizacj? zapisÛw umowy oraz wykonanie przedmiotowej dostawy. Zamawiaj?cy przychyla si? do wniosku Wykonawcy o przed?u?enie terminu dostawy ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego z powodu przerwania ?a?cucha dostaw niezb?dnych komponentÛw do wykonania pojazdu wywo?anego przez obecn? sytuacj? gospodarcz? i geopolityczn? spowodowan? przez d?ugofalowe skutki pandemii COVID-19 jak rÛwnie? atak zbrojny na Ukrain?, co przyczyni?o si? do zmiany terminu realizacji niniejszego zamÛwienia na podstawie ß 11 ust. 3 pkt. 11 powo?anej umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 1 156 600.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 1 156 600.00 PLN Dostawa ?redniego samochodu ratowniczo - ga?niczego 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
34144200 - Véhicules des services de secours 
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie 
35110000 - Équipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité