Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:Centrifugeuse de laboratoire et accessoires

2023/S 98-306134  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Gda?sk: Centrifugeuse de laboratoire et accessoires 2023/S 098-306134 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Gda?ski NumÈro national d'identification: PL634 Gda?ski Adresse postale: ul. Jana Ba?y?skiego 8 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-309 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara Redzik, Uniwersytet Gda?ski, Dzia? Procedur Zakupowych, 80-309 Gda?sk, ul. Jana Ba?y?skiego 8 Courriel: barbara.redzik@ug.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ug.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa wirÛwki laboratoryjnej z rotorem do separacji otrzymywanych materia?Ûw od roztworÛw dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego NumÈro de rÈfÈrence: 5750.291.1.35.2023.BR
II.1.2) Code CPV principal 42931100 Centrifugeuse de laboratoire et accessoires
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa wirÛwki laboratoryjnej z rotorem do separacji otrzymywanych materia?Ûw od roztworÛw, zwanej dalej Ñsprz?temî, dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego.
   2.  Kod Klasyfikacji WspÛlnego S?ownika ZamÛwie? (CPV)
:
42931100-2 (wirÛwki laboratoryjne i akcesoria).
   3.  ZamÛwienie obejmuje dostaw? i uruchomienie sprz?tu.
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? okre?lony w za??czniku nr 5 do SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia.
   5.  Miejsce dostawy sprz?tu: Wydzia? Chemii Uniwersytetu Gda?skiego, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gda?sk, pokÛj A122.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga gwarancji na sprz?t na okres 24 miesi?cy. SzczegÛ?y dotycz?ce gwarancji zawarte s? w ß 7 Projektu umowy ñ za??czniku nr 4 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 858.54 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42931100 Centrifugeuse de laboratoire et accessoires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
Wydzia? Chemii Uniwersytetu Gda?skiego, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gda?sk, pokÛj A122
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa wirÛwki laboratoryjnej z rotorem do separacji otrzymywanych materia?Ûw od roztworÛw, zwanej dalej Ñsprz?temî, dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego.
   2.  Kod Klasyfikacji WspÛlnego S?ownika ZamÛwie? (CPV)
:
42931100-2 (wirÛwki laboratoryjne i akcesoria).
   3.  ZamÛwienie obejmuje dostaw? i uruchomienie sprz?tu.
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? okre?lony w za??czniku nr 5 do SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia.
   5.  Miejsce dostawy sprz?tu: Wydzia? Chemii Uniwersytetu Gda?skiego, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gda?sk, pokÛj A122.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga gwarancji na sprz?t na okres 24 miesi?cy. SzczegÛ?y dotycz?ce gwarancji zawarte s? w ß 7 Projektu umowy ñ za??czniku nr 4 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametr techniczny 1: automatyczne otwieranie pokrywy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Parametr techniczny 2: zakres obrotÛw / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 040-118619
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5750.291.1.35.2023.BR IntitulÈ:
Dostawa wirÛwki laboratoryjnej z rotorem do separacji otrzymywanych materia?Ûw od roztworÛw dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Danlab Danuta Katry?ska NumÈro national d'identification: 685-204-74-55 Adresse postale: Handlowa 6D Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Code postal: 15-399 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 635.66 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 858.54 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodna z przepisami Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?ta w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie Pzp.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w ppkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   9.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 Dostawa wirÛwki laboratoryjnej z rotorem do separacji otrzymywanych materia?Ûw od roztworÛw dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
42931100 - Centrifugeuse de laboratoire et accessoires