Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 24/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Locomotives

2020/S 69-164121  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Gda?sk: Locomotives

2020/S 069-164121

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 044-103328)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lotos Kolej Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 0000135118
Adresse postale: ul. Micha?ki 25
Ville: Gda?sk
Code NUTS: PL
Code postal: 80-716
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jacek Tomaszewski
Courriel: Jacek.Tomaszewski@lotoskolej.pl
TÈlÈphone: +48 583088581 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.lotoskolej.pl/2703/o_nas/przetargi

http://www.lotoskolej.pl/2703/o_nas/przetargi
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa fabrycznie nowej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej.

II.1.2)
Code CPV principal
34611000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem post?powania zakupowego jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej posiadaj?cej zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji, bez ?adnych ogranicze?, w tym do prowadzenia poci?gÛw towarowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Czeskiej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??czniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 044-103328

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 15.4.2020 roku o godz. 12:30 w sali konferencyjnej nr 0/16 w siedzibie Zamawiaj?cego.

Lire:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 24 kwietnia 2020 roku o godz. 12.30 w sali konferencyjnej nr 0/16 w siedzibie Zamawiaj?cego.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 24/04/2020

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 13/08/2020

Lire:

Date: 22/08/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 24/04/2020

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34611000 - Locomotives