Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Logiciels et systèmes d'information

2021/S 65-164445  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Gda?sk: Logiciels et systèmes d'information 2021/S 065-164445 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Gda?ska Adresse postale: ul. Narutowicza 11/12 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-233 Pays: Pologne Point(s) de contact: Olga Felska Courriel: olga.felska@pg.edu.pl Téléphone: +48 583471078 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://pg.edu.pl Adresse du profil d'acheteur: https://dzp.pg.edu.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gda?skiej w ramach projektu Power
   3. 5, ZP/306/061/D/20 Numéro de référence
:
ZP/306/061/D/20
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gda?skiej. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 4 do SIWZ, ilo?ci oprogramowa zawiera za??cznik nr 3 do SIWZ.
   2.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego s?ownika zamówie?: 48000000-8 (pakiety oprogramowania i systemy informatyczne), 48460000-0 (analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozuj?ce pakiety oprogramowania).
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Przedmiot zamówienia zosta podzielony na 2 cz??ci. Wykonawca mo?e z?o?y jedn ofert na dowoln liczb cz??ci.
   4.  Wykonawcy mog z?o?y tylko jedn ofert?.
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje: a. zawarcia umowy ramowej; b. udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp; c. przeprowadzenia aukcji elektronicznej; d. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 240 327.32 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Oprogramowanie 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48190000 Logiciels pédagogiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exécution:
Politechnika Gda?ska, Biuro Projektu, 80-233 Gda?sk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, pok. 262.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk licencji bezterminowych na oprogramowanie dedykowane do analiz pracy systemu elektroenergetycznego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 4 do SIWZ, ilo?ci oprogramowa zawiera za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gda?skiej POWR.03.05.00-00-Z044/17
II.2.14) Informations complémentaires Warunkiem przyst?pienia do przetargu jest wniesienie przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w wysoko?ci 1 200,00 PLN(jeden tysi?c dwie?cie z?otych 00/100). Licencje nale?y dostarczy w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Oprogramowanie 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48190000 Logiciels pédagogiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exécution:
Politechnika Gda?ska, Biuro Projektu, 80-233 Gda?sk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, pok. 262.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 50 licencji na oprogramowanie s?u??ce do projektowania materia?ów in?ynierskich. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 4 do SIWZ, ilo?ci oprogramowa zawiera za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin realizacji zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gda?skiej POWR.03.05.00-00-Z044/17
II.2.14) Informations complémentaires Warunkiem przyst?pienia do przetargu jest wniesienie przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w wysoko?ci 3 100,00 PLN (trzy tysi?ce sto z?otych 00/100). Licencje nale?y dostarczy w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z tre?ci za??cznika nr 4 dostawa licencji obejmuje dostaw wraz z opiek techniczn do ko?ca realizacji projektu POWER
   3. 5, tj. do dnia 31 marca 2022 r.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 249-620085
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Oprogramowanie 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Koma Nord sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?u?ycka 2 Ville: Gdynia Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 81-537 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 62 643.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 76 725.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Oprogramowanie 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Symkom Leszek Rudniak Adresse postale: ul. G?ogowa 24 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-639 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 156 015.03 PLN Valeur totale du marché/du lot: 163 602.32 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
   3.  Wykonawca sk?ada aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie JEDZ podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu zamawiaj?cy ??da: a) ??da odpisu z w?a?ciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; b) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; c) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne; g) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
   5.  Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt 4 lit. b nin. rozdz. - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja, albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; b) w pkt 4 lit. a, lit. c i lit. d nin. rozdz. - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: i. nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, ii. nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 2 i 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48190000 - Logiciels pédagogiques