01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/07/2018
Date de péremption : 04/09/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Lignes ╚lectriques a╚riennes

2018/S 143-327963 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/07/2018 S143  - - Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Gda?sk: Lignes ╚lectriques a╚riennes 2018/S 143-327963 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Fournitures
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Energa-Operator SA z siedzib w Gda?sku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gda?sk PL ul. M. Reja 29 Gda?sk 80-870 Pologne Point(s) de contact: Jolanta Skocka Courriel: jolanta.skocka@energa.pl Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.energa-operator.pl www.energa-operator.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://zakupy.energa-operator.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale ...lectricit╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa przewod█w elektroenergetycznych SN i nn Num╚ro de r╚f╚rence: P/1/0051/2018
II.1.2) Code CPV principal 31321100
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa przewod█w elektroenergetycznych SN i nn
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa przewod█w elektroenergetycznych SN i nn nieizolowanych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31321100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Oddzia?y zamawiaj?cego w Gda?sku, Kaliszu, Koszalinie, Olsztynie P?ocku i Toruniu
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa przewod█w elektroenergetycznych SN i nn nieizolowanych
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zwi?kszenia zakresu zam█wienia podstawowego do maksymalnie 20 % warto?ci zam█wienia podstawowego z zastosowaniem prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawca zobowi?zany jest zapewni udzia przewod█w z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, pa?stw, z kt█rymi Unia Europejska zawar?a umowy o r█wnym traktowaniu przedsi?biorc█w, lub pa?stw, wobec kt█rych na mocy decyzji Rady stosuje si przepisy dyrektywy 2014/25/UE, na poziomie nie ni?szym ni 50 %.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa przewod█w elektroenergetycznych nn izolowanych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31321100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Oddzia?y zamawiaj?cego w Gda?sku, Kaliszu, Koszalinie, Olsztynie P?ocku i Toruniu
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa przewod█w elektroenergetycznych nn izolowanych
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zwi?kszenia zakresu zam█wienia podstawowego do maksymalnie 20 % warto?ci zam█wienia podstawowego z zastosowaniem prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawca zobowi?zany jest zapewni udzia przewod█w z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, pa?stw, z kt█rymi Unia Europejska zawar?a umowy o r█wnym traktowaniu przedsi?biorc█w, lub pa?stw, wobec kt█rych na mocy decyzji Rady stosuje si przepisy dyrektywy 2014/25/UE, na poziomie nie ni?szym ni 50 %.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zam█wienia mog si ubiega wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (chyba, ?e osoba, o kt█rej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), pkt 15˝23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Đustaw?ţ.
   2.  W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia wym█g, o kt█rym mowa w pkt 1, musi spe?nia ka?dy z wykonawc█w.
   3.  Wraz z ofert wykonawca powinien z?o?y?:
   3. 1. aktualne na dzie sk?adania wniosku o?w., w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, zwane dalej ĐJEDZţ;
   3. 2. je?eli wykonawca wykazuj?c spe?nianie warunku, o kt█rym mowa w III.1.3, b?dzie polega na zdolno?ciach innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 ustawy ˝ JEDZ dotycz?ce tych podmiot█w.
   4.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si przez wykonawc█w o zam█wienie JEDZ powinien z?o?y ka?dy z tych wykonawc█w oraz w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy (-om) ˝ o?w. JEDZ powinien z?o?y ka?dy podwykonawca.
   5.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, b?dzie zobowi?zany przekaza zamawiaj?cemu o?w. dotycz?ce przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.
   6.  Przed udzieleniem zam█wienia zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?w.lub dokum. potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia z post?powania:
   6. 1. informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (chyba, ?e osoba, o kt█rej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 m-cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   6. 2. odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ust.;
   6. 3. o?w. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia.
   7.  Wykonawca, kt█ry w celu potwierdzenia spe?nienia warunku, o kt█rym mowa w III.1.3, b?dzie polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, b?dzie zobowi?zany do z?o?enia, w odniesieniu do tych podmiot█w:
   7. 1. dokument█w wymienionych w pkt 6;
   7. 2. za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 m-c przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   7. 3. za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie spo?. lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 m-c przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   7. 4. o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Ci?g dalszy Sekcja VI.3)
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog si ubiega wykonawcy, kt█rzy:
   1. 1. wykonali nale?ycie w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie:
   1. 1.1.dla cz??ci 1: co najmniej 1 dostaw fabrycznie nowych przewod█w elektroenergetycznych SN i nn nieizolowanych ˝ przynajmniej jednego z typ█w stanowi?cych przedmiot zam█wienia o dowolnych przekrojach, o warto?ci co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto,
   1. 1.2.dla cz??ci 2: co najmniej 1 dostaw fabrycznie nowych przewod█w elektroenergetycznych nn izolowanych ˝ przynajmniej jednego z typ█w stanowi?cych przedmiot zam█wienia o dowolnych przekrojach, o warto?ci co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto,
   1. 2. dysponuj wyposa?eniem i sprz?tem zapewniaj?cym spe?nienie odpowiednio wymaga dotycz?cych przechowywania oraz instalowania przewod█w, w szczeg█lno?ci odwijania i przewijania, nie przekraczaj?c najni?szej temperatury, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w normach w Specyfikacji technicznej, co najmniej:
   1. 2.1. 2 przewijarek umo?liwiaj?cych przewijanie przewod█w na b?bnach o ?rednicy nie mniejszej ni 2 m, wyposa?onych w przyrz?d do pomiaru d?ugo?ci przewod█w,
   1. 2.2. stojaka do b?bna (np. hydrauliczny, rolkowy) w celu przewini?cia przewod█w dla ka?dej przewijarki, wykazanej przez wykonawc (o ile jest dla niej wymagany),
   1. 2.3. 1 sztuki sprz?tu do ci?cia przewod█w (np. hydraulicznego, r?cznego),
   1. 2.4. 1 pomieszczenia do przewijania przewod█w,
   1. 2.5. 1 pomieszczenia lub przestrzeni do przechowywania przewod█w.
   2.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w, o kt█rych mowa w pkt 1, polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych.
   3.  W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia warunki, o kt█rych mowa w pkt 1, wykonawcy musz spe?nia ??cznie.
   4.  Przed udzieleniem zam█wienia zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu:
   4. 1. wykaz dostaw, o kt█rych mowa w pkt
   1. 1, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane, oraz dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenia wykonawcy; referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   4. 2. wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu i urz?dze?, o kt█rych mowa w pkt
   1. 2, dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zam█wienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Wykonawca sk?adaj?cy ofert zobowi?zany jest do wniesienia przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w wysoko?ci:
   1. 1. dla cz??ci 1 ˝ 100 000,00 PLN,
   1. 2. dla cz??ci 2 ˝ 1 000 000,00 PLN,
   2. Wadium mo?e by wniesione w formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 04/09/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 3 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 04/09/2018 Heure locale: 11:00 Lieu:
Energa-Operator SA w Gda?sku, ul. M. Reja 29, w pok. nr 233 lub 132 lub 314 lub 212.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ci?g dalszy z III.1.1.):
   8.  Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia zobowi?zani b?d z?o?y?:
   8. 1. dokument potwierdzaj?cy spe?nienie wymogu, o kt█rym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy, tj. ustanowienie przez nich pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia ˝ podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot█w ˝ w formie orygina?u lub po?wiadczonej notarialnie za zgodno? z orygina?em kopii,
   8. 2. dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 6 ˝ w odniesieniu do ka?dego z wykonawc█w.
   8.  Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa:
   8. 1. w pkt
   6. 1 ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (chyba, ?e osoba, o kt█rej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   8. 3. w pkt
   6. 2 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e:
   8. 3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert
   8. 3.2. nie zalega z op?acaniem podatk█w, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;.
   9.  Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 8, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?w. wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 10. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w pkt
   9. 1, sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt 13.1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  W celu potwierdzenia, ?e przedmiot zam█wienia odpowiada wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert (niezale?nie od wersji papierowej, tak?e w formie elektronicznej na CD) dokumenty okre?lone w SIWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10/15 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia (w zale?no?ci od sposobu przes?ania informacji);
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej; lub
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych, ni okre?lone w pkt 1 i 2, wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
25/07/2018
 
 
C L A S S E    C P V
31321100 - Lignes Úlectriques aÚriennes