Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Balayeuses de routes

2022/S 18-042921  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Gda?sk: Balayeuses de routes 2022/S 018-042921 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gda?skie Us?ugi Komunalne Sp z o.o.
Numéro national d'identification: 220683773 Adresse postale: ul. Jab?oniowa 55 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Renata Kaczorowska Courriel: renata.kaczorowska@guk.gda.pl Téléphone: +48 668863315 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.guk.gda.pl Adresse du profil d'acheteur: www.guk.gda.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa zamiatarki ulicznej dla Gda?skich Us?ug Komunalnych Sp. z o.o.
Numéro de référence: PN/3/2022
II.1.2) Code CPV principal 34921100 Balayeuses de routes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej wraz z zapewnieniem serwisowania oraz napraw w trakcie trwania gwarancji.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exécution:
80-180 Gda?sk, ul. Jab?oniowa 55
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej wraz z zapewnieniem serwisowania oraz napraw w trakcie trwania gwarancji.Szczegó?owy opis zamówienia oraz warunki jego realizacji zosta?y okre?lone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowi?cym za??cznik nr 7 do SWZ. Pozosta?e warunki realizacji zamówienia zosta?y okre?lone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowi?cych za??cznik nr 8 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 1)Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? wykonawc? w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy. 2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8, 9,10 ustawy. 3) Wykonawca mo?e zosta? wykluczony przez zamawiaj?cego na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przez jej z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatków lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatków lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 3) za?wiadczenia alb innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego , ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania w op?acaniu sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem lub innym dokumentem zamawiaj?cy ??da dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiedni przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 6) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odno?nie do naruszenia obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170), f) art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, który polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych ?rodków dowodowych, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) - 4) i 6)- 7) dotycz?cych tych podmiotów.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
 
1.O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy na dzie? z?o?enia oferty posiadaj? odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na kwot? co najmniej 500.000 z?. W celu potwierdzenia warunku wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzaj?ce, ?e wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegaj? si? o zamówienie powy?szy warunek powinien spe?ni? co najmniej jeden wykonawca.
   2.  O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy na dzie? z?o?enia oferty posiadaj? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? na kwot? co najmniej 800.000 z?. W celu potwierdzenia warunku wykonawca dostarczy informacj? z banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegaj? si? o zamówienie powy?szy warunek powinien spe?ni? co najmniej jeden wykonawca.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
d) zdolno?ci technicznej lub zawodowej O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali nale?ycie dostaw? co najmniej dwóch sztuk pojazdów specjalistycznych typu zamiatarka. W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc? warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej zamawiaj?cy ??da wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem liczby pojazdów, rodzaju, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostan? wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi? za??cznik nr 8 do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otomin, ul. Konna 35 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Zamawiaj?cy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy, na podstawie art. 105-106 ustawy, na potwierdzenie zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia ??da z?o?enia wraz z ofert? nast?puj?cych przedmiotowych ?rodków dowodowych: 1) Certyfikat potwierdzaj?cy, ?e zamiatarka spe?nia normy PM 10 i PM 2,5 2) O?wiadczenie producenta dotycz?ce potwierdzenia okresu udzielonej gwarancji autoryzowanemu dostawcy Powy?sze dokumenty nale?y z?o?y? wraz z ofert?. Je?eli Wykonawca nie z?o?y? przedmiotowych ?rodków dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s? niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie. Zamawiaj?cy mo?e ??da? od wykonawców wyja?nie? dotycz?cych tre?ci przedmiotowych ?rodków Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzi si? pisemnie tj. poprzez wyra?enie informacji przy u?yciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które mo?na odczyta? i powieli?, w tym przekazywanych przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzi si? w j?zyku polskim. W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si? przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzaj?cy wzi?? udzia? w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiada? konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePUAP ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i o?wiadcze? oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przyst?puj?c do niniejszego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniportalu, okre?lone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowi?zuje si? korzystaj?c z miniPortalu przestrzega? postanowie? tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesy?anych za po?rednictwem dedykowanych formularzy do: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB. Za dat? przekazania oferty, wniosków, zawiadomie?, dokumentów elektronicznych, o?wiadcze? lub elektronicznych kopii dokumentów lub o?wiadcze? oraz innych informacji przyjmuje si? dat? ich przekazania na ePUAP. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert a nast?pie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta? najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znaków, które mo?na wprowadzi? do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na tronie internetowej prowadzonego post?powania. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Sk?adanie odwo?a? Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
   1.  W prowadzonym post?powaniu przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós?by lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, ?rodki ochrony prawnej zawarte w dziale IX ustawy, w szczególno?ci: 1) odwo?anie; 2) skarga do s?du.
   2.  Organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych oraz rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorców, na podstawie art. 505 pkt 2 ustawy,przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia i zamówienia oraz dokumentów zamówienia.
   1.  Odwo?anie przys?uguje od: 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechania czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej,wymagaj? opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Pisma sk?adane w toku post?powania odwo?awczego przez strony oraz uczestników post?powania odwo?awczego wnosi si? z odpisami dla stron oraz uczestników post?powania odwo?awczego, je?eli pisma te sk?adane s? w formie pisemnej.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Gda?sk: Balayeuses de routesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 28/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34921100 - Balayeuses de routes