Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Logiciels et systËmes d'information

2021/S 65-164805  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Gda?sk: Logiciels et systËmes d'information 2021/S 065-164805 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Gda?ska Adresse postale: ul. Narutowicza 11/12 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-233 Pays: Pologne Point(s) de contact: Olga Felska Courriel: olga.felska@pg.edu.pl TÈlÈphone: +48 583471078 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://pg.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://dzp.pg.edu.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa subskrypcji i licencji oprogramowania dla Politechniki Gda?skiej w ramach projektu Power
   3. 5, ZP/310/061/D/20 NumÈro de rÈfÈrence
:
ZP/310/061/D/20
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gda?skiej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 4 do SIWZ, ilo?ci oprogramowa zawiera za??cznik nr 3 do SIWZ.
   2.  Oznaczenie przedmiotu zamÛwienia wg WspÛlnego s?ownika zamÛwie?: 48000000-8 (pakiety oprogramowania i systemy informatyczne), 48460000-0 (analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozuj?ce pakiety oprogramowania).
   3.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych.
   4.  Wykonawcy mog z?o?y tylko jedn ofert?.
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje: a. zawarcia umowy ramowej; b. udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp; c. przeprowadzenia aukcji elektronicznej; d. ustanowienia dynamicznego systemu zakupÛw.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 191 999.90 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48460000 Logiciels analytiques, scientifiques, mathÈmatiques ou prÈvisionnels 48190000 Logiciels pÈdagogiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Politechnika Gda?ska, Biuro Projektu, 80-233 Gda?sk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, pok. 262.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje oprogramowanie do celÛw dydaktycznych:
   1.  aktualizacji programu dydaktyczno-przemys?owego do uczenia si programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania;
   2.  licencji programu dydaktyczno-przemys?owego do uczenia si programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 4 do SIWZ, ilo?ci oprogramowa zawiera za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gda?skiej POWR.03.05.00-00-Z044/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Licencje nale?y dostarczy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z za?. nr 4 dostawa licencji obejmuje dostaw wraz z subskrypcj i opiek techniczn do ko?ca realizacji projektu Power
   3. 5, tj. do dnia 31 marca 2022 r. Warunkiem przyst?pienia do przetargu jest wniesienie przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wadium w wysoko?ci 3 800,00 PLN (trzy tysi?ce osiemset z?otych).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 250-623928
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZP/310/061/D/20
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH Adresse postale: Kaiserin-Augusta-Allee 101 Ville: Berlin Code NUTS: DE30 Berlin Code postal: 10553 Pays: Allemagne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 192 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 191 999.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  Tryb zamÛwienia: przetarg nieograniczony.
   3.  Wykonawca sk?ada aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie JEDZ podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu zamawiaj?cy ??da: a) ??da odpisu z w?a?ciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; b) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; c) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne; g) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
   5.  Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa: a) w pkt 4 lit. b nin. rozdz. ñ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktÛrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; b) w pkt 4 lit. a, lit. c i lit. d nin. rozdz. ñ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: i. nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, ii. nie zalega z op?acaniem podatkÛw, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 2 i 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48190000 - Logiciels pédagogiques 
48460000 - Logiciels analytiques, scientifiques, mathématiques ou prévisionnels