Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:Appareils de contrôle et d'essai

2022/S 181-512197  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Gda?sk: Appareils de contrÙle et d'essai 2022/S 181-512197 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Gda?ski Adresse postale: ul. Jana Ba?y?skiego 8 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-309 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rafa? Rzepecki, Uniwersytet Gda?ski, Dzia? Procedur Zakupowych UG, 80-309 Gda?sk, ul. Jana Ba?y?skiego 8, pokÛj 110, I pi?tro Courriel: rafal.rzepecki@ug.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ug.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa systemu do badania oddzia?ywa? metod? termoforezy mikroskalowej oraz izotermalnego przesuni?cia spektralnego w mikroobj?to?ciach dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego NumÈro de rÈfÈrence: 5750.291.1.150.2022.RR
II.1.2) Code CPV principal 38500000 Appareils de contrÙle et d'essai
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawy systemu do badania oddzia?ywa? metod? termoforezy mikroskalowej oraz izotermalnego przesuni?cia spektralnego w mikroobj?to?ciach dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego
   1.  Przedmiotem negocjacji s? warunki umowy dotycz?cej dostawy systemu do badania oddzia?ywa? metod? termoforezy mikroskalowej oraz izotermalnego przesuni?cia spektralnego w mikroobj?to?ciach dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego.
   2.  Kod Klasyfikacji WspÛlnego S?ownika ZamÛwie? (CPV): 38500000-0.
   3.  Integraln? cz??ci? zaproszenia do negocjacji jest projekt proponowanej umowy, stanowi?cy za??cznik nr 4 do Zaproszenia.
   4.  SzczegÛ?owy zakres dostawy i opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 5 do zaproszenia oraz za??cznik nr 1 (propozycja ceny wraz z informacj? w zakresie dodatkowego oprogramowania s?u??cego do analizy wynikÛw).
   5.  Termin realizacji zamÛwienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
   6.  Rozliczenia dokonywane b?d? w z?otych polskich.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 680 935.41 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet Gda?ski, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gda?sk
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem negocjacji s? warunki umowy dotycz?cej dostawy systemu do badania oddzia?ywa? metod? termoforezy mikroskalowej oraz izotermalnego przesuni?cia spektralnego w mikroobj?to?ciach dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego.
   2.  Kod Klasyfikacji WspÛlnego S?ownika ZamÛwie? (CPV)
:
38500000-0.
   3.  Integraln? cz??ci? zaproszenia do negocjacji jest projekt proponowanej umowy, stanowi?cy za??cznik nr 4 do Zaproszenia.
   4.  SzczegÛ?owy zakres dostawy i opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 5 do zaproszenia oraz za??cznik nr 1 (propozycja ceny wraz z informacj? w zakresie dodatkowego oprogramowania s?u??cego do analizy wynikÛw).
   5.  Termin realizacji zamÛwienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
   6.  Rozliczenia dokonywane b?d? w z?otych polskich.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Post?powanie prowadzone jest w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na postawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z pÛ?n. zm.), zwanej dalej Ñustaw? Pzpî.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
ZamÛwienie z wolnej r?ki ñ art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. - Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pÛ?n. zm.) Uzasadnienie wyboru trybu: Przedmiotem zakupu jest aparat do pomiaru termoforezy mikroskalowej (ang. MicroScale Thermophoresis, MST) oraz zjawiska przesuni?cia widma fluorescencji (ang. Spectral Shift Assay, SSA) ñ model Monolith X. G?Ûwnym celem zakupu najnowszego modelu aparatu Monolith X jest zapewnienie dost?pu do nowoczesnego narz?dzia, umo?liwiaj?cego badania oddzia?ywa? w kompleksach molekularnych z udzia?em biomoleku? i nanocz?stek. Aparat Monolith X mierzy amplitud? zmian intensywno?ci fluorescencji wynikaj?c? z odzia?ywania dwÛch lub wi?cej moleku?, wykorzystuj?c dwa zjawiska tj. MST i SSA. Istniej? dwa sk?adniki, ktÛre przyczyniaj? si? do mierzonej przez nas zmiany fluorescencji i ktÛre razem stanowi? sygna? MST. Z jednej strony intensywno?? fluorescencji (IF) sondy jest czu?a na zmiany temperatury, co wi??e si? ze zjawiskiem TRIC (z ang. Temperature Related Intensity Change) z drugiej za? IF zmienia si? na skutek samej termoforezy. Wywo?uj?c, dzia?aniem lasera podczerwonego, gradient temperatury w badanym uk?adzie, analizuje si? zmian? IF w funkcji czasu na?wietlania oraz st??enia liganda. Drugim zjawiskiem analizowanym przez Monolith X jest zjawisko przesuni?cia spektralnego fluorescencji na skutek oddzia?ywania fluoryzuj?cego liganda z otoczeniem - SSA. Oddzia?ywanie to generuje charakterystyczne dla danego znacznika oraz jego otoczenia fizykochemicznego przesuni?cia maksimum emisji (z ang. tak zwane Ñblue-î b?d? Ñred-shiftsî). Dla zwi?kszenia czu?o?ci tej metody Monolith X wprowadzi? analiz? przesuni?? spektralnych w sposÛb ratiometryczny analizuj?c dwie d?ugo?ci fali, ktÛre s? dobrane pod k?tem zwi?kszenia czu?o?ci pomiaru oraz poprawy stosunku sygna?u do szumu. Monolith X jako jedyny dost?pny na rynku system jest wyposa?ony w dwie, ortogonalne technologie s?u??ce do pomiarÛw KD. Wykorzystanie drugiej metody pomiarowej przeznaczonej do uzyskania warto?ci KD, czyni to rozwi?zanie unikalnym i bardzo u?ytecznym. Metoda ta, opiera si? o zjawisko przesuni?cia widma fluorescencji (ang. Spectral Shift Assay) na skutek oddzia?ywania ligandu z targetem. Analiza trwa jedynie kilka sekund. Oznaczenie przesuni?cia fluorescencji jest niezale?ne od agregacji biomoleku?, cz?sto pojawiaj?cej si? w uk?adach biologicznych i pozwala uzyska? wysoki stosunek sygna?u do szumu. Do pomiaru efektu Spectral Shift wykorzystuje si? te same prÛbki, ktÛre s? analizowane przy u?yciu MST, a oznaczenie nie wymaga dodatkowych etapÛw zwi?zanych z przygotowaniem materia?u do bada?. Dane ilo?ciowe uzyskiwane przy wykorzystaniu systemu Monolith X to: KD, EC50, stechiometria wi?zania, ?H oraz ?S. Aparat Monolith X oferuje sprawdzone rozwi?zania do pomiarÛw sta?ej wi?zania co znajduje odzwierciedlenie w licznych artyku?ach naukowych. Aparat Monolith X (jak wspomniano powy?ej) oferuje nowe rozwi?zanie w postaci jednoczesnego zastosowywania dwÛch metod pomiarowych MST i SSA dzi?ki czemu umo?liwi uzyskanie wynikÛw wystarczaj?cych do publikacji bez konieczno?ci potwierdzenia wynikÛw dodatkow? technik? np. SPR. Obecnie na rynku jest tylko jedna firma NanoTemper proponuj?ca tego typu rozwi?zanie tj. zastosowanie techniki MST i SSA w jednym aparacie. Brak konkurencji jest spowodowany tym, ?e nie istnieje rozs?dne, alternatywne, zast?pcze rozwi?zanie i tym samym nie wynika z celowego zaw??ania parametrÛw zamÛwienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
15/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: NanoTemper Technologies GmbH Adresse postale: Fl^ 20/09/2022 S181 Pologne-Gda?sk: Appareils de contrôle et d'essai 2022/S 181-512197 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Gda?ski Adresse postale: ul. Jana Ba?y?skiego 8 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-309 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rafa? Rzepecki, Uniwersytet Gda?ski, Dzia? Procedur Zakupowych UG, 80-309 Gda?sk, ul. Jana Ba?y?skiego 8, pokój 110, I pi?tro Courriel: rafal.rzepecki@ug.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ug.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa systemu do badania oddzia?ywa? metod? termoforezy mikroskalowej oraz izotermalnego przesuni?cia spektralnego w mikroobj?to?ciach dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego Numéro de référence: 5750.291.1.150.2022.RR
II.1.2) Code CPV principal 38500000 Appareils de contrôle et d'essai
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawy systemu do badania oddzia?ywa? metod? termoforezy mikroskalowej oraz izotermalnego przesuni?cia spektralnego w mikroobj?to?ciach dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego
   1.  Przedmiotem negocjacji s? warunki umowy dotycz?cej dostawy systemu do badania oddzia?ywa? metod? termoforezy mikroskalowej oraz izotermalnego przesuni?cia spektralnego w mikroobj?to?ciach dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego.
   2.  Kod Klasyfikacji Wspólnego S?ownika Zamówie? (CPV): 38500000-0.
   3.  Integraln? cz??ci? zaproszenia do negocjacji jest projekt proponowanej umowy, stanowi?cy za??cznik nr 4 do Zaproszenia.
   4.  Szczegó?owy zakres dostawy i opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 5 do zaproszenia oraz za??cznik nr 1 (propozycja ceny wraz z informacj? w zakresie dodatkowego oprogramowania s?u??cego do analizy wyników).
   5.  Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
   6.  Rozliczenia dokonywane b?d? w z?otych polskich.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 680 935.41 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
Uniwersytet Gda?ski, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gda?sk
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem negocjacji s? warunki umowy dotycz?cej dostawy systemu do badania oddzia?ywa? metod? termoforezy mikroskalowej oraz izotermalnego przesuni?cia spektralnego w mikroobj?to?ciach dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego.
   2.  Kod Klasyfikacji Wspólnego S?ownika Zamówie? (CPV)
:
38500000-0.
   3.  Integraln? cz??ci? zaproszenia do negocjacji jest projekt proponowanej umowy, stanowi?cy za??cznik nr 4 do Zaproszenia.
   4.  Szczegó?owy zakres dostawy i opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 5 do zaproszenia oraz za??cznik nr 1 (propozycja ceny wraz z informacj? w zakresie dodatkowego oprogramowania s?u??cego do analizy wyników).
   5.  Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
   6.  Rozliczenia dokonywane b?d? w z?otych polskich.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Post?powanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej r?ki na postawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z pó?n. zm.), zwanej dalej "ustaw? Pzp".
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Zamówienie z wolnej r?ki - art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. - Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pó?n. zm.) Uzasadnienie wyboru trybu: Przedmiotem zakupu jest aparat do pomiaru termoforezy mikroskalowej (ang. MicroScale Thermophoresis, MST) oraz zjawiska przesuni?cia widma fluorescencji (ang. Spectral Shift Assay, SSA) - model Monolith X. G?ównym celem zakupu najnowszego modelu aparatu Monolith X jest zapewnienie dost?pu do nowoczesnego narz?dzia, umo?liwiaj?cego badania oddzia?ywa? w kompleksach molekularnych z udzia?em biomoleku? i nanocz?stek. Aparat Monolith X mierzy amplitud? zmian intensywno?ci fluorescencji wynikaj?c? z odzia?ywania dwóch lub wi?cej moleku?, wykorzystuj?c dwa zjawiska tj. MST i SSA. Istniej? dwa sk?adniki, które przyczyniaj? si? do mierzonej przez nas zmiany fluorescencji i które razem stanowi? sygna? MST. Z jednej strony intensywno?? fluorescencji (IF) sondy jest czu?a na zmiany temperatury, co wi??e si? ze zjawiskiem TRIC (z ang. Temperature Related Intensity Change) z drugiej za? IF zmienia si? na skutek samej termoforezy. Wywo?uj?c, dzia?aniem lasera podczerwonego, gradient temperatury w badanym uk?adzie, analizuje si? zmian? IF w funkcji czasu na?wietlania oraz st??enia liganda. Drugim zjawiskiem analizowanym przez Monolith X jest zjawisko przesuni?cia spektralnego fluorescencji na skutek oddzia?ywania fluoryzuj?cego liganda z otoczeniem - SSA. Oddzia?ywanie to generuje charakterystyczne dla danego znacznika oraz jego otoczenia fizykochemicznego przesuni?cia maksimum emisji (z ang. tak zwane "blue-" b?d? "red-shifts"). Dla zwi?kszenia czu?o?ci tej metody Monolith X wprowadzi? analiz? przesuni?? spektralnych w sposób ratiometryczny analizuj?c dwie d?ugo?ci fali, które s? dobrane pod k?tem zwi?kszenia czu?o?ci pomiaru oraz poprawy stosunku sygna?u do szumu. Monolith X jako jedyny dost?pny na rynku system jest wyposa?ony w dwie, ortogonalne technologie s?u??ce do pomiarów KD. Wykorzystanie drugiej metody pomiarowej przeznaczonej do uzyskania warto?ci KD, czyni to rozwi?zanie unikalnym i bardzo u?ytecznym. Metoda ta, opiera si? o zjawisko przesuni?cia widma fluorescencji (ang. Spectral Shift Assay) na skutek oddzia?ywania ligandu z targetem. Analiza trwa jedynie kilka sekund. Oznaczenie przesuni?cia fluorescencji jest niezale?ne od agregacji biomoleku?, cz?sto pojawiaj?cej si? w uk?adach biologicznych i pozwala uzyska? wysoki stosunek sygna?u do szumu. Do pomiaru efektu Spectral Shift wykorzystuje si? te same próbki, które s? analizowane przy u?yciu MST, a oznaczenie nie wymaga dodatkowych etapów zwi?zanych z przygotowaniem materia?u do bada?. Dane ilo?ciowe uzyskiwane przy wykorzystaniu systemu Monolith X to: KD, EC50, stechiometria wi?zania, ?H oraz ?S. Aparat Monolith X oferuje sprawdzone rozwi?zania do pomiarów sta?ej wi?zania co znajduje odzwierciedlenie w licznych artyku?ach naukowych. Aparat Monolith X (jak wspomniano powy?ej) oferuje nowe rozwi?zanie w postaci jednoczesnego zastosowywania dwóch metod pomiarowych MST i SSA dzi?ki czemu umo?liwi uzyskanie wyników wystarczaj?cych do publikacji bez konieczno?ci potwierdzenia wyników dodatkow? technik? np. SPR. Obecnie na rynku jest tylko jedna firma NanoTemper proponuj?ca tego typu rozwi?zanie tj. zastosowanie techniki MST i SSA w jednym aparacie. Brak konkurencji jest spowodowany tym, ?e nie istnieje rozs?dne, alternatywne, zast?pcze rozwi?zanie i tym samym nie wynika z celowego zaw??ania parametrów zamówienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
15/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: NanoTemper Technologies GmbH Adresse postale: Flößergasse 4 Ville: Monachium Code NUTS: DE21 Oberbayern Code postal: 81369 Pays: Allemagne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 680 935.41 PLN Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 680 935.41 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodna z przepisami Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?ta w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie Pzp.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w ppkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   9.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Pologne-Gda?sk: Appareils de contrôle et d'essaiType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Fournitures 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai