Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Gants de chirurgie

2022/S 56-146403  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Gda?sk: Gants de chirurgie 2022/S 056-146403 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? Num╚ro national d'identification: 221964385 Adresse postale: Al. Jana Paw?a II 50 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code postal: 80-462 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? zam█wie? publicznych Courriel: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl T╚l╚phone: +48 587684281 Fax: +48 587684286 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.copernicus.gda.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa wyrob█w jednorazowego u?ytku (r?kawice) Num╚ro de r╚f╚rence: D10.251.92.E.2021
II.1.2) Code CPV principal 33141420 Gants de chirurgie
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w jednorazowego u?ytku ˝ r?kawic. Przedmiot zam█wienia sk?ada si? z 5 cz??ci, tj.: Cz??? 1: R?kawice sekcyjne Cz??? 2: R?kawice do zabieg█w ortopedycznych Cz??? 3: R?kawice do procedur wysokiego ryzyka Cz??? 4: R?kawice do zabieg█w mikrochirurgicznych Cz??? 5:R?kawice diagnostyczne z d?ugim mankietem
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?cy wymagania Zamawiaj?cego, ilo?ci, zawarte s? w za?. nr 1 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo-cenowy, kt█ry Wykonawca za??cza do oferty.
   3.  Oferowane przedmioty zam█wienia musz? by? kompletne, o wysokim standardzie zar█wno pod wzgl?dem jako?ci jak i funkcjonalno?ci, a tak?e wolne od wad materia?owych, konstrukcyjnych i prawnych.
   4.  Oferowane przedmioty zam█wienia musz? by? dopuszczone do obrotu i u?ywania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   5.  Przedmiot zam█wienia musi by? zgodny z ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06).
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 469 481.48 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
R?kawice sekcyjne
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141420 Gants de chirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL63 Pomorskie Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Jednostki nale??ce do Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w jednorazowego u?ytku ˝ r?kawic.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?cy wymagania Zamawiaj?cego, ilo?ci, zawarte s? w za?. nr 1 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo-cenowy, kt█ry Wykonawca za??cza do oferty. Wykonawca wype?niaj?c wskazane pozycje w niniejszym za??czniku potwierdza spe?nianie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego.
   3.  Oferowane przedmioty zam█wienia musz? by? kompletne, o wysokim standardzie zar█wno pod wzgl?dem jako?ci jak i funkcjonalno?ci, a tak?e wolne od wad materia?owych, konstrukcyjnych i prawnych.
   4.  Oferowane przedmioty zam█wienia musz? by? dopuszczone do obrotu i u?ywania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   5.  Przedmiot zam█wienia musi by? zgodny z ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06).
   6.  Spos█b realizacji przedmiotu zam█wienia okre?la projekt umowy zawarty w za??czniku nr 5 do SWZ.
   7.  We wszystkich zapisach SWZ oraz jej za??cznikach, w kt█rych Zmawiaj?cy odwo?uje si? do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub system█w odniesienia b?d? wskazane s? znaki towarowe, parametry lub ?r█d?a pochodzenia (nazwy producent█w lub urz?dze?), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   8.  Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o zam█wienie wy??cznie przez Wykonawc█w, o kt█rych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
   9.  Zamawiaj?cy nie stawia wymaga?, o kt█rych mowa w art. 96 ustawy pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 2 Prix - Pond╚ration: 98
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawy b?d? odbywa?y si? sukcesywnie przez okres 12 miesi?cy. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych. Termin dostawy stanowi jedno z kryteri█w oceny ofert. Szczeg█?owe informacje dot. termin█w realizacji zam█wienia zawarte s? w projekcie umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
R?kawice do zabieg█w ortopedycznych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141420 Gants de chirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL63 Pomorskie Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Jednostki nale??ce do Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w jednorazowego u?ytku ˝ r?kawic.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?cy wymagania Zamawiaj?cego, ilo?ci, zawarte s? w za?. nr 1 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo-cenowy, kt█ry Wykonawca za??cza do oferty. Wykonawca wype?niaj?c wskazane pozycje w niniejszym za??czniku potwierdza spe?nianie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego.
   3.  Oferowane przedmioty zam█wienia musz? by? kompletne, o wysokim standardzie zar█wno pod wzgl?dem jako?ci jak i funkcjonalno?ci, a tak?e wolne od wad materia?owych, konstrukcyjnych i prawnych.
   4.  Oferowane przedmioty zam█wienia musz? by? dopuszczone do obrotu i u?ywania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   5.  Przedmiot zam█wienia musi by? zgodny z ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06).
   6.  Spos█b realizacji przedmiotu zam█wienia okre?la projekt umowy zawarty w za??czniku nr 5 do SWZ.
   7.  We wszystkich zapisach SWZ oraz jej za??cznikach, w kt█rych Zmawiaj?cy odwo?uje si? do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub system█w odniesienia b?d? wskazane s? znaki towarowe, parametry lub ?r█d?a pochodzenia (nazwy producent█w lub urz?dze?), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   8.  Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o zam█wienie wy??cznie przez Wykonawc█w, o kt█rych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
   9.  Zamawiaj?cy nie stawia wymaga?, o kt█rych mowa w art. 96 ustawy pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 2 Prix - Pond╚ration: 98
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawy b?d? odbywa?y si? sukcesywnie przez okres 12 miesi?cy. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych. Termin dostawy stanowi jedno z kryteri█w oceny ofert. Szczeg█?owe informacje dot. termin█w realizacji zam█wienia zawarte s? w projekcie umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
R?kawice do procedur wysokiego ryzyka
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141420 Gants de chirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL63 Pomorskie Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Jednostki nale??ce do Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w jednorazowego u?ytku ˝ r?kawic.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?cy wymagania Zamawiaj?cego, ilo?ci, zawarte s? w za?. nr 1 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo-cenowy, kt█ry Wykonawca za??cza do oferty. Wykonawca wype?niaj?c wskazane pozycje w niniejszym za??czniku potwierdza spe?nianie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego.
   3.  Oferowane przedmioty zam█wienia musz? by? kompletne, o wysokim standardzie zar█wno pod wzgl?dem jako?ci jak i funkcjonalno?ci, a tak?e wolne od wad materia?owych, konstrukcyjnych i prawnych.
   4.  Oferowane przedmioty zam█wienia musz? by? dopuszczone do obrotu i u?ywania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   5.  Przedmiot zam█wienia musi by? zgodny z ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06).
   6.  Spos█b realizacji przedmiotu zam█wienia okre?la projekt umowy zawarty w za??czniku nr 5 do SWZ.
   7.  We wszystkich zapisach SWZ oraz jej za??cznikach, w kt█rych Zmawiaj?cy odwo?uje si? do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub system█w odniesienia b?d? wskazane s? znaki towarowe, parametry lub ?r█d?a pochodzenia (nazwy producent█w lub urz?dze?), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   8.  Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o zam█wienie wy??cznie przez Wykonawc█w, o kt█rych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
   9.  Zamawiaj?cy nie stawia wymaga?, o kt█rych mowa w art. 96 ustawy pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 2 Prix - Pond╚ration: 98
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawy b?d? odbywa?y si? sukcesywnie przez okres 12 miesi?cy. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych. Termin dostawy stanowi jedno z kryteri█w oceny ofert. Szczeg█?owe informacje dot. termin█w realizacji zam█wienia zawarte s? w projekcie umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
R?kawice do zabieg█w mikrochirurgicznych
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141420 Gants de chirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL63 Pomorskie Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Jednostki nale??ce do Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w jednorazowego u?ytku ˝ r?kawic.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?cy wymagania Zamawiaj?cego, ilo?ci, zawarte s? w za?. nr 1 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo-cenowy, kt█ry Wykonawca za??cza do oferty. Wykonawca wype?niaj?c wskazane pozycje w niniejszym za??czniku potwierdza spe?nianie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego.
   3.  Oferowane przedmioty zam█wienia musz? by? kompletne, o wysokim standardzie zar█wno pod wzgl?dem jako?ci jak i funkcjonalno?ci, a tak?e wolne od wad materia?owych, konstrukcyjnych i prawnych.
   4.  Oferowane przedmioty zam█wienia musz? by? dopuszczone do obrotu i u?ywania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   5.  Przedmiot zam█wienia musi by? zgodny z ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06).
   6.  Spos█b realizacji przedmiotu zam█wienia okre?la projekt umowy zawarty w za??czniku nr 5 do SWZ.
   7.  We wszystkich zapisach SWZ oraz jej za??cznikach, w kt█rych Zmawiaj?cy odwo?uje si? do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub system█w odniesienia b?d? wskazane s? znaki towarowe, parametry lub ?r█d?a pochodzenia (nazwy producent█w lub urz?dze?), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   8.  Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o zam█wienie wy??cznie przez Wykonawc█w, o kt█rych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
   9.  Zamawiaj?cy nie stawia wymaga?, o kt█rych mowa w art. 96 ustawy pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 2 Prix - Pond╚ration: 98
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawy b?d? odbywa?y si? sukcesywnie przez okres 12 miesi?cy. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych. Termin dostawy stanowi jedno z kryteri█w oceny ofert. Szczeg█?owe informacje dot. termin█w realizacji zam█wienia zawarte s? w projekcie umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
R?kawice diagnostyczne z d?ugim mankietem
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141420 Gants de chirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL63 Pomorskie Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Jednostki nale??ce do Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyrob█w jednorazowego u?ytku ˝ r?kawic.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?cy wymagania Zamawiaj?cego, ilo?ci, zawarte s? w za?. nr 1 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo-cenowy, kt█ry Wykonawca za??cza do oferty. Wykonawca wype?niaj?c wskazane pozycje w niniejszym za??czniku potwierdza spe?nianie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego.
   3.  Oferowane przedmioty zam█wienia musz? by? kompletne, o wysokim standardzie zar█wno pod wzgl?dem jako?ci jak i funkcjonalno?ci, a tak?e wolne od wad materia?owych, konstrukcyjnych i prawnych.
   4.  Oferowane przedmioty zam█wienia musz? by? dopuszczone do obrotu i u?ywania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   5.  Przedmiot zam█wienia musi by? zgodny z ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06).
   6.  Spos█b realizacji przedmiotu zam█wienia okre?la projekt umowy zawarty w za??czniku nr 5 do SWZ.
   7.  We wszystkich zapisach SWZ oraz jej za??cznikach, w kt█rych Zmawiaj?cy odwo?uje si? do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub system█w odniesienia b?d? wskazane s? znaki towarowe, parametry lub ?r█d?a pochodzenia (nazwy producent█w lub urz?dze?), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne.
   8.  Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o zam█wienie wy??cznie przez Wykonawc█w, o kt█rych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
   9.  Zamawiaj?cy nie stawia wymaga?, o kt█rych mowa w art. 96 ustawy pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 2 Prix - Pond╚ration: 98
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawy b?d? odbywa?y si? sukcesywnie przez okres 12 miesi?cy. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych. Termin dostawy stanowi jedno z kryteri█w oceny ofert. Szczeg█?owe informacje dot. termin█w realizacji zam█wienia zawarte s? w projekcie umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 251-666126
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
R?kawice sekcyjne
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
R?kawice do zabieg█w ortopedycznych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
03/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU Anmar Sp. z o.o. Sp. k.
Ville: Tychy Code NUTS: PL22 ?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 103 888.89 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 105 833.33 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
R?kawice do procedur wysokiego ryzyka
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
03/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mercator Medical S.A.
Ville: Krak█w Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 77 972.22 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 99 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
R?kawice do zabieg█w mikrochirurgicznych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
03/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abook Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 136 111.11 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 140 648.15 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
R?kawice diagnostyczne z d?ugim mankietem
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
03/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Skamex Sp. z o.o.
Ville: ?█d? Code NUTS: PL71 ?█dzkie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 185 185.18 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 124 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O udzielenie zam█wienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, kt█rzy: Nie podlegaj? wykluczeniu (zgodnie z art. 108 ustawy Pzp). Podstawy wykluczenia z post?powania: o udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania z powodu jednej z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, kt█re wyst?pi?y w odpowiednim okresie okre?lonym w art. 111 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia Wykonawcy (art. 109 ust. 1 ustawy Pzp).. Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie zam█wienia. Przepisy dotycz?ce Wykonawcy stosuje si? odpowiednio do Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia. W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez Wykonawc█w jednolity dokument sk?ada ka?dy z Wykonawc█w. Zamawiaj?cy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w ▀ X ust. 1 SWZ. Zamawiaj?cy informuje, ?e stosuje procedur?, o kt█rej mowa w art. 139 ustawy Pzp (procedura odwr█cona). Dokumenty sk?adane w przypadku Wykonawc█w maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza RP: Wykonawca maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Zamiast Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. Dokumenty ww. powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. 2) Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania odno?nie terminu wystawienia dokument█w lub o?wiadcze? s? analogiczne jak w punkcie
   1.  Kwota wadium dla ofert ca?kowitych wynosi 10 000,00 z?, a dla ofert cz??ciowych wynosi: Cz??? nr 1: 150,00 z? Cz??? nr 2: 2 100,00 z? Cz??? nr 3: 1 500,00 z? Cz??? nr 4: 2 650,00 z? Cz??? nr 5: 3 600,00 z? W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodk█w dowodowych: ´ kart technicznych producenta wyrobu lub kart katalogowych producenta wyrobu
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 515 ustawy pzp
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a; 2) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zam█wie? Publicznych lub dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakup█w lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, a w przypadku udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki - og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zam█wienia, kt█re nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki; 3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci? w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo b) zamie?ci? w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, kt█re nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
16/03/2022 Pologne-Gda?sk: Gants de chirurgieType dÝacheteur: Organisme de droit publicType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33141420 - Gants de chirurgie